Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na terenie gminy Psary nie funkcjonują podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedmiotowe odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu ul. Pocztowa 34a, lub wystawić przed posesję w dniu odbioru (tj. łącznie z odpadami wielkogabarytowymi). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na zasadzie „sztuka za sztukę”.