02 lipiec 2020

W ramach usługi dodatkowej można zamówić odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych sprzed posesji.

Usługa dodatkowa realizowana jest poprzez:

1) podstawienie na nieruchomość worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe,
2) odbiorze zapełnionego worka, o którym mowa w pkt 1,
3) zagospodarowaniu odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Koszt usługi to 420 zł brutto za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

02 lipiec 2020

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuję od dnia 06.09.2019 r. ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc wrzesień należy składać do 10 października i analogicznie w miesiącach następnych).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ucpg właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy termin zgłoszenia zamieszkiwania na danej nieruchomości.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

07 czerwiec 2018

Informacje Urzędu Gminy Psary dla NGO:

Zarządzenie o przyznaniu dotacji 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Czym są organizacje pozarządowe?

Organizacja pozarządowa to organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a nie prywatnym. Warto dodać, iż poziom zaangażowania ludzi w działalność NGO wpływa pozytywnie na aktywność tzw. społeczeństwa obywatelskiego i pośrednio przyczynia się do lepszej współpracy wszystkich ośrodków władzy i administracji z obywatelami.

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

Ważne! Nie każda organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego i może otrzymać wsparcie 1% podatku przy rozliczaniu podatku dochodowego!

Chcesz znaleźć organizację pozarządową?

Wyszukiwarka NGO (organizacji pozarządowych): http://bazy.ngo.pl

Wyszukiwarka OPP (organizacji pożytku publicznego): http://bopp.pozytek.gov.pl/

Wnioski organizacji pozarządowych

Wnioski "małe dotacje"

07 czerwiec 2018

GGP

 

Głos Gminy Psary

LIPIEC/SIERPIEŃ 2021

W bieżącym wydaniu m.in.:

 • Wkrótce rozpocznie się kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary

 • Trwa przebudowa ul. Brzozowej w Malinowicach

 • Przy szkole w Dąbiu powstaje nowoczesny plac zabaw

 • Pracowite lato w ZGK

 • Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach już po remoncie

 • Psary w gronie 15% najbogatszych gmin wiejskich w Polsce

 • Szczepimy się z OSP!

 • Fotograficzny przegląd wydarzeń

 • Małżonkowie świętowali wyjątkowe jubileusze

 • Poświęcenie wozów strażackich

 • Turniej o Puchar Wójta Gminy Psary rozegrany!

Wydania z 2021 roku

 • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary / Trwa projektowanie windy przy Gminnym Centrum Medycznym w Psarach / Trwa przebudowa ul. Brzozowej w Malinowicach / Przy szkole w Dąbiu powstaje nowoczesny plac zabaw / Trwają prace w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Pracowite lato w ZGK / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach już po remoncie / Zmieniamy stadion w Preczowie / Trwają prace projektowe dotyczące budowy dróg i chodników / Psary w gronie 15% najbogatszych gmin wiejskich w Polsce / Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie / Do końca tego roku musisz wymienić stary piec! / Pomoc Gminy dla przedsiębiorców / Szczepimy się z OSP! / Kolejne serca na nakrętki w gminie Psary / Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Zadbaj o swój kawałek nieba – „Czyste powietrze” / Fotograficzny przegląd wydarzeń / Otwarcie budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej / Małżonkowie świętowali wyjątkowe jubileusze / Poświęcenie wozów strażackich / 6 lat minęło… / Pola lawendowe, Wiśnicz i Lipnica Murowana / Konwersja cyfrowa domów kultury / Historyczne ścieżki gminy Psary / Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury – podsumowanie / Turniej o Puchar Wójta Gminy Psary rozegrany! / Kolejne sukcesy Stanisława Sypion / Gmina Pary wspiera sportowców / Zapraszamy na rodzinny festyn charytatywny

 

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kanalizacja w Psarach i przekształcenie ZGK w Spółkę / Pod salę gimnastyczną w Gródkowie wmurowano kamień węgielny / Prace na ul. Krótkiej w Sarnowie dobiegają końca / Rozpoczął się kolejny etap remontu w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Gmina Psary po gradobiciu / Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku gradobicia / Ewidencja źródeł ciepła / Odznaki dla członków OSP i obchody Dnia Strażaka / Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Program „Czyste Powietrze” – złóż wniosek w Urzędzie Gminy Psary / Ogłoszenie / Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium i wotum zaufania / III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary / Trwa odstrzał redukcyjny dzików / Szczepimy się! / Kongres Polityki Miejskiej 2021 / Harcerzem być… / Seniorzy z Psar świętowali Dzień Matki i Ojca / Dodatek specjalny – System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Psary / Za nami festyn z okazji Nocy Świętojańskiej / Marsz po zdrowie z wiankiem na głowie 2021 / Podsumowanie turnieju piłki nożnej dla Oliwki / Oferta wakacyjna Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary lipiec-sierpień 2021

  Głos Szkolny:
  Podchody na zakończenie roku żłobkowego / Wycieczka przedszkolaków z Sarnowa do gospodarstwa agroturystycznego w Przybynowie / Dzień Dziecka w gminie Psary

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Ulica Brzozowa w Malinowicach zostanie przebudowana / Nowy wóz i rozbudowa garaży OSP w Sarnowie / Trwają prace na ul. Krótkiej w Sarnowie / W Dąbiu przy szkole podstawowej powstane nowy plac zabaw / W szkole w Strzyżowicach powstanie zielona pracownia! / Ceny za wodę i ścieki na najbliższe lata / Święto Samorządu Terytorialnego / Do wymiany pieców zostało już tylko 7 miesięcy! / Wspólnie możemy pomóc Piotrusiowi / Polskie i europejskie flagi zdobiły gminę /Jubileusz 90-tych urodzin Bolesława Ciepieli / Mieszkanie chronione już działa! / Rekrutacja do Akademii Filmowej / Mamy to! / Biblioteki ponownie otwarte! / Uczciliśmy Konstytucję 3 Maja / 2021 Rokiem Chorób Wektorowych  / Główny Urząd Statystyczny preprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Dlaczego warto być odważnym i przygotowanym... / Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. szczepienia przeciw COVID-19

  Głos Szkolny:
  Strażacy u przedszkolaków / "Mądre Sowy" w olimpiadzie "Bezpieczny Przedszkolak" / Majowe święta w przedszkolu w Dąbiu / Dzień Ziemi w gminnych placówkach oświatowych / Dzień Flagi w przedszkolu w Sarnowie / Odznaka za projekt "Open Yours Eyes! Open Your Heart!" / Sensoplastyka w przedszkolu w Psarach / Warsztaty z leśnikiem / Konkurs InstaLogik / Poczytanki na świeżym powietrzu / Eko-zabawy w przedszkolu w Strzyżowicach / Wspópracujemy z bibliotekami

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: DW 913 - coraz bliżej zakończenia największej inwestycji drogowej ostatnich lat / Ruszył II etap prac w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Trwają prace na ul. Krótkiej w Sarnowie / Przy Urzędzie Gminy w Psarach powstanie Centrum Przesiadkowe / 1,7 mln zł doatcji na budowę sali gimnastycznej/ Przebudowa ul. Kolejowej w Psarach w planach na lata 2022-2024 / Modernizacja oraz rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych / Nowy wodociąg w Preczowie na ul. Jaworowej / Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy / Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie / Oko w oko z dzikiem / Dbajmy o czystość w naszej gminie / Mieszkańcy angażują się w pomoc chorej Oliwce / Pandemia w gminie Psary - rok pełen wyzwań / Odeszła Lidia Dróżdż / Gdzie można potwierdzić profil zaufany? / Projekty i inicjatywy własne Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary / Konkurs Wielkanocne Tradycje rozstrzygnięty / W Gminnym Żłobku w Psarach powstała biała sala relaksu / Oferta pracy dla asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna w mieszkaniu chronionym wspieranym w Goląszy Górnej / Podsumowanie działalności Akademii Piłki Nożej / Stop Pożarom Traw

  Głos Szkolny:
  Międzynarodowy Dzień Liczby PI / Rafał Szymiec laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "Giganci Programowania"  / Światowy Dzień Świadomości Autyzmu /Krajowa Odznaka Jakości za Projekt eTwinning w ZSP Nr 1 w Strzyżowicach / Marzanno, Marzanno, Ty Zimowa Panno / Naszą pasją jest sport / Programowanie jest językiem przyszłości / Światowy Dzień Wody w szkole w Sarnowie / Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w przedszkolu w Strzyżowicach / Projekt TO(działa)MY!

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Nowe autobusy metropolitalne w gminie Psary / Czyszczenie rowów w Dabiu Chrobakowym / Gmina Psary otrzyma ponad 750 tys. zł dotacji na budowę wodociągu w Psarach i Sarnowie / Powstają nowe projekty techniczne dróg i chodników / Umowa na budowę sali gimnastycznej w Gródkowej podpisana! / Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka w Psarach / W Sarnowie pojawił się biletomat solarny / Żegnamy Marię Trefon, Zdzisława Rabsztyna i Kazimierza Ornata / W Strzyżowicach pojawiło się serce na nakrętki! / Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej mieszkanki / Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu / Usługa MojeID w Banku Spółdzielczym / Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w dobie pandemii / Za nami gminne eliminacje do konkursu „Mały OKR” / Dzień Kobiet inny niż dotychczas / Międzyszkolne konkursy rozstrzygnięte! / Mieszkaniec Gródkowa Jan Ciepiela w Ninja Warrior Polska! / Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

  Głos Szkolny:
  Warsztaty edukacyjne z leśnikiem / Dzień Dinozaura w strzyżowickim przedszkolu / Literacki sukces Anny Sareckiej / Europejski Dzień Logopedy / Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programowania” / Święto kapelusza w Sarnowie / Międzynarodowy projekt eTwinning – Easter Traditions / Eksperymenty w sarnowskim przedszkolu / Teatrzyk w przedszkolu w Sarnowie / Przedszkolaki z Psar celebrują różne święta / Uczymy się programować
 • Głos Gminy Psary LUTY 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rewitalizacja byłej szkoły w Goląszy Górnej zakończona / Wiosną ruszą kolejne prace w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Mieszkanie chronione w Goląszy Górnej rozpoczyna swoją działalność / Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Psarach / Strażacy korzystają z E-remizy / Konkurs "Tu mieszkam - tu płacę podatek dochodowy" został przedłużony / Czyste Powietrze - złóż bezpłatnie wniosek w Urzędzie Gminy w Psary /Liczne zachorowania i potwierdzone przypadki COVID-19 wśród pracowników urzędu  / Starostwo zleciło ustalenie prtzebiegu granic ewidencyjnych / Wieloletni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odchodzi na emeryturę/ 29. Finał WOŚP przeszedł do historii / Kryształy Kultury wręczone! / GOK bierze udział w nowym projekcie / Spotkanie z Radiem Katowice / 8 marca rusza rekrutacja do naszych przedszkoli / Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Utalentowani tancerze w gminie Psary / Podaruj swój 1% podatku

   

  Głos Szkolny: Dzień bezpiecznego internetu / Nie taki robot straszny! /Interaktywna magia w szkole w Psarach/ Przedszkolaki bawiły się na wspaniałych balach / Czyściochowa Akademia / Walentynki w Dąbiu / Sukcesy literackie uczennic z Sarnowa / My się zimy nie boimy / Wesołe zabawy sensoryczne w przedszkolu w Strzyżowicach / Literackie zainteresowania uczennic ze szkoły w Strzyżowicach / I Powiatowy Konkurs  "Wielcy Polacy" / Na tropach zimy

 

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kanalizacja przede wszystkim / FM Logistic rozbudowuje nową halę / Nowe oświetlenie na ulicy Dębowej w Preczowie / Odśnieżanie chodników / II edycja kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” / Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych / Budżet gminy Psary na rok 2021 uchwalony / Aktywność seniorów w czasie pandemii / Sukcesy mieszkańców naszej gminy / Dodatek specjalny – Walczmy o czyste powietrze / Ewa Wawrzak – Super Dyrektor Szkoły / Przyznano tegoroczne stypendia Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych studentów / Odszedł Tadeusz Bacia / Fotograficzny przegląd roku / Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury / Podarunki dla dzieci z domu dziecka w Sarnowie / Projekty GOK-u na 2021 rok / Młodzież szkoły w Gródkowie autorem publikacji „Bestiariusz Słowiański” / A Christmas wish – udział przedszkolaków w projekcie / Łucznictwo – pasja mieszkańca Strzyżowic / Podsumowanie rundy jesiennej Akademii Piłki Nożnej w Psarach

  Głos Szkolny: Innowacje językowe! / Decathlon porusza pierwszoklasistów / Sukcesy uczniów ze szkoły w Dąbiu / Sukces Julii Sobczyk w powiatowym konkursie dziennikarskim / Sukcesy utalentowanej tancerki Emilki Łukaszewicz / Nowy plac zabaw w strzyżowickim przedszkolu / Szkoła w Gródkowie dołączyła do globalnej sieci innowacyjnych szkół / Program naturalnej stymulacji neurosensorycznej w Strzyżowicach

 

Wydania z 2020 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wysoka pozycja gminy Psary w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2020/Dobiega końca pierwszy etap prac przy budowie plenarnego Centrum Edukacji Ekologicznej/ Zdobyliśmy unijną dotację dla przedszkola w Psarach/ Chodnik przy ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej gotowy!/ Przebudowa sieci wodociągowej w Gródkowie/ "Drugie życie" byłej szkoły/ Gmina przekazuje uczniom komputery do zadalnego nauczania/ Kolejne inwestycje na stadionie w Dąbiu/ Pandemia strachu/ Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych/ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych/ Wspierajmy lokalną gastronomię/ Strona zespolyspiewacze.pl jest już dostępna/ Filmowe gminne opowieści/ Motocross - sukcesy mieszkańca Góry Siewierskiej/ Start wpłat na WOŚP 2021

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Coraz mniejsze straty wody/ Spiszmy się, jak na rolników przystało!/ Zakończono budowę ciągu pieszego w Gródkowie/ Przebudowa sieci wodociągowej w Preczowie/ Remont ulicy Źródlanej w Sarnowie/ Powstało nowe oświetlenie na ulicy Zielonej w Malinowicach/ Trwają prace przy budowie Zagłębiowskiego Parku Linearnego/ Praca w DHL na terenie gminy Psary/ Dostępność obiektów użyteczności publicznej/ Zachęcamy do korzystania z usług cyfrowych/ Najważniejsze zasady zapobiegania COVID-19/Zebrania wiejskie - fundusz sołecki podzielony!/ Dzień Edukacji Narodowej inaczej niż zwykle/ Medal za długoletnie pożycie małżeńskie/ Stypendia Wójta Gminy Psary zostały przyznane!/ Dokarmianie dzików/ Przyszła jesień, a wraz z nią SMOG!/ Nowe numery telefonów do Gminnego Centrum Medycznego w Psarach/ Wspaniały występ zespołu Słoneczni/ Inauguracja Roku Kulturalnego/ Klub Seniora Podróżnika/ Kolejny sukces zespołu "Od Do" z Preczowa/ Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 UTW w Psarach/ Zakońzcenie Roku Pszczelarza/ Pasowanie na ucznia/ Zaczytana klasa IIa/ Swięto Drzewa/ Sukces najmłodszych piłkarzy APN-u/ Młody zawodnik sportów motorowych

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego w Psarach/ Powstaje chodnik przy ulicy Kośćiuszki w Górze Siewierskiej/ Zakończono usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest / Kolejne inwestycje drogowe w gminie Psary/ Awans Psar w rankingu bogactwa gmin wiejskich/ Informacje dla pacjentów Gminnego Centrum Medycznego w Psarach/ Mobilne biuro programu "Czyste powietrze" w Psarach/ Nauczyciel, mentor, przewodnik/ Powszechny Spis Rolny 2020/ Współczesnymi metodami o przeszłości/ Zalipie - malowana wieś/Znamy wyniki konkursu dla mieszkańców gminy Psary na najpiękniejszy świętojański wianek/ Projekt GOK-u do zobaczenia 16 października na ogólnopolskiej giełdzie projektów w Warszawie/Otwarcie sezonu kulturalnego w gminie Psary/ Wypoczynek seniorów w cieniu koronawirusa/Wymagająca rywalizacja w Psarach/ Trwa jesienna runda piłkarska/ Podsumowanie lata GOK/ Mieszkańcy dla Oliwki

 • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Projekt gminy Psary na pierwszym miejscu w województwie/ Żłobek tańszy dla wszystkich/ Remont Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach / W Goląszy Górnej zakończono prace na zewnątrz budynku/ Budowa ciągu pieszego w Gródkowie/ Powstaje Zagłębiowski Park Linearny/Nowe nawodnienie na stadionie w Brzękowicach Dolnych/ Nowe urządzenia i miała architektura na placu zabaw w Górze Siewierskiej/Radni udzielili wójtowi jednogłośnie absolutorium/ Następne komputery trafią do szkół/ Rowery z GZM przekazane sołtysom/ Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dąbie/ Co robić gdy na twoją nieruchomość podrzucono odpady?/ Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych/ Nowy projekt na usługi społeczne w naszej gminie/ Zamontowane na PSZOK kamery pomogą utrzymać porządek/ Kolejny projekt Erasmus+ w psarskiej szkole/ Zespoły śpiewacze wyśpiwują tradycję

 • Głos Gminy Psary MAJ/CZERWIEC 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wyższe ceny za wywóz śmieci dotarły do Psar/ Chcesz płacić mniej? Kompostuj i złóż deklarację/ Kompostowanie jak to robić?/ Zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadów / Wzór wypełnienia deklaracji/ List do parlamentarzystów i liderów partii rządzących/ Prace przy przebudowie DW 913 idą pełną parą!/ 30-lecie Samorządu Terytorialnego/ Zapraszamy do udziału w Silesian Highland Marathon/ Powstaje trzecia hala w DL Invest Park Psary/ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2020/ Przewodnik po lokalach gastronomicznych w gminie Psary/ Nowe projekty Gminnego Ośrodka Kultury/ Kolejne sukcesy Ewy Kozery/ KP Sarnów awansował do Logi Okręgowej, a LKS Jedność Strzyżowice do A klasy/ Taniec to moja pasja

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejny etap łagodzenia obostrzeń stan na 30 kwietnia 2020 r./ „Higienomat” w Psarach/ Nie wypalajmy traw/ Postępy prac w Goląszy Górnej/ DW 913 – prace przebiegają zgodnie z planem/ Nowe oświetlenie na ul. Zielonej w Malinowicach/ Elektroniczna gmina Psary/ Dezynfekcja przestrzeni publicznych/ W oczekiwaniu na uczniów/ W gminie Psary trwa akcja szycia i dystrybucji maseczek ochronnych/ Gmina pomaga przedsiębiorcom/ Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup komputerów/ Pamiętajmy o pszczołach!/ Stypendia sportowe Wójta Gminy Psary rozdane/ Strzyżowice dawniej i obecnie w fotografii/ Siatkarskie sukcesy Edyty Wacławczyk/ Muzyka towarzyszy mi od zawsze

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Obowiązki i wytyczne dla mieszkańców w stanie epidemii - stan na 31.03.2020 r/ Masz objawy covid-19? Dowiedz się co zrobić/ Ośrodek Pomocy Społecznej i koronawirus – możliwość uzyskania pomocy/ Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach/ Zamknięte szkoły, przedszkola i żłobek. Kształcenie na odległość/ Gmina Psary pomaga w zdalnym nauczaniu/ zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Psarach

 • Głos Gminy Psary LUTY 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: 1,8 mln unijnej dotacji dla mieszkańców na inwestycje oze/ 17,6 km nowej sieci wodociągowej z przyłączami!/ 800 tys. dotacji unijnej na przebudowę ulicy Brzozowej/ Projekt PO WER ponadnarodowa Mobilność Uczniów/ Fundusz sołecki w gminie Psary ma już 10 lat/ Fundusz sołecki w gminie Psary ma już 10 lat/ Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa/ Rekrutacja do żłobka i przedszkoli 2020/ Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2020/ Gminny żłobek działa już 2 miesiące/ Jubileusz Pożycia Małżeńskiego/ Sołecki Dzień Babci i Dziadka/ Akademia Filmowa w gminie Psary/ Pożegnanie karnawału 2020

  Głos Szkolny: Dzień bezpiecznego internetu w Szkole Podstawowej w Dąbiu/ Bal nad bale/ Szkolno-przedszkolny dziecięcy przegląd kolęd i pastorałek/ Niezwykły wieczór/ Przedszkolaki odwiedziły biblioteką/ To tylko mit/ O ukraińskiej kulturze/ O CLIL-u na Cyprze

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Trwają intensywne prace w budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej / Umowa na OZE podpisana / Przebudowa DW 913 - postęp prac / Informacja o wyrobach zawierających azbest / Obowiązki właścicieli zwierząt / Podsumowanie diagnostyki postawy ciała dzieci / Prawidłowa segregacja odpadów / Walczymy ze smogiem / Fotograficzny przegląd inwestycji 2019 / Weź udział w projekcie „ACTIVE CITIZENS – AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI / Koncert kolęd i pastorałek / Ferie zimowe w akademii piłkarskej / Aktywna zima i aktywni seniorzy z Psar / Mamy rekord!

  Głos Szkolny: Matematyka oknem na świat / Pomagamy Polakom na Kresach / Gminny konkurs "Wielcy Polacy" / Wojewódzki konkurs "Proforma" / Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Strzyżowicach / Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka / Gotuj się na zmiany / Profilaktyczny piątek w SP Stzyżowice

Wydania z 2019 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Żłobek otwarty! / Jednostka OSP Psary z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym / Inteligentne przejścia dla pieszych w Dąbiu i Sarnowie / Nowe miejsca postojowe przed Urzędem Gminy Psary / System E-Psary działa już od roku / Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, a wraz z nim powrócił problem smogu / Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Psary / Diagnostyka postawy ciała dzieci / Pół wieku czytelnictwa w Psarach / Przyznano Stypendia Wójta Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem / Mikołajkowy weekend pełen atrakcji / Zaduszki jazzowe w Strzyżowicach / Gminne obchody Barbórki / Rolkowa pasja Ksawerego

  Głos Szkolny: Metoda bostońska w Szkole Podstawowej w Psarach / Spotkanie z myśliwym / Jesienny konkurs rozstrzygnięty / Przedszkolaki w Kopalni Sztolnia Królowej Elizy w Zabrzu / Śniadanie daje moc / Szkoła Podstawowa w Gródkowie zaangażowana w akcję charytatywną / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach pomaga zwierzakom / Młodzi głosują / Międzynarodowy dzień postaci z bajki

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Centrum logistyczne DL Invest Group w Psarach otwarte / Powstanie 5 projektów technicznych placów zabaw / Remont ulicy granicznej w Sarnowie dobiegł końca / Kolejne drogi w gminie zostaną utwardzone / W Sarnowie zamontowano fotoradar / Rusza rekrutacja do gminnego żłobka w Psarach / Blisko 2 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii / Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki / Wieloletni skarbnik odchodzi na emeryturę / W Polsce ruszyła fala podwyżek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych / W gminie Psary uczczono dzień edukacji narodowej / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą erasmus+ w Portugalii / Szkoła w Psarach współpracuje z rodzicami / Akademia filmowa w Strzyżowicach / Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurowany / Spotkanie autorskie z Alfredem Przybyłkiem / IV turniej żaków na stadionie w Psarach / Nowy rok kulturalny w gminie Psary zainaugurowany / Cztery żywioły w Strzyżowicach / Muzyka ludowa w artystycznym wydaniu / Prawdziwa strefa kibica w Sarnowie

  Głos Szkolny: Pierwszaki pasowane na uczniów / Spotkanie z teatrem / Wolontariusze ze Sri Lanki i z Turcji w Sarnowskiej szkole / Wycieczka do centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach / Przedszkole w Strzyżowicach odwiedził leśnik / Dzień Języków Obcych / Przedszkolaki ze Strzyżowic obchodziły Dzień Zdrowego Jedzenia / „Matematyka oknem na świat” - kolejny projekt programu erasmus+ / Ręce myjemy, bo zdrowi być chcemy

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Przebudowa dw 913 staje się faktem / Zaproszenie na Inaugurację Roku Kulturalnego / Odcinek drogi Brzękowice Wał oświetlony / Ruszył remont odcinka ul. Granicznej w Sarnowie / Zaproszenie na przedstawienie akrobatyczno-taneczne „Cztery Żywioły” / Trwa usuwanie azbestu w gminie Psary / Ponad 11 km nowej sieci wodociągowej i przyłączy za 2,7 mln zł / Utrzymanie porządku w gminie / Eurosnack S.A. rozpoczyna działalność w Psarach / Kolejny sukces Psar w Sportowym Turnieju Miast i Gmin! / Pożegnanie lata w CUS / Zaproszenie na spotkanie historyczne z dziejów Strzyżowic / ZSP w Sarnowie beneficjentem programu Erasmus+ / Zaproszenie na koncert Jolanty Kremer „W krainie operetki” / Za nami Gminne Dożynki w Psarach / Obchody Święta Chleba w Sarnowie / Światowy folklor na wyciągnięcie ręki / Jubileusz 100-lecia OSP w Strzyżowicach / Narodowe czytanie w Psarach / Muzyka gospel zabrzmiała w Strzyżowicach / Seniorzy pożegnali lato / Kolejny sukces „Od Do” / Miłośnicy futbolu amerykańskiego z gminy Psary / Ruszyła runda jesienna A i B klasy / Drużyny oldbojów rozegrały turniej! / Zaproszenie na spektakl muzyczny retro „Bodo Café

  Głos Szkolny: Przedszkolaki ze Strzyżowic strażakami / Festyn „Zdrowie i bezpieczeństwo” / Gminne szkoły wzięły udział w Narodowym Czytaniu / Żegnaj lato na rok… / „Scan-Think-crEate- drA-perforM” / Wyprawa do wioski indiańskiej / Wycieczka integracyjna do Ogrodzieńca / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Smocza Legenda” / Międzynarodowy Dzień Kropki / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Umowa na przebudowę DW 913 podpisana! / Zaproszenie na spotkanie o akademii filmowej / Zakończono przebudowę odcinka drogi Brzękowice Wał / LGD zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach przeszła remont / Umowa na dofinansowanie budowy parkingu w Preczowie podpisana / Wysokie miejsce w rankingu zamożności „Wspólnoty” / OSP w Psarach będzie miało nowy wóz / Święto Policji w Będzinie / Konferencja dotycząca zdrowia w CUS / Zaproszenie na festyn sołecki w Gródkowie / Projekt „Like the nature – tradition – sport – music!” w szkole w Psarach / Mobilni nauczyciele zmieniają szkoły w gminie Psary / Praca w magazynie Lidl / Fotograficzny przegląd inwestycji / Letnie półkolonie za nami / Festyn w Malinowicach / Magiczny wieczór w CUS / Festyn w Dąbiu / Wilk i Zając w CUS / II miejsce dla zespołu „Od Do” z Preczowa / Warsztaty literackie z Krzysztofem Pławeckim / Seniorzy w Jastrzębiej Górze / Zaproszenie na obchody 100-lecia OSP w Strzyżowicach oraz piknik rodzinny / Zamki na Jurze zdobyte przez emerytów z Psar / Przygody świnek w Strzyżowicach / Finał I Ligi Żaków w Psarach / Każda mobilność jest szczególna / Zaproszenie na turniej Oldbojów / Wymarzona pogoda, urozmaicona trasa i zacięta rywalizacja. Kolejna edycja maratonu MTB za nami! / Kalendarz wydarzeń kulturalnych wrzesień-grudzień / Zaproszenie na 3 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny / Zaproszenie na Dożynki Gminne 2019 / Zaproszenie na Święto Chleba / Zaproszenie na występ kabaretu Nowaki

 

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Postępy prac w Goląszy Górnej / Dotacja na budowę miejsc postojowych w Preczowie / Przebudowa drogi Brzękowice Wał zmierza ku końcowi / Nowe odcinki chodników przy drogach powiatowych / Jednogłośne absolutorium dla wójta / „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” w Centrum Usług Społecznych / Kolejne książki Alfreda Przybyłka / 5 nowych radiowozów policyjnych / Kolejny rok akademicki zakończony / Nagrody starosty będzińskiego – kasztelanki rozdane! / 5. Nordicowy Rajd „Marsz po zdrowi z wiankiem na głowie” / Rok szkolny 2018/2019 za nami / Gmina Psary pozyskała dotacje dla szkół / Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Stand up Wiolki Walaszczyk i Michała Lei / Dzień Mamy w CUS / Spotkanie z Romanem Pankiewiczem / „Chop od mojij baby” w Strzyżowicach / Dzień Dziecka w Psarach / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Przygody świnek” / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Wilk i zając” / Czytanie w plenerze / Pasowanie na czytelnika / Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Psary / Znamy zwycięzcę turnieju A i B klasy! / Turniej FIFA / Kolejny sukces Janka! / Zaproszenie na festyn sołecki / Zaproszenie na pokaz iluzji Konrada Mościckiego / Szybka niedziela w Psarach – Bike Atelier Road Race

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Strefa aktywności w Dąbiu Chrobakowym gotowa / Budowa i wymiana sieci wodociągowych / Nowy bankomat w Strzyżowicach / Budowa żłobka i przedszkola w Psarach zmierza ku końcowi / Budowa miejsc postojowych w Preczowie i oświetlenia drogi Brzękowice Wał / Stadion w Sarnowie otwarty! / USC z nową siedzibą / Aktywizacja zawodowa i społeczna w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Bezpłatne publiczne szkoły dla dorosłych / Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej / Łańcut i Rzeszów zdobyte! / Spotkanie z dietetykiem w Centrum Usług Społecznych / Spektakl teatralny w Preczowie / Wielkie otwarcie remizy i Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej / Piknik rodzinny w Preczowie / I Turniej Sołectw rozegrany / Przedstawienie akrobatyczno-taneczne „Sen” / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2019 / Atrakcyjny maj seniorów / Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze / Spotkanie z Lucyną Olejniczak / Psarska książnica – skarb i tajemnica / Spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk / Kolejny sukces najmłodszych piłkarzy / I Powiatowy Turniej Gry w Kręgle / Klub Seniora Podróżnika / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży / Zapraszamy na pokaz iluzjonistyczny Konrada Mościckiego / Zapraszamy na letnie festyny w gminie Psary

  Głos Szkolny: Jak uczyć ciekawiej? / Leśna majówka / Uczymy się dobrych manier, czyli znajomość zasad dobrego wychowania u dzieci w wieku przedszkolnym / Julia i Oliwia, uczennice ze Strzyżowic, laureatkami ogólnopolskich konkursów literackich / Laureaci IV Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie tradycje” / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą Erasmus+ w Finlandii / Strzyżowicka podstawówka z wizytą w Cubillos del Sil / Matematyczne sukcesy klasy IIIb – jednej z ostatnich klas gimnazjalnych

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Psary otrzymają 1,2 mln zł dotacji z Metropolii / Otwarcie remizy OSP w Górze Siewierskiej / Dotacje na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Psarach / Stokrotka otwiera w Psarach swój magazyn / Centrum Usług Społecznych tętni życiem / W gminie Psary zawisło ponad 1100 flag / Zaproszenie na stand up / Zaproszenie na XVI Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Usuwanie azbestu w gminie Psary / Harcówkę w Sarnowie zdobi malarstwo ścienne / Stop pożarom traw / Szkoła w Psarach z wizytą w Petrosani / Obchody Święta Konstytucji w gminie Psary / Udana majówka z zumbą! / Wiosenny kiermasz WTZ / II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich za nami / Tulipanowe fascynacje grupy kobiet „18+VAT” / Powitanie wiosny w NOSPR / Turniej tenisa stołowego rozegrany! / Runda wiosenna A i B klasy trwa w najlepsze / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary / Porządna dawka humory w Strzyżowicach / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na Turniej FIFA / Kalendarz wydarzeń

  Głos Szkolny: Zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Uczniowie z Gródkowa kwestowali na rzecz hospicjum / Motywujące show koszykarskie / Gminny konkurs plastyczny zwiastuny wiosny / Powitanie wiosny / Psarscy laureaci powiatowego… / Eksperci programowania w szkole w Gródkowie / Odkrywamy piątą stronę świata / Spotkanie z pielęgniarką / Gminny konkurs plastyczny Postać Pani Wiosny / XV Szkolne Spotkania z Melpomeną

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejna dotacja na budowę żłobka / Pracowity początek roku w ZGK / Inwestycje w ośrodkach zdrowia poprawiły komfort pacjentów / II Okrągły Stół o finansowaniu efektywności energetycznej / Centra logistyczne w Psarach przynoszą wymierne korzyści / Stop pożarom traw / Nowa umowa na leasing samochodów służbowych / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Szachiści walczyli o puchar wójta / Wesołek 2019 / Wójt otrzymał odznakę „Zasłużony dla Hufca Ziemi Będzińskiej” / Złote, diamentowe i żelazne gody w gminie Psary / Nudno i szaro? Nie u seniorów! / Odblaskowy pokaz mody / Ostatki w Dąbiu / Ewa Kuklińska wystąpiła w Strzyżowicach / Otrute psy w gminie Psary / Gminne obchody Dnia Kobiet / Seniorzy z Psar wspólnie świętowali Dzień Kobiet / Znamy laureatów gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Mały OKR” / Zaproszenie na maraton zumby / Zaproszenie na uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Głos Szkolny: Erasmus w Strzyżowicach / Karnawał w Sarnowie / SP Psary z wizytą w Rumunii / Ukochani goście / Doceńmy nasze środowisko i dziedzictwo kulturowe Erasmus+ / Gminny konkurs mitologiczny / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą na Sycylii w ramach Erasmus+

 • Głos Gminy Psary LUTY 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Goląsza Górna – ruszyła przebudowa byłej szkoły / Prace przy wodociągach ruszyły pełną parą / Droga na Brzękowice Wał zostanie przebudowana / ZGK podpisał umowę na wymianę wodociągu w Strzyżowicach / Urząd Stanu Cywilnego z nową siedzibą / Stypendia Sportowe Wójta Gminy Psary rozdane / Sołtysi zakończyli kadencję / Zachęcamy mieszkańców do korzystania z portalu eUrząd / Mieszkańcy wybrali nowych sołtysów i rady sołeckie / Ankieta / Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2019 / Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych / Ferie zimowe dobiegły końca / Chór „Halka” w Psarach / Sołecki Dzień Babci i Dziadka w Preczowie / Zbóje w Strzyżowicach / Spotkanie z Emilią Nowak / Koncert chóru ITERUM / Mieszkanka Psar laureatką konkursu „Choinki Jedynki” / Udany start najmłodszych piłkarzy / Ferie zimowe w akademii piłkarskiej / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom

  Głos Szkolny: Kodowanie wcale nie takie trudne / Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Gródkowie / XV edycja Gminnego Konkursu Wielcy Polacy – Józef Piłsudski / Planetarium w przedszkolu / Warsztaty z leśnikiem „Choinka dla ptaków” / Warsztaty ceramiczne / Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską / Bal karnawałowy / Świąteczne ozdabianie pierniczków w ZSP w Sarnowie / Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantami / Dzień Babci i Dziadka

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rozbite wiaty przystankowe / Znamy wykonawcę wymiany pieców i budowy instalacji oze / Projekt „Zagłębiowski Park Linearny” wybrany do dofinansowania / Umowa na termomodernizację i przebudowę byłej szkoły w Goląszy Górnej podpisana / Nowa jakość nauczania języków obcych w GOK w Gródkowie / Słodkie sto lat / Intensywny grudzień u „Antków Cwaniaków” / Nowa hala FM Logistic / Piknik Zielona Gwiazdka / Trzecia edycja polsko-rosyjskiej wymiany młodzieżowej w psarskiej szkole / Fotograficzne podsumowanie roku / Oferta zajęć dla dzieci na ferie zimowe 2019 / Zaproszenie na spektakl teatralny „Detektyw Zagadka na tropie” / Zaproszenie na pokaz iluzji Łukasza Podymskiego / 27. finał WOŚP za nami / Wieczór kolęd i pastorałek / Irena Sendlerowa – bohaterka zapomniana / U seniorów – świątecznie, ciepło, integracyjnie / Jasełka w Psarach / Rozmowa z Wiolettą Boercką – mieszkanką Psar, która jest specjalistą podologiem / Kalendarz wydarzeń

  Głos Szkolny: Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka / Mikołajki w Strzyżowicach / Szlachetna paczka / Ach! Co za noc! / O matematyce ze skarbnikiem gminy Psary / Szkoła Podstawowa w Psarach gospodarzem podczas I spotkania Erasmus+ Pro.Math.Eus / SP Dąbie – relacja z wizyty czterech szkół partnerskich, Erasmus+ / „Szopka” plasteliną malowana / Warsztaty ekologiczne / Święty Mikołaj w Sarnowie

Wydania z 2018 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Strzyżowicach powstało Centrum Usług Społecznych / Nowa sieć wodociągowa na ul. Dębowej w Preczowie / Psary inwestują w chodniki / Co zrobić w przypadku spotkania z dzikiem? / Ekologiczne rozwiązania w budynkach użyteczności publicznej / Nowa sala plastyczna w GOK w Gródkowie / Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów rozdane / Gmina Psary przygotowuje się na święta / Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2019 / Gminne Mikołajki 2018 / Sołeckie Mikołajki w Preczowie / X Jubileuszowe spotkanie gwarków gminy Psary / „Legenda o Smoku Wawelskim” w Preczowie / Kolejny sukces zespołu „OD-DO” / Modnie w bibliotece / Patriotyczny koncert muzyki operetkowej w Dąbiu / Laureaci konkursu plastycznego / Udane zakończenie sezonu drużyn APN / Posumowanie IV edycji GALO / Runda jesienna A i B klasy za nami / Zaproszenie na wieczór kolęd i pastorałek / Zaproszenie na gminny finał WOŚP

  Głos Szkolny: Urodziny Kubusia Puchatka / Apel dla Niepodległej / Tydzień patriotyczny / Planetarium Orbitek w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Pasowanie na ucznia klas pierwszych w Sarnowie / „Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza...” / Śniadanie Daje Moc / Otwarcie zielonej pracowni / 100 lat Polski niepodległej

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: I Sesja Rady Gminy Psary za nami / Ciekawe lekcje w zielonych pracowniach / We wrześniu ruszył projekt „Szkoła sukcesu” / Mieszkańcy Psar wybrali / Rozmowa z Tomaszem Sadłoniem Wójtem Gminy Psary / Gmina Psary zdobyła kolejne dofinansowanie do modernizacji byłej szkoły w Goląszy Górnej / Postępy w budowie żłobka i przedszkola w Psarach / Termomodernizacja szkoły w Strzyżowicach zakończona / Jaśniej i bezpieczniej w Sarnowie / Przekazanie wozu dla OSP Goląsza-Brzękowice / Czy wiesz, że… nie ma dymu bez ognia / Coraz czyściej i bardziej eko / Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2019 r. / Sukces grupy „18+VAT” / Słuchacze psarskiego UTW wzięli udział w Senioraliach Metropolitalnych / Skupiamy się na ludziach – rozmowa z Teresą Olesińską / „Antki Cwaniaki” zapraszają na akcję na rzecz schroniska dla zwierząt / Koncert Damiana Holeckiego / Paweł Gołecki w Gródkowie / Spotkanie autorskie z Barbarą Wicher / Prowokalny Preczów / Konkurs „Mój wiersz dla Polski” rozstrzygnięty / Dzień Edukacji Narodowej / Zainaugurowaliśmy nowy rok kulturalny! / Zapraszamy na Gminne Mikołajki / Brać Górnicza Gminy Psary zaprasza na Barbórkę

  Głos Szkolny: Ogólnopolski program MPotęga / Pasowanie i otwarcie placu zabaw / Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego / Sprzątanie świata / Spotkanie z myśliwym / Uczniowie w roli studentów – zajęcia na UŚ w Sosnowcu / Bajkowe pasowanie na ucznia / Dzień Przedszkolaka – wycieczka do Ogrodzieńca / Ratujemy i uczymy ratować / Europe Code Week 2018

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rzeczpospolita nagradza najlepszych / Gmina Psary Gminą na 6! / I miejsce gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Wójt Tomasz Sadłoń prelegentem konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018”/ Szanowni mieszkańcy… / Marsz na wybory / Przebudowa DW 913 za pasem / Inwestujemy w oświatę / Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Gmina Psary inwestuje w drogi / Psary otrzymają dofinansowanie na usunięcie azbestu / Mocne fundamenty na przyszłość / Stać nas na bardzo dużo / Czas aktywnych seniorów/ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Psarach – nabór trwa! / Jubileuszowe Święto Chleba / Festyn sołecki w Malinowicach / Święto Pieczonego Ziemniaka / Lato seniorów / Festyn z okazji zakończenia wakacji / Jubileusz 90.lecia OSP w Górze Siewierskiej / Światowy folklor na wyciągnięcie ręki / Zagłębiowski twórca doceniony wyjątkowym tytułem / Wspomnienia z gminnych dożynek / 30 lat zespołu śpiewaczego „Dąbie” / 40-lecie pracy artystycznej zespołu „Zagłębianki” i kapeli ludowej „Sarnowianie”

  Głos Szkolny:
  Uczniowie ze szkoły w Psarach reprezentowali gminę w Varpalocie na Węgrzech / Biorobotyka w uniwersyteckim miasteczku naukowym / Narodowe czytanie 2018 w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Narodowe czytanie w Dąbiu / Wycieczka rowerowa / Młodzież jakiej nie znacie… - wzory osobowe godne naśladowania / Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po skrzyżowaniu / Cudze chwalicie, swego nie znacie

 

 • Głos Gminy Psary LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejny awans Psar w rankingu zamożności samorządów / Odnowiona remiza w Górze Siewierskiej / Szkoła w Strzyżowicach – taniej i cieplej / Zielona i nowoczesna / Ośrodek Kultury w Dąbiu już po remoncie / W Sarnowie i Preczowie zostanie ograniczony ruch drogowy dla samochodów ciężarowych / Trwają prace nad projektem oczyszczalni ścieków w Psarach / Generalny remont w ośrodku zdrowia w Strzyżowicach / Odmieniony teren wokół przedszkola w Sarnowie / Wóz strażacki Tadzio, nowy sprzęt ratownictwa medycznego i szkolenie młodzieży / W Preczowie powstanie wodociąg, w Sarnowie zostanie przebudowany / Psary inwestują w drogi powiatowe dla bezpieczeństwa mieszkańców / GEFCO otwiera swoją placówkę w gminie Psary / Fotograficzny przegląd inwestycji 2018 / Święto Policji w Będzinie / Śląskie Centrum Perspektyw / Festyn sołecki w Dąbiu / Dobry start 300 dla ucznia / Szkoła Podstawowa w Dąbiu beneficjentem programu Erasmus+ / Ponad 750. tys. zł dotacji na dodatkowe zajęcia dla uczniów / Rękodzieło w Gródkowie / Emeryci z Psar zdobyli Jędrzejów / Uroki Roztocza / Warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem / Angielski na wakacjach w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Półkolonie za nami / Szkło, języki oraz nowoczesne nauczanie – pasje Magdaleny Trzcionki / Zespół „Od-Do” laureatem Jurajskiej Folkloriady! / I Gminna Senioriada / Najwyższy, zaszczytny tytuł naukowy dla Bolesława Ciepieli / Zapraszamy na Święto Chleba / Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka / Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny / Zapraszamy na Gminne Dożynki 2018

 

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Zakończono budowę stadionu w Sarnowie / Zakończono remont remizy w Preczowie / Budowa Centrum Usług Społecznych zbliża się do końca / FM Logistic w Psarach już pracuje. Codziennie przyjmowanych jest kilkadziesiąt ciężarówek / W szkołach w Dąbiu i Sarnowie powstaną nowoczesne zielone pracownie / Powstaje pętla do zawracania na ul. Szkolnej w Sarnowie / Nowe lampy LED oświetlają odcinki gminnych dróg / Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło nową taryfę za wodę / Nowe nasadzenia zieleni w gminie Psary / Trwa przebudowa ulicy Jasnej w Preczowie / Prace remontowe w ośrodkach kultury w Sarnowie i Dąbiu / Szkoła Podstawowa w Psarach po raz drugi beneficjentem programu Erasmus+, mobilność kadry edukacji szkolnej / Prace pielęgnacyjne przy murawach na stadionach w Psarach, Strzyżowicach, Dąbiu i Preczowie / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2018 / Gminny Dzień Dziecka / U seniorów sezon turystyczny w pełni / Dwie połówki jednego jabłka / Zakończenie roku akademickiego / Gminne zakończenie roku szkolnego / Tęcza z Psar z nagrodą starosty będzińskiego / Dzień Dziecka i Dzień Matki w Preczowie / XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych 2018 / Jubileusz 70-lecia istnienia LKS Iskra Psary / IV Gminny Nordicowy Marsz „Po zdrowie” / Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Psary / Półfinał ligi żaków odbył się pod hasłem „26 Maja – Gramy dla Mamy” / Tytuł gminnego mistrza w turnieju FIFA obroniony! / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży / Zaproszenie na Festyn Środowiskowy / Zaproszenie na festyn z okazji zakończenia lata połączony z kinem plenerowym / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: 
  Dzień Dziecka w szkole w Gródkowie / Festiwal kultury i sportu z Polską w tle / I Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej / Snuj się, snuj bajeczko / Sukces Igi Flak w powiatowym konkursie dziennikarskim / Matematyka bez granic / Gminny Turniej Baśniowy / Ostatnia mobilność uczniów w ramach projektu „We want to volunteer to make the world a better place”

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rozpoczęto budowę żłobka i przedszkola w Psarach / Rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach / Gmina Psary otrzyma ponad 4,2 mln zł unijnej dotacji na 5 projektów / Podpisano porozumienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej 913 / Park Żurawiniec zaprasza po rewitalizacji / Przy byłej szkole w Malinowicach powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku / Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium / Informacja / Ponad 350 kolarzy w Psarach na starcie wyścigu szosowego / Nowelizacja ustawy o Prawie Łowieckim / Skatepark w Psarach oficjalnie otwarty / W gminie Psary zawieszono ponad 550 flag / Uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Psary / Kulfon, Kulfon co z Ciebie wyrosło? / Gminny Dzień Strażaka w Psarach / Zuzia Wojteczek nagrodzona w ogólnopolskim konkursie / Prestiżowa nagroda dla Bolesława Ciepieli / Spotkanie z Joanną Olech / Szabla, mundur i Tokio 2020… / Bieg z flagą uczniów i przedszkolaków z gminy Psary / Majówka z zumbą w Preczowie / Dzień jogi w gminie Psary – 17 czerwca 2018 / Zawodnicy Akademii Piłkarskiej w Psarach wzięli udział w II Pikniku Wybitnego Piłkarza Śląska / Inauguracja wiosennej rundy rozgrywek ligowych żaków na stadionie LKS Iskra Psary / Runda wiosenna rozgrywek gminnych zespołów A i B klasy dobiega końca / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na Festyn Sołecki / Zaproszenie na Turniej FIFA / Zaproszenie na XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Zaproszenie na kino plenerowe / GBP ogłasza konkurs poetycki

  Głos Szkolny:
  Jak szeroki Polski kraj, tak się święci 3 Maj / Osikowa dolina / Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju / Wycieczka do kopalni soli / Cudze chwalicie, swego nie znacie… / Gminny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciele przyrody” / Gminny Konkurs Regionalny / Przedszkolacy z Dąbia w Muzeum Chleba / Przegląd pieśni, piosenki patriotycznej, żołnierskiej i harcerskiej / Święto Flagi w Gródkowie

 

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

  Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

 

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje Park Logistyczny DL Invest / Podpisano umowę na zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Malinowicach /Ruszył remont w budynku OSP w Preczowie / W Dąbiu Chrobakowym powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna / Prace przy przebudowie i termomodernizacji OSP w Górze Siewierskiej idą pełną parą / IV nabór wniosków na dofinansowanie na odnawialne źródła energii / Wręczono wyróżnienia „Samorządowiec Roku 2017” / Nowy inkasent pobiera opłaty za wodę / Trwa komunikacyjna rewolucja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / „Rozwińmy skrzydła” w Szkole Podstawowej w Psarach / II Colloquium – Przyszłość śląskich miast / Stop pożarom traw / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” / Zaproszenie na spektakl teatralny „Pszczółka Kaja i przyjaciele” / Konkurs „Pomysł na produkt lokalny” / Gminny Dzień Kobiet / Spotkanie z Krzysztofem Petkiem / I Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Psary / Pokaz mody w bibliotece / Koncert Marianny Łaby / Wieczór wspomnień seniorów / Spotkanie dzieci i młodzieży z Krzysztofem Piersem / Rozbójnik Runcajs / II miejsce Macieja Pyki w Zawodach Narciarskich w Slalomie Gigancie / Kolejny sukces drużyny Żaczków / Niezwykła hodowla psów Moniki Wierdak / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Co słychać u psarskich pierwszoklasitów? / Harcerskie zmaganie ze sceną / Nasi szkolni językowcy / Światowy dzień kota w oddziałach przedszkolnych w Dąbiu / Gminny konkurs mitologiczny / Erasmus w Psarach / Booktalking, czyli gawęda o książce / IX Zawody Balonowe 

 

 • Głos Gminy Psary LUTY 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Gmina Psary już zaczyna korzystać finansowo na utworzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Prace przy budowie Centrum Usług Społecznych idą pełną parą / Nowe witacze przy drogach wjazdowych do gminy Psary / 438 tys. zł unijnej dotacji do zakupionego w 2017 r. wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Strzyżowice / Przedszkole w Gródkowie otwarte! / Uwaga na oszustów! / Maluchy z Gródkowa mają nowoczesne i w pełni wyposażone przedszkole / Lampy hybrydowe w Górze Siewierskiej już oświetlają ulice / Pierwsze śniadanie networkingowe / Fotograficzne podsumowanie 2017 roku / Jubileusze pożycia małżeńskiego w gminie Psary / Ferie zimowe 2018 za nami / Dzień Babci i Dziadka w Preczowie / Młodzi gitarzyści dali popis w Gródkowie / Magiczny pokaz iluzji Rafała Mulki w Gródkowie / Wyjazd integracyjny mieszkańców Góry Siewierskiej / Amerykańska przygoda z koszykówką NBA Jakuba Ucieszyńskiego / Uczniowie walczą ze smogiem / Uwaga! W marcu odbędą się kontrole palenisk domowych / Zapusty na wesoło w Dąbiu / Karnawał seniorów / Irena Trzcinka świętowała swoje 101 urodziny / Zapraszamy na spektakl pt. „Podwodny świat” / Zapraszamy na spotkanie z policjantami / Powstaje monografia Jedności Strzyżowice / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom

  Głos Szkolny:
  Piąta mobilność w ramach projektu Erasmus+ KA219 / Filmowe wieczorki tematyczne w Dąbiu / Karnawał / Piosenka dla babci i dziadka / Odlotowa lekcja / Przedszkolak na uczelni / Bal karnawałowy w Dąbiu / Kolejny rekord / Karnawał kosmiczny / Opowieść wigilijna / Paczka dla psiaczka / Piosenka dla babci i dziadka

Wydania z 2017 roku

 • Głos Gminy Psary GRUDZIEŃ 2017 - STYCZEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Zakończono budowę przedszkola w Gródkowie / Postępy przy budowie OSP w Górze Siewierskiej / Podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie gminy Psary” / Zakończono remont kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach / Powstała dokumentacja budowlana wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 913 / Fundusz sołecki 2017 / Wójt gminy Psary w gronie Samorządowców 2017 Roku / Psarska biblioteka w ścisłej czołówce w rankingu / Taryfy za wodę i ścieki po nowemu / Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2018 / Wspólnie walczymy ze smogiem!  / Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia / Ruszyła rekrutacja do nowej grupy przedszkolnej w Gródkowie / Studenci Uniwersytetu Dziecięcego odkryli tajemnice wody / W Psarach ponownie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! / Znamy laureatów Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary / Mikołajki w Dąbiu i Preczowie / Koncerty kolęd i pastorałek w Dąbiu i Gródkowie / Gminne obchody Barbórki / Kolejne sukcesy Jana Kopcika / Gimnastyka artystyczna pasją Antoniny Pogody / Wspomnienie o Czesławie Pierzchale / 10 lat Koła Emerytów i Rencistów z Psar / Zaproszenie na Koncert Operetkowo – Musicalowy / Zaproszenie na Pokaz Iluzji Rafała Mulki

  Głos Szkolny:
  Regionalny konkurs dziennikarski w ZSP Nr 2 w Sarnowie / Nauczyciele dzieciom / Szlachetna paczka po raz trzeci / Mikołajki w Dąbiu / Światowy Dzień Pluszowego Misia / Wielkie misiowe przyjęcie w Sarnowie / Dzieciaki Sadzeniaki / Tradycje andrzejkowe i katarzynkowe w Muzeum Zagłębia / Wycieczki przedszkolaków z Dąbia / Emocje na wodzy / I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem / Jasełka / Uczniowie z Psar na Sycylii w ramach programu Erasmus+ / Gminny Konkurs „Wielcy Polacy”
 • Głos Gminy Psary LISTOPAD 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Odnawialne źródła energii za ponad 1 mln zł / Budowa placu przy OSP w Psarach zakończona / W grudniu gmina Psary zdobyła ponad 2 mln zł dotacji / Zakończono budowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Remont ul. Podgórnej w Sarnowie / Podpisano umowę na remont ul. Zielonej w Preczowie / Powstaje ścieżka zdrowia w parku Żurawiniec w Psarach / W gminie Psary rozbłysły świąteczne iluminacje / Szkoła Podstawowa w Gródkowie z nowoczesną zieloną pracownią / Nowe tablice interaktywne z dofinansowaniem / Metropolia: wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania / Ruszył kolejny projekt wymiany międzynarodowej szkół / Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Sołectwo i Sołtysa Roku 2017 / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Znamy laureatów tegorocznych Stypendiów Wójta Gminy Psary / Mieszkańcy gminy Psary wśród stypendystów Powiatu Będzińskiego / Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Psarach / Piosenki z fonetyki zabrzmiały w Gródkowie / Spotkanie z Emilią Nowak / Podróżnicy w Beskidach / Kraków z grupą „18 + VAT” / Wieczór poezji w psarskiej bibliotece / III edycja Festiwalu Piosenki Dziecka z Rodziną / Zakończenie rundy jesiennej rozgrywek gminnych zespołów A i B klasy / Sportowa pasja Miłosza Majerczyka / Nina Zapora z kolejnymi medalami / Barbórka udana dla Angeliki Wątor / Start żaczków w rozgrywkach ligowych / Ogłoszenia / Czad i ogień obudź czujność / Zaproszenie na wieczór kolęd i pastorałek / Zaproszenie na 26 finał WOŚP

  Głos Szkolny: Spotkanie z teatrem / Dzień Praw Dziecka w Sarnowie / Zdrowe nawyki / Śniadanie na dobry start w Strzyżowicach / 70-lecie szkoły w Dąbiu / Puk, puk, to ja – mały uczeń, pierwszaczek / Brzechwa i Tuwim w poezji dziecięcej / Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek / Wspierajmy chorych / Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie dało moc! / Piernikowa przygoda przedszkolaków z Gródkowa
 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Rusza rekrutacja do centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Zakończono budowę ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Nowa zatoka manewrowa przy Przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy przy budowie przedszkola w Gródkowie / Trwa montaż wodomierzy z odczytem radiowym / Nowe oświetlenie uliczne przy gminnych drogach / Trwa przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Psary / Podpisano umowę na budowę oświetlenia hybrydowego / Dobiega końca budowa szatni KS Błękitni Sarnów / Nowe zagospodarowanie terenu przed budynkiem OPS w Psarach / 51 budynków mieszkalnych po termorenowacji dzięki gminnej dotacji / Podzielono fundusz sołecki na 2018 r. / Wójt Gminy Psary w panelu ekspertów na konwencie burmistrzów i wójtów / Uwaga na próby oszustwa / Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Psary / Strażacy z Preczowa z nowym wozem / Gminny Dzień Edukacji Narodowej / Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach / Rusza nowy rok kulturalny w gminie Psary / Kapela Gródków – pierwsze sukcesy młodego zespołu muzycznego / „Tańczące motyle” rozpoczęły swoją działalność w gminie Psary / Emeryci i renciści z Malinowic obchodzili Dzień Seniora / I Jesienny Rajd Rowerowy mieszkańców Góry Siewierskiej / Dzień Seniora – na lądzie, na wodzie i … w wodzie / Podsumowanie gminnej amatorskiej ligii Orlika / Dzielnicowi ruszają z akcją grawer w gminie Psary

  Głos Szkolny: Biała dama kontra uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu / Taneczne przerwy / Urodzinowe spotkanie / Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Sarnowie / Z wizytą w bibliotece / II Gminny złaz turystyczno – krajoznawczy / Magiczny świat teatru / Święto Edukacji Narodowej / Bezpieczna droga do i ze szkoły / Codeweek 2017 w Psarach – 2 tygodnie i 2 dni – 35 spotkań -217 uczniów / Listy piszą się … / W krainie dziecięcej rozrywki - Nibylandia
 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line Spis treści: Montaż urządzeń na placu przy OSP Psary / Trwa przebudowa budynku OSP Góra Siewierska / OSP w Preczowie ma nowy wóz ratowniczo – gaśniczy / Inwestycja z unijnym dofinansowaniem / Słoneczna gmina / Postępy przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Cmentarz w Strzyżowicach pod okiem kamery / „Wspólnota” publikuje ranking zamożności samorządów / Ponad 12 km nowej sieci wodociągowej w 8 sołectwach / Pierwsza klasa podstawówki już działa w Psarach / Harcówka w Sarnowie gotowa! / Kolejny sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Prezydenckie i ministerialne odznaczenia dla psarskich samorządowców / Sołtys Preczowa na drugim miejscu w powiatowym finale Plebiscytu na Sołtysa Roku 2017 / Szkoła w Psarach i jej projekty wymiany uczniów / Pożegnanie lata w OPS / Nowy rok harcerski rozpoczęty / Gminne i powiatowe zawody sportowo – pożarnicze za nami / 90. lecie OSP Dąbie / Pieczony Ziemniak w Strzyżowicach / Święto Chleba w Sarnowie / Gminne Dożynki 2017 / Aktywne lato seniorów / Promocja nowej książki Bolesława Ciepieli / Maja Słowikowska ze srebrnym medalem w jeździe bez ogłowia / Turniej Oldbojów za nami! / Studium Transportowe / Uniwersytet Dziecięcy w Psarach / Podróż Tomka i Pauliny Olszewskich do Kraju Basków / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Wielki sportowy sukces ucznia z naszej gminy / Wycieczka do Leśnej Izby Ekologicznej w Siewierzu / Kiermasz w Szkole Podstawowej w Gródkowie / Uczniowie z Gródkowa sprzątali las / Pieczonki w Sarnowie / Gniezno – wielki finał ogólnopolskiego konkursu /  Ciao pizza, gelato, Italia / Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik / W szkole w Gródkowie jeszcze bezpieczniej / Narodowe czytanie „Wesela” w Dąbiu
 • Głos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line  Spis treści: Gmina Psary Gminą na 6 / Alejki na cmentarzu w Strzyżowicach gotowe / Jednostka OSP w Strzyżowicach z nowym wozem ratowniczo - gaśniczym / 50 mln zł unijnej dotacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913 / Pozyskaliśmy dofinansowanie na zajęcia w przedszkolu w Gródkowie / Wymiana słupów energetycznych w Gródkowie / 12 dróg do utwardzenia kruszywem / Blisko 16 mln zł w 3 lata na ochronę środowiska / Rozpoczęto wartą 1,8 mln zł przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / W Sarnowie powstaje miejsce spotkań dla zuchów / Postępy w budowie ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Powstanie bezpieczna zatoka dla samochodów przy przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy w budowie stadionu w Sarnowie / 3 km nowej sieci wodociągowej w Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie i Malinowicach / Powstaje uzupełniający projekt budowlany Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej / Dodatkowe zajęcia dla uczniów z Psar za unijne pieniądze / Przyjdź i zdecyduj na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego! / Najbliższe 3 lata czasem intensywnego rozwoju gminy Psary / Inwestycje 2017 w gminie Psary na półmetku / ABC usług dodatkowych w gminie Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Festyn parafialny w Psarach / Wakacyjne festyny w gminie Psary / Państwo Zofia i Czesław Pierzchała otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Diecezjalna pielgrzymka ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu / Klub seniora podróżnika w Warszawie / Daniel Solipiwko - młody projektant z gminy Psary / Zaproszenie na biesiadę przy ognisku / Zaproszenie na święto pieczonego ziemniaka / Deszczowa edycja maratonu MTB w Psarach / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta Gminy Psary
 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2017 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje skatepark / Ruszyła budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Generalny remont budynku OSP w Górze Siewierskiej / Stadion w Strzyżowicach gotowy! / Ruszyła budowa Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / OSP w Strzyżowicach otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy / Trwa rozbudowa nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego / Nowe posadzki w OSP Dąbie wieńczą remont garaży / Powstaje dokumentacja nowej sieci wodociągowej / Zabiegi pielęgnacyjne na murawach piłkarskich w Psarach i Dąbiu / Modernizacja wysp kanalizujących ruch przy DK86 / Trwa budowa przyłączy do sieci energetycznej na Czerwonym Kamieniu / Nasadzenia zieleni na placu szkolnym w Sarnowie / Kto dba o drogi publiczne na terenie gminy Psary? / Zmiany w taryfie opłat za wodę od 1 sierpnia 2017 r. / Oszczędzajmy latem wodę! / Drodzy mieszkańcy, dbajmy o wspólne mienie! / Uwaga istotne zmiany w segregowaniu odpadów w gminie Psary / Gminne zakończenie roku szkolnego  / A w Preczowie radość i zabawa / IV Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP / Wójt w Komisji Rewizyjnej śląskiej korporacji samorządowej / XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Obrazy, książki i… podróże – spotkanie z Emilią Nowak / Radosny Dzień Dziecka / XVII Konkurs profilaktyczny „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / Jubileusz 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie / Sukcesy sportowców z gminy Psary / Zakończenie sezonu rozgrywek ligowych gminnych zespołów / Za nami Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / II Turniej FIFA w Psarach / Słodka pasja Mariusza Kawiorskiego / Jubileusz 115. lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika / Zaproszenie na 2. Maraton Wyżyny Śląskiej / Zaproszenie na Bike Atelier MTB Maraton / Zaproszenie na Rodzinny Festyn w Malinowicach / Bezpieczne Wakacje / W Psarach odbył się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Leśne harce w Kokotku / VI edycja gminnego konkursu ortograficznego / VII przegląd pieśni, piosenki patriotycznej… / „Chcesz na zawsze dzieckiem pozostać? Trudnemu zadaniu musisz sprostać...” / Snuj się, snuj bajeczko … / Wspomnienia z Warszawy / Srebrny medal dla uczennicy ZSP Nr 2 w Sarnowie / 299 wrocławskich krasnali / Innej takiej ziemi na świecie nie ma / Przyjaciela się zdobywa, a nie kupuje! / Dobra passa młodych piłkarzy z Gródkowa / Magdalena Gwóźdź druga w VIII diecezjalnym konkursie literacko-fotograficznym / Rubik’s Cube – odkrywamy nowe pasje w Szkole Podstawowej w Dąbiu

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ - MAJ 2017 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: Ruszyła budowa centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Nowa kuchnia w remizie w Psarach / Nowe miejsca parkingowe przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne wsparcie na budowę oświetlenia hybrydowego w gminie Psary / Ruszyła budowa placu przy OSP Psary / Zdobyliśmy dotację na przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Wyższy standard sali bankietowej w Malinowicach / ZGK przenosi bazę techniczną do Góry Siewierskiej / Szkoła Podstawowa w Gródkowie będzie miała Zieloną Pracownię / Gmina Psary w Metropolii / Jednogłośne absolutorium dla wójta / Drugi etap modernizacji przystanków / Konsultacje dotyczące projektów przebudowy dróg / Wykonano prace konserwacyjne na cieku Pagor / Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Słoneczna Gmina” / Trwa nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu / Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Zasady segregowania odpadów w gminie Psary / Gminna Gala Taneczna „Roztańczone Przedszkolaki” /Zuchy z Gminy Psary na festiwalu Wesołek / Ruszają zapisy na zajęcia w ramach Akcji Lato w GOK Psary / Gminny Dzień Strażaka / Jubileusz 10-lecia koła Emerytów i Rencistów w Malinowicach / Seniorzy w Ustroniu / Uroczystość 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Psary / Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegł końca / Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką / Wspomnienia o Józefie Tajerze / Spotkanie Klubu Regionalistów / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część II / I miejsce na zawodach powiatowych w mini piłce nożnej chłopców!!! / Angelika Wątor z brązem / Turniej rozstrzygnięty! / Żeglarska pasja Julii i Emilii Maziarz / Zaproszenie na Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Zaproszenie na Turniej FIFA / Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Szkoła w Sarnowie promuje czytelnictwo / Port lotniczy od kuchni / Wielkanocne zwyczaje w Gródkowie / Lekcje nie zawsze w ławce / Gimnazjaliści z Psar laureatami projektu „Programuj u Siebie” / Sadzenie Drzewek / Szkolne Spotkania z Melpomeną / Kolejny sukces uczniów z Sarnowa / Program profilaktyczny „Cukierki” / Żonkil symbolizuje nadzieję / Tenisiści z Gródkowa w dobrej formie / Do trzech razy sztuka?

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2017 03/140 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: Rozpoczęto budowę ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie / Trwa budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne dofinansowanie na budowę przedszkola w Gródkowie / ZGK podpisał umowę na dostawę wodomierzy do odczytu radiowego / Trwa budowa rowów przy ul. Słonecznej w Malinowicach / Prace remontowe przekształcające gimnazjum w podstawówkę / Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Strażaka / Dodatkowy nabór na wymianę pieców węglowych / Teraz całego PIT-a wypełni urząd skarbowy, a nie podatnik / Prośba o zwrot ankiet dotyczących projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Stop pożarom traw / Uważajmy na dzikie zwierzęta / Przełamujemy stereotypy czyli X Wiosenna Sesja Naukowa / Bajką w smog / Wszystkie kolory świata /Wieczór charytatywny ZSP w Strzyżowicach / Witaj wiosno! / Krzysztof Petek w Psarach / Odbył się cykl bezpłatnych spotkań teatralnych dla dzieci / Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką / Uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet / Drugie urodziny Klubu Seniora Goląsza – Brzękowice / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część I / Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / „Żyj zdrowo, poczuj się młodo” / Ruszyła wiosenna runda Gminnej Akademii Piłkarskiej / Maja Dura z Sarnowa połączyła pasję z zawodem / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi / Zumba na świeżym powietrzu / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości
  Głos Szkolny: Spotkanie z farmaceutą / Czas sukcesów / Spotkanie w świecie mitów / Kidspeak 2017 / Spotkanie z muzyką w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Matematyczny sukces Julii Flak / Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż...” / Spotkania z rodzicami / Spotkanie z informatykiem / Teatr to nasza pasja
 • Głos Gminy Psary LUTY 2017 02/139 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: W Centrum Dystrybucyjnym Lidl w Gródkowie zawieszono wiechę / Trwa budowa przedszkola w Gródkowie / Postępy w budowie stadionów sportowych w Strzyżowicach i Sarnowie / Ruszyły prace związane z budową 12 km sieci wodociągowej / Ul. Wspólna w Psarach i Gródkowie będzie przebudowana / Wkrótce brukowanie alejek i remont kaplicy na cmentarzu komunalnym / Postęp w pracach projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie Psary / Uregulowaliśmy 4 nazwy miejscowości / Reforma oświaty w gminie Psary / Pracownicy ZGK w Psarach wyruszyli do mieszkańców gminy Psary z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków / Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Wspólnie zebraliśmy rekordową kwotę 63 168 zł w finale WOŚP / Pokaz ekonomicznego i ekologicznego spalania węgla w Psarach / Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wycinki drzew / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Coroczne zapusty w Dąbiu / Ewa Kozera zaprezentowała swoje prace mieszkańcom gminy / Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w gminie Psary / Jubileusze pożycia małżeńskiego 2017 / Ogrodnictwo to pasja i nauka… / Turniej A i B klasy o Puchar Wójta / Zaproszenie na spektakl teatralny pt „Pan Antenka i srebrny kubraczek” / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Nabór do CKUiP / Zaproszenie na Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Co słychać u „Leśnych”? / Przedszkolaki z Gródkowa pamiętają w zimie o zwierzętach / Wizyta Hatetepesa w Strzyżowicach / Bombka choinkowa w wielu odsłonach / Mistrzowie tenisa stołowego / Happeningi antysmogowe w gminie Psary / Jasiek Kopcik zdobywa kolejne sukcesy w tenisie ziemnym / Mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt / 25 Finał WOŚP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sarnowie

 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2017 01/138 zobacz gazetę on-line / zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wymieniono wszystkie stare wiaty przystankowe / Ośrodek Kultury w Sarnowie przeszedł gruntowny remont / Rozpoczęto remont pomieszczeń w Bibliotece w Psarach / Powstało 50 projektów budowlanych w 2016 / Umowa na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Remont garaży OSP Dąbie zakończony / Znamy wykonawcę modernizacji stadionu w Sarnowie / Nowe miejsce rekreacji przy szkole w Sarnowie / Noworoczne spotkanie samorządowe w gminie Psary / Wydano gminny kalendarz na 2017 rok / Grudzień w Ośrodku Pomocy Społecznej / "Kopera życia" dla Seniorów / Pierwsi mieszkańcy już skorzystali z gminnych eko - dotacji / Zasady odśnieżania chodników / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Fotograficzne podsumowanie 2016 roku / Aktywny semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Po spotkaniu autorskim z Danielą Leśniewską / Seniorzy przy wigilijnym stole / Stulatka z Grókdowa / Młodzi studenci w świecie planet / Operetkowo w Nowym Roku / Wykaz najbliższych imprez kulturalno - rozrywkowych / Jak oszczędzić do 30% cennego węgla i drewna i być eko?
  Głos Szkolny: Betlejemskie światło pokoju 2016 / Mikołajki w Strzyżowicach / Sekrety radia / Światowy dzień pluszowego misia / Wizyta policjanta / Pierwsze spotkanie szkół partnerskich Erasmus+ / Małe działania zmieniają świat - Dzień Wolontariusza / Dzień języków obcych w Sarnowie / Czytanie dzieciom 20 minut dziennie czy warto /Gmina Psary - moja mała ojczyzna

Wydania z 2016 roku

 • Glos Gminy Psary LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016 11-12/136-137 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończono budowę ulicy Łącznej i Bocznej w Psarach / Zakończono budowę drogi w Brzękowicach Górnych / Podpisano umowy na budowę blisko 15 km sieci wodociągowej / Nowe inwestycje w gminnych ośrodkach kultury / Rozpoczęto modernizację stadionu LKS Jedność Strzyżowice / W gminie zabłysły iluminacje świąteczne / Kolejne duże dotacje na inwestycje dla gminy Psary / Ogłoszono przetarg na modernizację stadionu w Sarnowie / Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017 / Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
  od stycznia 2017 r. / Zmienił się numer dla systemu powiadomień sms / Wywiad z dyrektorem ZGK: Wodociągi i wiele więcej… / Poznaliśmy tegorocznych stypendtystów wójta / W gminie Psary zawieszono 250 flag narodowych / Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP / Seniorzy w stolicy Tatr / Grzegorz Kasdepke z wizytą w Sarnowie / Narodowe Święto Niepodległości w gminie Psary / 3. miejsce naszej biblioteki w rankingu „Rzeczpospolitej” / Koncert piosenek Anny Jantar w Gródkowie / Barbórka w Gródkowie / Spotkanie regionalistów / Ewa Kozera - Utalentowana malarka z Gródkowa / Gminne Mikołajki w Dąbiu / Konkursy plastyczne z udziałem naszych mieszkańców / Cygańska Jesień w OSP Brzękowice-Goląsza / Zaproszenie na koncert kolęd / Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Psarach zaprasza / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01-06 2017 / Zaproszenie na koncert noworoczny "Wielka sława to żart" / Zaproszenie na 25. gminny Finał WOŚP
  Głos Szkolny: Październik to pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie daje moc! / Najlepsi w powiecie! / Co zrobić, aby być bezpiecznym zawsze i wszędzie? / Śląskie targi książki / W przeddzień święta zmarłych / Wycieczka do Tarnowskich Gór / Warsztaty / Gimnazjum w Psarach beneficjentem programu Erasmus+ / Parada lampionów / 2. Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Spotkanie z prawami człowieka
 • Glos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2016 10/135 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Przetarg na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Trwa wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Powstały kolejne siłownie zewnętrzne w gminie Psary / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie zakończone / Remont w ośrodku kultury w Sarnowie / Kolejne drogi do utwardzenia kruszywem / OSP w Górze Siewierskiej z nowym wozem strażackim / Podzielono fundusz sołecki na 2017 rok / Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary / Urbaniści z wizytą studyjną w naszej gminie / 2 medale KEN dla pracowników psarskiej oświaty / Zaproszenie na spotkanie barbórkowe - 3 grudnia / Wędruj z nami jesiennymi szlakami / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Sarnowie / Harcerska impreza plenerowa / Stowarzyszenia z gminy Psary z wizytą studyjną w Rumunii / Nowy rok akademicki psarskich uniwersytetów dla dzieci i seniorów / Nowy rok kulturalny rozpoczęty! / „Od Do” z Preczowa laureatem Jaworznickich Spotkań Chóralnych / Zapisy na "Narodowy Balet Gruzji" / Spotkanie autorskie i wernisaż malarski / Uczniowie z Sarnowa podarowali książkom drugie życie / Monika i Angelika promują nas na sportowej arenie / 11-latek z gminy w kadrze U-12 w piłce nożnej / Wielki finał IV edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika / LKS Iskra Psary – nowy sezon, nowe nadzieje / Policja może sprawdziĆ, czym palimy w piecu! / Zaproszenia: Festiwal Piosenki Dziecięcej Piosenki z Fonoteki, Rodzinny Festiwal Wypieków, Babroszki lecą w kosmos, Koncert największych przebojów Anny Jantar
  Głos Szkolny: W Królestwie Solilandii / Dzień Chłopaka / Świętokrzyskie uczy i zachwyca / Ogólnopolski dzień głośnego czytania w Sarnowie / Warsztaty językowe na Malcie / Spotkanie z duchami / 2. Piknik Rodzinny w Gimnazjum / Dobre rady na odpady
 • Glos Gminy Psary WRZESIEŃ 2016 09/134 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Węzeł drogowy na DK86 w Sarnowie gotowy / Wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Garaże OSP w Dąbiu przechodzą gruntowny remont / Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne / Nowe miejsce rekreacji przy szkole podstawowej w Sarnowie / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie rozpoczęte / Awans gminy Psary o 500 miejsc w rankingu zamożności samorządów / Gmina Psary wspiera nowych pracodawców / Rekrutacja pracowników do centrum dystrybucyjnego Lidl / Zaproszenie na spotkanie w sprawie dotacji unijnych / Sołectwo Preczów w konkursie „Piękna wieś województwa...” / Sołtysi z Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj. Śląskiego / Premierowe warsztaty dla ojców w Psarach / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Psary / Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców / Lista wykonawców termomodernizacji / Gminne Dożynki 2016 / Święto Chleba / Święto Pieczonego Ziemniaka / Podsumowanie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury / Rozpoczęcie sezonu harcerskiego / Nasze zespoły artystyczne w Brennie i Żarkach / Weekend seniorów w Budapeszcie / Zapisy na zajęcia dla dzieci do GOK-u / Wykaz kolejnych imprezy organizowanych przez GOK / Październikowa oferta biblioteki w Psarach / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Świętowanie otwarcia otoczenia szkoły w Dąbiu / Nasi sołtysi finalistami Turnieju Sołtysów Powiatu Będzińskiego / Stadion Klubu Sportowego Preczów uroczyście otwarty / Zaproszenie na inaugurację roku kulturalnego 2016/2017 / Zaproszenie na Cygańską Jesień / Zaproszenie na spektakl dla dzieci / Plakat: Nabór uzupełniający do Akademii Piłki Nożnej w Psarach / Zaproszenie na wyjątkowy koncert Marka Grunwalda
  Głos Szkolny: I znowu w szkole / Programuj u siebie / Cała polska czyta dzieciom i my też / Brązowy medal / Zlot hufca ZHP ziemi będzińskiej / Projekt badawczy / mPotęga w psarskim gimnazjum
 • Glos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 07-08/133 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 
  Nowa siłownia zewnętrzna w Malinowicach / Ponad 700 tys. zł na centrum usług społecznych w Strzyżowicach / Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej / Zakończenie remontu ul. Strumycznej w Malinowicach / Remont w Gimnazjum w Psarach za blisko 150 tys. zł / OSP Goląsza - Brzękowice z kolejnymi pomieszczeniami po remoncie / Remont w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej / Sarnowskie przedszkole po remoncie /Nasadzenia zieleni w Preczowie / Odrestaurowana kapliczka na Poddzwonku / Już w październiku ruszy rekrutacja pracowników do nowego centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Nowe miejsce do publikowania ogłoszeń o prace / Możliwość sfinansowania obiadów dla dzieci i młodzieży / Bardzo dobre miejsca gminy Psary w rankingach "Rzeczpospolitej" / Trwa nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Stypendia szkolne 2016/207  / Matematyk roku 2016 / Parkujmy poprawnie / Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki / Komunikat w sprawie rejestracji kart pre - paid / Nie kupuj zwierząt z pseudohodowli! / Warsztaty dla taty już we wrześniu w gminie Psary / Przeniesienie w czasy PRL... / Święto Pieczonego Ziemniaka / Kino Plenerowe / "Summer party", czyli muzyczne powitanie lata / Rodzinny festyn strażacki na Dzień Dziecka w Preczowie / Seniorzy - podróznicy w Bieszczadach / Letnie festyny środowiskowe w gminie Psary / Gminny Dzień Dziecka w Psarach / Korzystajmy z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu / Multimedialna podróż po Nepalu / Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / I Maraton Wyżyny Śląskiej za nami / Klub Sportowy w Preczowie wraca do gry! / Kolarskie abecadło / Sukces w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta / Dożynki Gminne 2016
 • Glos Gminy Psary CZERWIEC 2016 06/132 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęła się budowa centrum logistycznego LIDL / Odmieniony teren wokół szkoły w Dąbiu / 5 dróg utwardzonych kruszywem do końca lipca / Powstają nowe chodniki dzięki gminnej dotacji / Postępy przy budowie ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Kolejne pomieszczenia w Malinowicach po remoncie / Wymiana wodociągu na ul. Akacjowej w Psarach / Prace nad projektem budowlanym DW913 / Naprawy dróg gminnych / Wkrótce nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Absolutorium dla Wójta za dobrze wykonany budżet / XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Psary / Korzystanie z karty ŚKUP w komunikacji KZK GOP / Apel o racjonalne użytkowanie wody w okresie letnim / Harmonogram odbioru śmieci na okres lipiec - grudzień 2016 / II Gminny Przegląd Piosenki Religijnej / Majówka seniorów z Goląszy / „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / LKS Jedność Strzyżowice znów w A-klasie / III Marsz Nordic Walking / I Gminny Turniej w grze komputerowej FIFA / Święto kolarstwa szosowego w gminie Psary / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
  Głos Szkolny: Milion marzeń w szkole podstawowej w Gródkowie / Najważniejszy dzień naszych uczniów / Kolejne sukcesy w szkole podstawowej w Sarnowie / Dzień mamy i taty / Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat / Mama, tata i ja / Korowód baśniowych postaci w Sarnowie / Gminny konkurs regionalny – IV edycja / W krainie Leonarda da Vinci / VII zlot szkół partnerskich im. A. Szklarskiego
 • Glos Gminy Psary MAJ 2016 05/131 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 900 tys. zł unijnej dotacji na cyfrową platformę usług publicznych / Droga w miejscowości Brzękowice Wał gotowa / 4 siłownie zewnętrzne do wybudowania jeszcze w 2016 r. / Zakończono rozbudowę bazy socjalnej OSP Dąbie / Powstanie 9 odcinków chodników dzięki gminnej dotacji / Gmina Psary w systemie powiatowych dróg rowerowych / Rozpoczął się remont kapliczki na Poddzwonku / ZGK w Dąbiu z nową kosiarką do koszenia poboczy / Toalety na placach zabaw i w obiektach sportowych / Plac OSP w Preczowie coraz bardziej funkcjonalny / Gmina Psary wyróżniona tytułem „Innowator 2016” / Pomoc medyczna w nocy i w święta / Stypendia wójta dla uczniów, studentów i sportowców / Tabliczki z numerem domu mogą uratować życie! / Palenie zabija powoli, ale konsekwentnie. Nie pozwól, aby Ciebie też zabiło! / Wesoły finał "Smutnej historii księżniczki Róży” / 2. miejsce tancerek z gminy Psary na XII Gali Tanecznej / Melania Kapelusz W Dąbiu / Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Sarnowski Klub Seniora Podróżnika coraz liczniejszy / Pierwsze urodziny Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza / Spotkanie autorskie z Tadeuszem Trzcionką / Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich Dąbie / Wspomnienie o Tadeuszu Krasoniu (1929-2016) / Szymon Hołownia gościł w Psarach / Majówka z zumbą / Zaproszenie - Wystartuj w wyścigu szosowym / Zaproszenie - III Gminny Nordicowy "Marsz po zdrowie" / Piłkarskie rozgrywki ligowe gminnych zespołów na finiszu / Zaproszenie - Letnie festyny w gminie Psary / Zaproszenie - Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie - Dancing w stylu PRLu / Zaproszenie - Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Zaproszenie - Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika / Zaproszenie - Bike Atelier Road Race w Psarach
  Głos Szkolny: Z teatrem Kamishbai w przedszkolu w Dąbiu / Dzień ziemi w szkole podstawowej w Gródkowie / Poznajemy ojcowiznę / Z wizytą u pana sołtysa / W królestwie pszczół / Uczniowie z pasją / Zmagania z językiem polskim / Kotlina kłodzka – witaj przygodo! / „Speaking kids” – czyli gadu…, gadu…. w języku angielskim dzieciaków z Dąbia / Scratch day w Psarach
 • Glos Gminy Psary KWIECIEŃ 2016 04/130 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęły się prace na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Remont pomieszczeń dla Klubu Seniora w Malinowicach / Prace przy otoczeniu szkoły w Dąbiu na ukończeniu / 1800 metrów gminnych dróg utwardzonych kruszywem / Ministerialna dotacja na remont stadionu w Sarnowie / Realizacja programu „Rodzina 500+” w Gminie Psary / OPS w Psarach poszukuje wolontariuszki / Tomasz Sadłoń finalistą konkursu o tytuł „Wójta roku 2015” / Kolejna dotacja dla gminy na animatorów Orlika / Eko-dotacje: wykonano pierwsze audyty energetyczne domów / Usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już dostępna / Gmina Psary na Targach Nieruchomości / Nowy informator „Zamieszkaj w gminie Psary” / Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej / „Na urzędnika” – nowy sposób kradzieży / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Muzyczne spotkanie z „Pazurem” / Historia Zespołu Śpiewaczego „STRZYŻOWICZANIE” / Klub przedstawicieli lokalnych organizacji / Masajowie w Psarach / Rockandroll królował w Goląszy / Jubileuszowa 50. książka Bolesława Ciepieli / Książkowe spotkania z autorami / Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ / Laureaci Kryształów Kultury: Bolesław Ciepiela / Angelika Wątor Mistrzynią Polski Młodzieżowców / Monika Szczęsna na Halowych Mistrzostwach Świata / X Field Trialsy Psary 2016 / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Gminny turniej szachowy w Gródkowie / Zaproszenie na Majówkę z zumbą / Zaproszenie na uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka
  Głos Szkolny: Melpomena 2016 / Zielony kącik w przedszkolu / Mistrz Sudoku 2016 / Odkrywamy Irlandię w Dąbiu / Coś piękniejszego niż wysokie drzewa / Matematyka na wesoło / Sukcesy sarnowskich uczniów w konkursie historycznym / XII Szkolna sesja naukowa pt. „Woda to niezwykła ciecz i należy ją szanować”
 • Glos Gminy Psary MARZEC 2016 03/129 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstał projekt przebudowy bazy ZGK w Dąbiu / Wkrótce remonty dróg w Psarach i Malinowicach / Powstaje projekt klubu fitness i siłowni w Malinowicach / Szatnia piłkarska w Górze Siewierskiej z nowym ogrzewaniem / Gmina Psary po raz pierwszy w ogólnopolskiej TV / Wójt Gminy Psary na Samorządowej Debacie Oświatowej / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Obowiązujące regulacje melioracyjne w świetle prawa / Wiosenne sprzątanie nie tylko w domach / Wyłapywanie bezdomnych zwierząt / Nasi laureatami Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Laureaci Kryształów Kultury: Anna Łebzuch / Dzień Książki dla Afryki / Z książką za pan brat / Tradycyjne balonowe powitanie wiosny w Strzyżowicach / Ratownicy medyczni w przedszkolu w Sarnowie / Uczniowie z Sarnowa wiedzą, gdzie pytać o pomoc / Wielkie planszowe rozgrywki w Gródkowie / Spotkanie z muzyką filmową w Dąbiu / Dzień Kobiet w Gminie Psary / Panie Dulskie w Psarskim Kinomaniaku / STOP pożarom traw!!! / Wspomnienie o Krytynie Popczyk / Wspomnienie o Marii Ciepieli / Trzech wspaniałych tenisistów – trzy wspaniałe zwycięstwa / Mini-Tenis sposobem na nudę i świetną zabawę / Gminna Akademia Piłki Nożnej zaprasza / Zachęcamy do głosowania na Tomasza Sadłonia w konkursie "Wójt roku 2015"
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w psarach!
 • Glos Gminy Psary LUTY 2016 02/128 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń w finałowej 10-ce konkursu na najlepszego wójta w kraju / Powstała koncepcja systemu odprowadzania ścieków / Trwa rozbudowa bazy socjalnej OSP Dąbie / Wyremontowano budynek wykorzystywany przez Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Sarnowie / Postępy w zagospodarowaniu otoczenia szkoły w Dąbiu / Fotowoltaika w gminnych budynkach za unijne pieniądze / Trwają remonty gminnych obiektów / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Powstaje projekt ulicznego oświetlenia hybrydowego / Powstają projekty termomodernizacji budynków komunalnych / Dyrektor będzińskiego szpitala na sesji Rady Gminy Psary / Atrakcyjne nagrody dla nowych mieszkańców gminy / Opieka nad zwierzętami a prawo / Nowa usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już wkrótce dostępna / Komunikat dotyczący pojemników na odpady komunalne zmieszane / Charytatywny koncert kolęd dla Bianki i Wiktorii / Spotkanie z psem Largo w Sarnowie / Ogłoszenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Gródków, Malinowice, Psary / Zaproszenie na teatr lalek / Zaproszenie na koncert muzyki filmowej / Zapustnicy zawitali do Dąbia / Kryształowy Zespół Śpiewaczy „Dąbie” / Złote gody par małżeńskich / Juniorzy z Orła Dąbie w drodze po mistrzostwo ligi / Klub Seniora Podróżnika od 29 marca / Podsumowanie ferii w gminnych instytucjach / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Wspomnień czar / Akcja „Kredki dla Matugii” / Dwunaste spotkanie „W świecie mitów” / Przywróćmy zwierzętom wiarę w człowieka / Pokochaj zwierzęta, bo one kochają ciebie / Wieczór filmowy z …dreszczykiem / Spotkanie z policjantem / Barwy miłości
 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2016 01/127 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wręczono Kryształy Kultury 2016 / Nowe oblicze stadionu Iskry Psary / Zakład Gospodarki Komunalnej z nowym ciągnikiem / Postępy przy budowie węzła komunikacyjnego na DK 86 / Projekt budowy żłobka i przedszkola na ukończeniu / Nowe wiaty przystankowe w Gródkowie / Nowe wyposażenie w szatniach drużyn sportowych / Budżet gminy na 2016 przyjęty, a w nim 14 mln na inwestycje / Powstaje dokumentacja budowlana placu w Malinowicach / Podsumowanie 2015 roku - spotkanie samorządowe / „Talenty z gminy Psary” mają nową płytę / Jabłka w szkole w Dąbiu / Uczniowie z Sarnowa poznają prawa dziecka / Podsumowanie konkursu „Wielcy Polacy” w Sarnowie / Eko-dotacje sposobem na smog i niską emisję / Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet? / gminne szkoły gotowe na przyjęcie 6-latków / Punkty bezpłatnej pomocy prawnej / V Gminny Finał WOŚP - mamy rekord / Gry planszowe i szachy w ofercie GOK / Spotkanie opłatkowe w Sarnowie / Jeśli chcesz zostać pracownikiem socjalnym… / Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne" / Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe (GOK, GBP, OPS) / Pokaz i warsztaty rzeźbienia w lodzie - zaproszenie
  Głos Szkolny: Konkurs kolęd i pastorałek w Dąbiu / 24. Finał w ZSP w Sarnowie / Szlachetna Paczka / Stawiamy na bezpieczeńtwo / "Opowieść wigilijna" w Dąbiu / Nauczyciele dzieciom - mikołajki na wesoło / WOŚP w Strzyżowicach / Gimnazjalne mikołajki

Wydania z 2015 roku

 • Glos Gminy Psary grudzień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nabór wniosków na eko-dotcje od 11 stycznia 2016 r. / Zmienia się otoczenie szkoły w Dąbiu / Powstaje ponad 40 projektów budowlanych / Fotograficzne podsumowanie roku 2015 / Nowe oprawy oświetleniowe w gminie / Ubiegamy się o dofinansowanie na kolejne inwestycje / Gminny telefon interwencyjny / Wydano gminny kalendarz na 2016 rok / 3. miejsce naszej biblioteki w Rankingu Rzeczpospolitej / Podsumowanie akcji profilaktycznej / Książki marzeń w naszych szkołach / Święty Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury / Harmonogram odbioru śmieci na okres I-VI 2016 r. / Strażacy z wizytą w przedszkolu w Sarnowie / Program Bezpieczna+ w szkole w Strzyżowicach / Policjancji i smoczyca w sarnowskim przedszkolu / Trzy jubileusze zespołów śpiewaczych / Kabaret z Konopi bawił do łez / VII spotkanie Gwarków Gminy Psary / W oczekiwaniu na książkę Tadeusza Trzcionki / Najwyższe odznaczenie z SITG dla Bolesława Ciepieli / Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Wnioski i regulaminy o udzielenie dotacji celowych na eko-dotacje / Apel - Zostań Parnterem Karty Dużej Rodziny / Ogłoszenia Urzędu Skarbowego w Będzinie / Zaproszenie na koncerty kolęd i pastorałek / Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świętecznej Pomocy
  Głos Szkolny: Spotkanie z górnikami / Czytamy z drzewom / Moja piękna ojczyzna / Poznajemy Europę / "Śniadanie daje moc" w SP w Gródkowie / Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w Dąbiu / Spotkanie w bibliotece / Szkolny Turniej Niepodległościowy w Dąbiu / Wieczór wróżb i czarów / Poduszka dla maluszka
 • Glos Gminy Psary listopad 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończyła się budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Nowe pojazdy na wyposażeniu ZGK w Dąbiu / Postępy w budowie chodników / Modernizacja OSP Goląsza - Brzękowice / Rozbudowa budynków komunalnych w Dąbiu i Sarnowie / 486 domów podłączanych do nowego wodociągu / Antystatyczna podłoga w sali komputerowej w Gimnazjum w Psarach / Trwają prace nad dokumentami strategicznymi gminy / Nowa firma odbierająca śmieci od nowego roku / Tauron nie pobiera opłat za wymianę licznika. Uważajmy na fałszywych serwisantów! / Pilnujmy swoich zwierząt / Zimowe utrzymanie dróg 2015 /2016 / Śląska karta usług publicznych już działa / Nowości Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Psarski kinomaniak zaprasza / Zaproszenie na wykład dra Tomasza Kasprowicza / Bicie rekordu w resuscytacji / Dyniowe lampiony rozświetliły szkołę w Strzyżowicach / Dzień złotego liścia, czyli zuchowe tuptanie / Kombatanckie pożegnanie / Spotkanie z Moniką Szwają - to już piękna historia / W rocznicę odzyskania niepodległej Polski / Psary rozbrzmiały muzyką Chopina /  "Irek" - wielki niezapomniany artysta / Na Barbórkę: wspomnienie o byłych kopalniach węga kamiennego / Z żałobnej karty" Pamięci Andrzeja Lazara (1954- 2015) / Mirosław Marciniec zasłużonym dla sportu / Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu naszych drużyn / Podium dla naszych młodych zapaśników / Zapraszamy na gminne Mikołajki / Plan imprez kulturalnych na pierwsze półrocze 2016 / Walczmy z dymiącymi kominami
  Głos Szkolny: Celtyckie pląsy, czyli Haloween na wesoło / Bezpieczeństwo na plus / Pan Kasdepke opowiada / "SAS" na ścieżkach pamięci / Taką Cię kocham moja Polsko / "Do krainy wiedzy drzwi wam otwieramy" - uroczystość pasowania na ucznia klasy I / Wycieczka integracyjna Mirów - Bobolice / Poznajemy pracę policjanta / Bajkowy świat filmu / W przeddzień święta zmarłych
 • Głos Gminy Psary październik 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa węzła komunikacyjnego na DK86 / Boisko wielofunkcyjne w Dąbiu gotowe / Ruszyła budowa chodników przy drogach powiatowych / Trwają prace na boisku Iskry Psary / Powstaje projekt budowlany przebudowy DW913 / Spotkania dotyczące koncepcji rozwiązania problemu ścieków na terenie gminy / Krótsza droga do szkoły i przedszkola w Sarnowie / System monitoringu rozbudowany / Nowy parkiet w sali GOKu w Gródkowie / Inspirujące malowidła sportowe Otoczenie Orła Dąbie pięknieje / Zmiana terminu składania wniosków na eko-dotacje / Nowe i stare kosze na śmieci / Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Psary / Stypendia Wójta Gminy Psary 2015 rozdane / Zaplanowano podział środków Funduszu Sołeckiego 2016 / Termomodernizacja się opłaca – wywiad z laureatami konkursu ISOVER / Zakończyliśmy akcję DOM ENERGOOSZCZĘDNY / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary 2015 / Uniwersytet Trzeciego Wieku – rok akademicki rozpoczęty / Jubileusz 90-lecia OSP Psary / OSP Goląsza-Brzękowice obchodziła jubileusz 80-lecia / "Duże Litery" w psarskich bibliotekach / Grand Kanion w psarskiej bibliotece / Bogata oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu w Sarnowie / Cztery „złote minuty” w wykonaniu przedszkolaków / Przedstawienie teatralne Calineczka dla przedszkolaków w Sarnowie / O kampanii „Niećpam" z pełnomocnikiem ds. uzależnień / Wspomnienie o Ireneuszu Wikarku / Przygotowania do "Barbórki" w Stowarzyszeniu / Podsumowanie III edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika
  Głos Szkolny: Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie / Warsztaty językowe na Malcie / Święto drzewa w Dąbiu / Misja przyroda / Top model - zostań modelem / Wszystko zaczyna się od osikowego wiórka / Leśna spartakiada / Europejski Dzień Języków / W podziękowaniu dla nauczycieli / W odwiedzinach u "Duszka Śmieciuszka"
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nawet 52 000 zł dotacji dla mieszkańca na termorenowację domu / Zmiana planu miejscowego pod budowę magazynów LIDLa / Gmina finansuje budowę chodników przy drogach powiatowych / Wyremontowano ul. Zieloną w Malinowicach i łącznik drogowy w Górze Siewierskiej / Odebranie murawy na stadionie w Preczowie / Opracowywane są projekty budowy i przebudowy 4 budynków publicznych / Powstają nowe projekty budowlane gminnych dróg / Powstaną projekty budowlane nowej sieci oświetleniowej / Inwestycje i zmiany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej / Koncepcja rozwiązania problemu ścieków sanitarnych w gminie / Gmina Psary dofinansowała zakup radiowozu dla Policji / Wyremontowany wóz strażacki w OSP Goląsza –Brzękowice / Zasady parkowania na chodnikach / Galeria sportowców w sarnowskiej szkole / Dzieci budowały swój energooszczędny dom / Rodzinny piknik zdrowotny w Preczowie / Quiz terenowy „Na tropie historii i przyrody” / Święto chleba w Sarnowie / Turniej sołtysów powiatu będzińskiego / Święto pieczonego ziemniaka / Obchody jubileuszu 65-lecia jednostki OSP Preczów / O sytuacji i zmianach w OSP z gen. Zbigniewem Meresem / Gminne Dożynki 2015 / Nowe zajęcia dla dorosłych w GOKu / Koncert laureatów I Przeglądu Piosenki Religijnej w Gródkowie / Wręczono puchary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Udany rok dla sportowców z gminy Psary
  Głos Szkolny: Czytające przedszkole / „Lalka” w SP Dąbie / Wspomnienia z zielonej szkoły / Uczymy ładu i porządku / Jesienne integracje / Teatr w szkole / Żegnaj lato na rok… / Drugie śniadanie w Dąbiu / Gimnazjaliście w węgierskiej Varpalocie
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Dokumentacja budowlana sali w Strzyżowicach gotowa / Zrząd dróg wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt przebudowy DW 913 / Postępy w budowie ulicy Szkolnej w Preczowie / Ruszył remont ul. Zielonej w Malinowicach / Rozbudowano parking przy Urzędzie Gminy / Generalne remonty sal gimnastycznych w Sarnowie i w Psarach / Szkoła w Sarnowie przeszła gruntowny remont wewnętrzny / Prace uzupełniające przy chodnikach w Psarach / Jest ogrodzenie wokół placu w Brzękowicach Dolnych / Powstaje nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dąbiu / Będzie nowy parkiet w sali bankietowej GOK w Gródkowie / Ucznowie z gminy Psary pod lepszą opieką medyczną / Rozdysponowano pierwszą transzę pomocy żywnościowej / Psary na interdyscyplinarnym spotkaniu na Węgrzech / X Sesja Rady Gminy Psary / Konkurs Isover dla mieszkańców gminy Psary rozstrzygnięty / Prezentacje i filmy o energooszczędnym budownictwie / Poradnik o energooszczędnym budownictwie / Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców / Regulamin korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne / Czarna Przemsza w finale konkursu "rzeka roku" / Magiczne zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego / Będą mistrzami kodowania / E - booki w psarskich bibliotekach / W Malinowicach odbył się festyn rodzinny / Zakończenie Uniwerstytetu Trzeciego Wieku / Biblioteka w Psarach gościła Artura Barcisia / Festyn w Golaszy Górnej / Półkolonie w gminie Psary / Nie tylko wakacyjne wędrówki / Kolarski maraton w gminie Psary dotarł na metę / Rozmowa z trenerem "złotek" z OSP Goląsza - Brzękowice / Powstaje pierwsza w Zagłębiu drużyna AMP Futbolu / Zaproszenie na Dożynki Gminne
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Miejsca do aktywnego wypoczynku w Preczowie gotowe! / Powstała nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Modernizacja bazy sportowej w trzech szkołach / 131 komputerów przekazanych do szkół i rodzin / Remonty dróg w Malinowicach i Górze Siewierskiej / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Zakończyliśmy dwa duże projekty edukacyjne / Mamy nową Młodzieżową Radę Gminy Psary / Jak zachować się podczas burz, nawałnic, huraganów? / Opłaty na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Pokazy energooszczędnego budownictwa w Dabiu / Nasi posłowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży / Podsumowaliśmy rok szkolny 2014/2015 / Festiwal pieśni zalotnych za nami / Niezwykłe spotkanie autorskie i nowa książka Bolesława Ciepieli / Przedszkolaki Europejczykami / Akademia Zdrowego Przedszkolaka / Sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015 / Patronat Wójta nad gimnazjalną drużyną koszykarek / Piłkarskie sukcesy naszych gimnazjalistek / Gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2015 / Powitaliśmy naszą złotą Angelikę / Zaproszenie do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach / Zapisy do drużyny Amputee Football (AMPFutbol) / Zaproszenie na Festyn Rodzinny / Oferta zajęć wakacyjnych w gminnych placówkach kulturalno-sportowych
  Głos Szkolny: Piknikowa zabawa na sto dwa! / Ekologiczna akcja performance w Strzyżowicach / Pasja całym życiem... / Dzień dziecka w Strzyżowicach / Z wizytą w redakcji / Poznajemy Albanię / Dzień Dziecka w SP w Gródkowie / Matematyczno-informatyczne sukcesy klasy 3A / Wyróżnienie w konkursie matematycznym
 • Głos Gminy Psary maj 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Goląszy Górnej / Kolektory słoneczne w Strzyżowicach już działają / Wykonano remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach / Mamy mobilną scenę z unijnego projektu / Dni otwarte funduszy unijnych w Gminie Psary / VIII Sesja Rady Gminy Psary / Podsumowanie ankiet w sprawie odpadów komunalnych / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Policja ostrzega: Nie ułatwiaj życia złodziejowi! / Inwentaryzacja wyrobów posiadających azbest / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VII-XII 2015 / O pióro Wójta Gminy Psary / Uczniowie z wizytą u Wójta / Gmina Psary wspiera AMP Futbol / Psarski kinomaniak / Gminne święto Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na spotkanie z Arturem Barcisiem / Dzień dziecka w Gminie Psary / XII Wyścig Kolarski w Gminie Psary za nami / Kolejne medale dla naszej szablistki / Marsz po zdrowie / Sport zamiast uzależnień / Wywiad ze Zbyszkiem Stanikiem - inicjatorem wyścigu kolarskiego / Chcesz ocieplić swój dom? Weź udział w konkursie ISOVER! / Poznaj "Dom energooszczędny" / Zaproszenie na konferencję i targi "Dom energooszczędny"
  Głos Szkolny: Wycieczka do Warszawy / Julia Polak w projekcie Start Now / Młodsi wybierają - starsi czytają / Najlepsi z najlepszych / Sukces "młodych lingwistów" / Michał Kamiński po hiszpańskim treningu / Dziennik Zachodni otwiera się na gimnazjalistów / Wiwat maj, trzeci maj / Zielony dzień w przedszkolu
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Pierwsze pożytki z obecności firmy Lidl w gminie = 3 mln renty planistycznej / Powstanie gminny żłobek / Gmina kupuje 131 nowych zestawów komputerowych / Wiosenne remonty w remizach i ośrodkach kultury / Trwa budowa wodociągu na Kasztanowej w Psarach / Powstaje nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Dotacje dla 3 nowych inwestycji sportowych / Wyposażenie sportowe do Preczowa i Psar / Psarska administracja szybsza i bardziej mobilna / Zajęcia komputerowe w kolejnych miejscowościach / "Kompleksowa termomodernizacja domu z Isover". Konkurs dla mieszkańców gminy Psary / Przypominamy o numerach na budynkach ! / Ankieta dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sprawie odbioru odpadów komunalnych / Mamy laureatów Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Klub SAS promuje edukację muzyczną / Przegląd małych form tearlanych - Melpomena 2015 / Spotkania z Krzysztofem Petkiem / Twórcze święto niepełnosprawnych / Lirycznie i barokowo / Młodzi muzycy w Preczowie / Dzieci na tropie psychologii i kulturoznawstwa / Majowe atrakcje w bibliotekach / Mistrzostwa gminy Psary w tenisie stołowym 2015 / Szlakiem kopalń węgla w Gródkowie, Malinowicach i Sarnowie / Zapraszamy na obchody jubileuszu 790 - lecia parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni / Zapraszamy do wzięcia udziału w programie profilaktyczno - edukacyjno - sportowm Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Aleksandra Warchoł i jej biżuteryjna pasja / Zaproszenie na XII Kolarskie Mistrzostwa w gminie Psary 17 maja 2015
  Głos Szkolny: Powitanie wiosny / Gminny konkurs plastyczny / Obietnica zuchowa / W Belwederze / Dzień Kobiet / Szkolny Dzień Teatru / Spotkanie z Emilią Nowak / Dzień otwarty - Dzień projektu edukacyjnego / Billy Elliot / Powtórna wizyta
 • Głos Gminy Psary marzec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstają strefy wypoczynku dla mieszkańców / Powstanie nowy chodnik w Sarnowie / W strzyżowickim przedszkolu powstaje instalacja solarna / Nowa tablica multimedialna w sarnowskim przedszkolu / Doposażenie świetlic wiejskich za poand 32 tys. zł / Strażacy z OSP Góra Siewierska mają nowy warsztat / II edycja projektu "Dziecięca Matematyka" / Zasady przyłączania do nowej sieci wodociągowej / Znamy datę tegorocznego wyścigu kolarskiego / Podsumowanie ankiet o odnawialnych źródłach energii / Z prac Rady Gminy / Informacje podatkowe z Urzędu Skarbowego w Będzinie / Pomóż Wiktorii w walce o zdrowie / Mamy dofinansowanie na zielone szkoły dla gimnazjum / Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej / Sarnowskie zajęcia o zdrowiu / 300 balonów poleciało w niebo na rozpoczęcie wiosny / XI spotkanie „W świecie mitów” / O bezpieczeństwie z gimnazjalistami w Psarach / Gminny mistrz recytacji / Dzieci w świecie pieniędzy / Pozyskiwanie energii słonecznej - fotowoltaika / Nie wypalaj traw – to nielegalne i niebezpieczne! / Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Latynoamerykańskie rytmy w Sarnowie / Zrozumieć muzykę współczesną / Brązowy medal Moniki Szczęsnej w Mistrzostwach Europy / Dwa złote medale Angeliki Wątor na Mistrzostwach Polski
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Już wkrótce rekrutacja dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w Psarach!
 • Głos Gminy Psary luty 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozbudowano stację uzdatniania wody w Malinowicach / Ruszyły prace na boisku Błyskawicy Preczów /Postępy przy rozbudowie szatni w Górze Siewierskiej / Projektujemy na potęgę / Głos Gminy Psary odtąd w kolorze / Podsumowanie realizacji budżetu za 2014 rok / Wyjątkowe szkolenie w Akademii Obrony Narodowej / ZHP wyróżnił wójta / Z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw / Sportowy wolontariat Klaudii Dzierżanowskiej / Rozlicz PIT-a przez Internet / Ofirauj 1% podatku / Wspomnienie o Władysławie Kotule / Odnawialne źródła energii w naszych domach / Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej / V sesja Rady Gminy / Zadowoleni z ferii zimowych / Moja wieś w złotym piórze / Zapusty czyli pożegnanie karnawału / Oferta wyjazdów na wydarzenia kulturalne / Zajęcia jogi i języka angielskiego dla seniorów / Związek Zagłębiowski nagrodził Bolesława Ciepielę / Angelika Wątor walczy o igrzyska w RIO / Koncert muzyki dawnej / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Koncert muzyki latynoamerykańskiej
  Głos Szkolny: Święto Babci i Dziadka w Dąbiu / Najpiękniejsze szopki znowu w Strzyżowicach / Uczniowie z Gródkowa mistrzami powiatu / Konkurs kolęd i pastorałek / Lekcje chińskiego po angielsku / Czas na bal / Chłopak na medal
 • Głos Gminy Psary styczeń 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budżet gminy na 2015 rok przyjęty jednogłośnie / Wyniki przetargów na inwestycje sportowe w Preczowie / W Goląszy Górnej rozpoczęto zagospodarowywanie placu / Powstają nowe projekty budowlane dróg / Noworoczne spotkanie samorzadowe 2015 / Wybraliśmy nowych sołtysów i rady sołeckie / Rozstrzygnięto konkurs "Tu mieszkam, tu płace podatek dochodowy" / Oferta wyjazdów kulturalnych / Nie ułatwiaj życia złodziejowi ! / Szlachetna paczka w wykonaniu uczniów z Sarnowa / Jedyny taki kalendarz / Kolorowy projekt UNICEF-u w strzyżowickiej szkole / Szlakiem kopalń w gminie Psary / Kolędowali z Trzema Królami / Szlachetna drużyna z Dąbia / Debiut w piłkarskim turnieju "Ożarowice Cup" / Innowacyjne treningi zimowe "Orlików" / Ofera ferii zimowych w gminie Psary / Podsumowanie 2014 roku w obiektywie / Gminny finał 23. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Głos Szkolny:
  Mikołajki na wesoło / Być dla innych to być naprawdę / Byliśmy grzeczni / Moja piękna Ojczyzna - Polska / Radio - teatr wyobraźni / Delikatność w cenie / Zmagania z językiem polskim / Kultywujemy tradycje górnicze naszego regionu

Wydania z 2014 roku

 • Głos Gminy Psary grudzień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej zakończona / Sala bankietowa w Dąbiu gotowa / Koniec II etapu prac na ul. Belnej w Strzyżowicach / Będą nowe place publiczne w Goląszy i Malinowicach / Znakowanie tras rowerowych zakończone / Radni wybrali przewodniczącego i członków komisji / Nowe pomoce dydaktyczne za ponad 61 000 zł / Powstanie nowa murawa w Preczowie / Mieszkańcy wsparli potrzebujących świątecznymi paczkami /Budowa nowego bloku gazowo - parowego przez Tauron / Barbórka w gminie Psary / O włamaniach w gminie Psary z dzielnicowym / Uwaga na nową metodę oszustw na wnuczka / Monograficzna podróż biblioteczna po regionie / Przedszkolaki w Leśnej Izbie Edukacyjnej / Uwaga na dzikie lodowiska / Zagraniczna młodzież z edukacyjną wizytą w Psarach/ Elvis Presley w Psarach / Mikołaj zawitał do gminy Psary / Uroczyste pasowanie na przedszkolaka /XIII Zagłębiowskie Górnicze spotkanie - "Po latach pracy" / Wspomnienie o tych, którzy odeszli / Jak ubiegać się o modal za długoletnie pożycie małżeńskie / Jeśli nie masz stojaka do segregacji odpadów... / XI edycja Gminnego konkursu Wielcy Polacy /Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Ogólnopolski dzień praw dziecka w Gródkowie/ Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Światowy dzień pluszowego misia w Dąbiu / Pozwólcie dzieciom marzyć / W świecie warzyw - zajęcia otwarte w Dąbiu / 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości / Śniadanie daje moc / Europa, ekologia, tatry i my
 • Głos Gminy Psary listopad 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wybraliśmy wójta oraz Radę Gminy / Zachęcamy do sportu przez sztukę / Ulica Kościuszki prawie gotowa / Nowe nawierzchnie na dwóch strzyżowickich ulicach / Podłączanie budynków mieszkalnych do nowego wodociągu / Powstała sieć monitoringu w gminie Psary / Powstaje chdonik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Wszystkie oprawy oświetleniowe w gminie są już nowe / Innowacyjna matematyka dla przedszkolaków / Karta dużej rodziny obowiązuje / Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 / Przyznano stypendia wójta gminy Psary / Gmina Psary w reklamie internetowej telewizji TVN /Oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach / Obchody Święta Niepodległości w gminie Psary / Pomysł na siebie - zawód fryzjer / Koncertowy weekend w gminie Psary / Policja szkoliła dzieci w Sarnowie / Weź udział w lokalnej zbiórce żywności / To już 12 lat będzińskiego oddziału SAP / Kolejne wyróżnienia dla Bolesława Ciepieli /  Tropem Kolberga w Zagłębiu Dąbrowskim/ Dominika Szafraniec i jej "Chata Jogi" / KS Orliki zwycięzcami Ligii Orlika / W Święto Niepodległości walczyli o Puchar Wójta / Półmetek debiutanckiego sezonu drużyn APN za nami! / Gmina Psary z lotu ptaka / Złote godny w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Podziękowanie za edukację / Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Gródkowie/ Wycieczka do Krasiejowa / Halloweenowa zabawa u przedszkolaków / Na szlaku / Grzegorz Kasdepke w Strzyżowicach /Biliśmy rekord w resuscytacji / Znam swoje korzenie / Dyniowe lampiony rozświetliły Strzyżowice / Sport to wola walki i szlachetna rywalizacja
 • Głos Gminy Psary październik 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Kompleks sportowy w Sarnowie już otwarty! / Zakończono remont sali bankietowej w Psarach / Plac zabaw w Goląszy Dolnej gotowy / Blisko 640 tys. zł unijej dotacji na plac przy remizie w Preczowie / Kolejny 1,1 mln złotych unijnej dotacji na wymianę wodociagu / Ogłoszono przetarg na budowę ul. Szkolnej w Preczowie / Koncepcja przebudowy DW 913 prawie gotowa / Powstaje chodnik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Nowe wyposażenie dla świetlic wiejskich za blisko 120 tys. zł / Dług gminy mniejszy a nadwyżka operacyjna / Rok działanoa nowego systemu gospodarowania odpadami / Czekamy na centrum logistyczne w Sarnowie / Na co będzie przeznaczony przyszłoroczny budżet sołecki? / Rusza Uniwerystet Dziecięcy i Uniwersytet III Wieku / Nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury / Piknik rodzinny i VI Dzień Pieczonego Ziemniaka / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka / Sprzątanie świata w Sarnowie/ Festiwal Królowej Anielskiej Śpiewajmy / Akademia Aquafresh z rekordem Guinnessa / W Psarskich Bibliotekach uczą seniorów obsługi komputera / Jednomandatowe okręgi wyborcze w Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach / Z Adamem Adamczykiem rozmawiamy o młodych piłkarzach / Piłkarski Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Psary / Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Psary / Wójt Gminy Psary w debacie magazynu "Murator"
  Głos Szkolny:
  Dzień chłopca w ZSP nr I w Strzyżowicach / Święto Pieczonego Ziemniaka w Dąbiu / Młodzi tropiciele / Po co uczyć się angielskiego? / Olimpiada osób niepełnosprawnych 2014 / Świat oczami fizyka / Czas na jezienne wycieczki! / Wizyta partnerów rosyjskich w psarskim gimnazjum
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Lidl wybuduje duże centrum dystrybucyjne / Gimnastyka w Strzyżowicach na wyremontowanej sali / Pętla autobusowa w Malinowicach gotowa / Kontynuacja gminnego odcinka ul. Belnej w Strzyżowicach / Nowe przyobiektowe oczyszczalnie ścieków w Gródkowie i Psarach / Trwa rozbudowa szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej / Boisko i szatnia Iskry Psary po generalnym remoncie / Nowa posadzka przemysłowa w garażu OSP Góra Siewierska / Wakacyjne remonty szkół w gminie Psary / Wójt Gminy Psary odznaczony przez Ministra Sportu / 20 000 zł dla świetlic w Strzyżowicach i Górze Siewierskiej / Psary wsparły zakup radiowozu dla wojkowickiej policji / Film promujący gminne działki budowlane gotowy do emisji / Konsultacje społeczne w Górze Siewierskiej / Rusza 2. edycja konkursu „Kibicuj z klasą” / Odblaski obowiązkowe dla pieszych / Westernowe zakończenie wakacji / Debiut drużyn APN Psary w rozgrywkach ligowych / Wakacje na sportowo – podsumowanie programu / Igor i Monika - artystyczny duet z gminy Psary / Wyjazd integracyjny do Będzina / Szlakiem zapomnianych kopalń na terenie ziemi psarskiej / Nowa organizacja ruchu na psarskich drogach / Gminne Dożynki 2014
  Głos Szkolny: Wspominamy letnie przygody / Witaj szkoło / Wakacje, wakacje... znów będą wakacje / Sukces szkoły w Strzyżowicach w konkursie SKO / Nasza niezwykła, wakacyjna przygoda / Nowy rok szkolny w gimnazjum rozpoczęty / Czytamy!
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Psary awansowały o 600 miejsc w rankingu zamożności gmin / OSP Preczów ma nowy parking i wyremontowany garaż / Wyremontowana biblioteka w Psarach / Ruszyły prace w salach bankietowych w Psarach i Dąbiu / Nowa nawierzchnia na sali gimnastycznej w Strzyżowicach / Wymiana wodociągu w Psarach i Malinowicach na pólmetku / W Malinowicach powstaje pętla autobusowa / Aż 5 gminnych dróg w budowie w 2014 / Prace budowlane na stadionach w Psarach, Górze Siewierskiej i Strzyżowicach / Gmina Psary w reklamie "Lokalnej Grupy Działania" / Słupy energetyczne przy ul. Granicznej w Psarach przesunięte / Konsultacje społeczne - Zagłębiowski Park Linearny / Nasi szóstoklasiści najlepsi w całym powiecie / Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji śmieci / System doskonalenia i wspomagania szkół w działaniu / II Runda amatorskiej ligi Orlika / Lato pełne inwestycji / Gminna akademia piłki nożnej trenowała na wyjeździe / To naprawdę niesamowite miejsce / Jak mądrze zmienić sprzedawcę prądu i gazu? / Od września ruszą nowe zajęcia organizowane przez GOK / Sposób na udane wakacje w gminie / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Pierwszy rok akademii dla każdego za nami / W Gródkowie popisywali się młodzi muzycy/ Święto Pieczonego Ziemniaka zaproszenie/ Odkryj skrywany w Dąbiu sekret / III Piknik Patriotyczny / Zaproszenie na Dożynki.
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Intensywne prace budowlane na gminnych drogach / Przystępujemy do kolejnej wymiany wodociągu / Zakończono budowę PSZOK w Dąbiu / Zakupiono wyremontowany wóz strażacki do OSP Dąbie / Renowacja murawy na boisku w Psarach / Wakacyjne remonty sal gimnastycznych / Zdecydujmy razem o (Zielonym) Zagłębiu / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Działalność biblioteki oceniona pozytywnie / Powstaje nowy film reklamowy o Gminie Psary / Dłuższy termin konkursu dla nowych mieszkańców gminy / Karta dużej rodziny już obowiązuje / VII Gminny Konkurs Wiedzy o UE / Wysiłek piłkarskich żaków nagrodzony / Bezpieczny przedszkolak po raz dziesiąty / Wycieczka do dream parku / Zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym w Gródkowie / Sukces zespołu "Nasz Gródków" / Powitanie lata w szkole podstawowej w Strzyżowicach / Nowa publikacja - "Wspomnienia przy świecach" / Maria Czubaszek na spotkaniu z mieszkańcami gminy Psary / Przedszkolny Dzień Dziecka w Strzyżowicach / Święto rodzinne "Mama, tata i ja" / Świętojański festiwal za nami / Akcja lato w gminie Psary / Stop dla nielegalnego poboru energii / Gminne zakończenie roku szkolnego / Strażacki Dzień Dziecka w Preczowie.
  Głos Szkolny: Leśna przygoda przedszkolaków / Samorząd uczniowski w szkole w Dąbiu / Bajkowy dzień dziecka w Gródkowie / Obchody dnia dziecka w Strzyżowicach / Cia(ł)o, cia(ło) Italia! / Świętokrzyskie challenge / Zlot szkół imienia Alfreda Szklarskiego / Teatr Show - tajniki realizacji filmowej.
 • Głos Gminy Psary maj 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Publiczne punkty dostępu do Internetu już otwarte / Termomodernizacja ośrodka kultury w Dąbiu zakończona / Powstanie nowy plac zabaw i siłownia w Goląszy Dolnej / Postepy na budowie kompleksu sportowego w Sarnowie / Nowe drogi, miejsca parkingowe i chodniki z kostki brukowej / Ruszyły przetargi na realizację dwóch projektów unijnych / III miejsce Gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / O gminie Psary na ogólnopolskiej konferencji / Rusza wymiana wszystkich opraw oświetlenia ulicznego / Nowy projekt wymian międzynarodowych w Gimnazjum w Psarach / Nowe wyposażenie do gminnych świetlic za unijne pieniądze / Harnomogram odbioru śmieci na okres lipiec-grudzień 2014 / Wybory do Parlamentu Europejksiego / Uważajmy na toksyczny Barszcz Sosnowskiego / Matematyk roku 2014 / Stomatolog w przedszkolu w Sarnowie / Młodzież pamięta o Papieżu... / Koncert chóru Zorza na 45 - lecie Gminnej Biblioteki Publicznej / Dary rodziców dla strzyżowickich przedszkolaków / X Gala Taneczna w Tąpkowicach / Festyn rodzinny w Sarnowie / Joga, czyli narzekanie nie ma sensu / Gminna akcja Polska Biega / Ocalić od zapomnienia / Małyszomania na otwarcie obiektów sportowych przy OPS / Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary 2014 / Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w gminie Psary.
  Głos Szkolny: Porcja pozytywnej energii / IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej / Poznajemy Ojcowiznę / Wizyta / W urzędzie wojewódzkim / Witajcie w moim świecie muzyki i historii / Herbtaka z pisarzem / Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej / U wrocławskich krasnali / Oszczędność gimnazjalistów / Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych w bawialni.
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 50 unijnych projektów Gminy Psary na 10 lat Polski w UE / Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach / Wszystkie szkoły w gminie Psary dostaną nowe pracownie komputerowe za unijne pieniądze / Zakończono remont sali w Brzękowicach Górnych / Ruszyły prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / Święto Konstytucji 3 Maja 2014 / Nowe pomoce naukowe dla uczniów psarskich szkół / Bezinteresowna służba / Media o projektach unijnych gminy Psary / Politechnika Śląska zainteresowana wieżą widokową w Górze Siewierskiej / Wyścig Kolarski w tym roku tylko dla dzieci i młodzieży / GOK zakończył realizację trzech unijnych projektów / Spotkanie z ratownikami medycznymi w szkole w Sarnowie / Wycieczka edukacyjna do kopalni węgla kamiennego / Jak uczniowie z Dąbia pożegnali zimę / Happening żonkilowy w Dąbiu / W Strzyżowicach zmieniali nawyki na proekologiczne / Przedszkolaki z Sarnowa są za pan brat z komputerami / Koncert pasyjny w wykonaniu chóru CANTABILE / Nowa pracownia plastyczna w GOK / Uczniowie debatowali na temat aktywnej demokracji / Na majówce w Dąbiu królował styl country / Dbajmy o miejsca, z których wspólnie korzystamy / Juniorzy Orła Dąbie mają na koncie kolejne zwycięstwo / Zwiedzanie miejsc po kopalniach i szybach górniczych / Wspomnienie o Karinie Ciepieli
 • Głos Gminy Psary marzec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 7 odcinków gminnych dróg do kompleksowego remontu w 2014r. / Rozstrzygnięto przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów / Pięć projektów z gminy Psary wybranych do dofinansowania z PROW / Ostatnie przygotowania do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia w gminie / Wykaż na swoim Picie miejsce zamieszkania w gminie Psary i wygraj atrakcyjne nagrody! / Postępy w pracach przy budowie boiska za szkołą w Sarnowie / Nowy tabor autobusowy w gminie Psary / Bocian z Malinowic dostał nowy dom/ W Strzyżowicach realizują projekt e - Twinning / Walczyli o pióro Wójta w konkursie ortograficznym / Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Obietnica Zuchowa zobowiązuje / X spotkanie "W świecie mitów" w Dąbiu / Młodzi Dziennikarze na start / O czym marzą małe kobietki / Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego / Przedszkolaki z Gródkowa w teatrze / Bajeczny konkurs "Snuj się, snuj bajeczko" / Dzień Otwarty oraz Dzień Projektu Edukacyjnego w psarskim Gimnazjum / Muzycznym parostatkiem... do Odessy/ Skrzypce - muzyczna pasja Magdy Szastak / IV Turniej Tenisa Stołowego / V zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
 • Głos Gminy Psary luty 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Szansa na duże unijne wsparcie w latach 2014-2020 / Będzie unijna pomoc na działania proekologiczne mieszkańców / Rozpoczynamy budowę systemu monitoringu / Bezpłatny zestaw komputerowy dla przedszkola w Strzyżowicach / Podsumowanie pracy samorządu gminnego w 2013 r. / Pół roku z nowym systemem gospodarowania odpadami Udrożniono rowy odwadniające w Dąbiu Chrobakowym / Otwarto plac zabaw przy ul. Kamiennej w Psarach / SP w Dąbiu wspiera rodziców w wychowaniu / Ruszyła druga edycja konkursu "Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy" / Wyniki analizy wody z psarskiego "Prodła" / "Strzyżowiczanie" laureatami nagrody Starosty Będzińskiego / Dzień Kobiet w GOK / Zapusty 2014 / Gminne eliminacje do konkursu "Młodzież zapobiega pożarom" / X spotkanie "W świecie mitów" / Konkurs matematyczno-informatyczny "Mini Tor Przeszkód" / Mellerowie opowiadali o Gruzji / Halowy Turniej Orlików w Łazach / Myślą o encyklopedii Góry Siewierskiej / Warsztaty chemiczne w sarnowskiej grupie tygrysków / Walentynki w ZSP w Sarnowie / Z wizytą w Gminnej Akademii Piłki Nożnej / Koncert finałowy "Talentów z gminy Psary" / Karnawałowy koncert zespołu "Folky Band" / Rozlicz PITa przez Internet / Nie wypalaj traw / Wojciech Łata opowiada nam o swojej fotograficznej pasji / Przekaż swój 1% podatku potrzebującym z naszej gminy
 • Głos Gminy Psary styczeń 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  W numerze m.in.: Zakończyła się rozbudowa biblioteki w Psarach / Nowe oblicze sali w remizie w Brzękowicach Górnych / Przeprowadzono prace remontowe w psarskim gimnazjum / Zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu "Szkoła marzeń" / Debiut Talentów z gminy Psary / Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014.

Wydania z 2013 roku

Wydania z 2012 roku

Wydania z 2011 roku

Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści:Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

 

Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

21 maj 2018


Dotacje unijne i krajowe

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 24 lipca 2018 roku dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych otrzymały 124 projekty, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 38 830 257,77 zł.

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Zdalna Szkoła+

  Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Do realizacji obowiązku nauki, w tym nauki zdalnej wykorzystanych zostanie tym razem 16 sztuk komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem.

  Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupionych zostanie 16 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów do realizacji obowiązków szkolnych, w tym ewentualnej kontynuacji kształcenia zdalnego. W pierwszej kolejności komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli.

  Kwota dofinansowania w wysokości 45 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16 989 722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7 477 713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do 11 realizowanych projektów to 4 418 324,25 zł, a łączna wartość projektów wynosi 4 630 790,49 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3 114 796,56 zł na dofinansowanie siedmiu projektów, których łączna wartość wynosi 7 917 943,72 zł

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 11 389 338,06 na dofinansowanie 16 projektów, których łączna wartość wynosi 17 345 528,02 zł.

- "Budowa przedszkola w Psarach"

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836 724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska (plik PDF)

  W ramach programu realizowane jest 14 projektów mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe (plik PDF)
  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 34 projektów wyniosła 31 268 538,18 a dofinansowanie 9 717 235,9 zł.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zestawienie projektów - PROW(plik PDF)
  Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 2 projektów, których łączna wartość wynosi 3 493 719,51 zł, natomiast kwota dofinansowania 1 876 126,00 zł.
 • Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

- "Szkoła sukcesu"

- "Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach"

- "Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego"

logo efs
 • Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 Moduł II
Wartość dofinansowania w wysokości 28 160,00 zł ze środków budżetu państwa.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i  dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci    niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
 
   

09 maj 2018
LOKALNE i KRAJOWE NUMERY ALARMOWE
 • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 32 368 02 00; 997
 • Komisariat Policji w Wojkowicach 32 269 17 10; 32 769 64 85-87
 • KPP Straży Pożarnej w Będzinie 32 267 50 31; 32 267 50 32; 998
 • Pogotowie Ratunkowe w Będzinie 32 267 36 10; 32 267 45 76; 999
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Gazowe 32 267 73 64; 992
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993
 • Pogotowie Wodociągowe 603 98 23 13; 994
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku 32 287 75 19; 32 287 78 72
 • Centrum Antyterrorystyczne (ABW) – 996
 • Pogotowie drogowe i pomoc drogowa – 981
 • Pogotowie weterynaryjne – 983
 • Pogotowie Rzeczne – 984
 • Ratownictwo morskie i górskie (WOPR, GOPR) – 985
GMINNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE
 • Urząd Gminy Psary – 32 29 44 920
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu - 32 360 16 70; 603 98 23 13
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach – 32 267 22 62
 • Ośrodek Zdrowia w Psarach – 32 267 22 71
 • Ośrodek Zdrowia w Sarnowie – 32 267 22 10
 • Ośrodek Zdrowia w Strzyżowicach – 32 267 22 21
 • Ośrodek Zdrowia w Gródkowie – 32 360 46 13
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie – 32 267 22 59
Telefon dotyczący Akcji Zima (24 h) - 609 066 668
Gminny telefon interwencyjny - 609 066 668

Zmienił się numer telefonu, pod który należy kierować informacje o zdarzeniach, mających miejsce po godzinach pracy Urzędu Gminy w Psarach.

Pod nowy numer kom. 609 066 668 należy dzwonić po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary w przypadku spraw dotyczących między innymi:

 • bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych);
 • utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowych;
 • awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zakłóceń w dostawie wody;
 • zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

W czasie pracy Urzędu Gminy Psary wyżej wymienione sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu pod numerem tel. 32 29 44 920.

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112 (ogólnopolski i europejski numer alarmowy), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).