Opis systemu gospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary regulują następujące Uchwały Rady Gminy Psary:

1. Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy psary

2. Uchwała NR XXI/213/2020 RADY GMINY PSARY z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary

3. Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Uchwała nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

5. Uchwała nr XIX/190/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/183/2020 Rady Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Uchwała nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

7. Uchwała nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Szczegóły dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary dostępne są w zamieszczonym poniżej informatorze.

INFORMATOR dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ABC segregacji odpadów