Dla organizacji pozarządowych

Czym są organizacje pozarządowe?

Organizacja pozarządowa to organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a nie prywatnym. Warto dodać, iż poziom zaangażowania ludzi w działalność NGO wpływa pozytywnie na aktywność tzw. społeczeństwa obywatelskiego i pośrednio przyczynia się do lepszej współpracy wszystkich ośrodków władzy i administracji z obywatelami.

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

Ważne! Nie każda organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego i może otrzymać wsparcie 1% podatku przy rozliczaniu podatku dochodowego!

Chcesz znaleźć organizację pozarządową?

Wyszukiwarka NGO (organizacji pozarządowych): http://bazy.ngo.pl

Wyszukiwarka OPP (organizacji pożytku publicznego): http://bopp.pozytek.gov.pl/

Wnioski organizacji pozarządowych

Wnioski "małe dotacje"

Informacje Urzędu Gminy Psary dla NGO:

Zarządzenie o przyznaniu dotacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi