Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:

• poniedziałek - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• środa - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony w limicie 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• odpady budowlane i rozbiórkowe  w limicie 250 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresy punktów zbierania folii i sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

KOMART Sp. z o.o., 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44, tel. 32/235 11 83, 32/335 50 60

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Druk zamówienia usługi dodatkowej

Załącznik nr 2 do Regulaminu -oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu - upoważnienie