Podsumowanie ankiet o OZE

Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach.

Badanie to służyło zebraniu jak największej ilości informacji o potrzebach mieszkańców w tym zakresie. Do urzędu wpłynęły odpowiedzi od ponad 20,5% gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Największy odzew uzyskaliśmy ze strony mieszkańców Psar, gdzie aż 167 domostw złożyło wypełnioną ankietę. Dzięki tym odpowiedziom będziemy mogli ustalić dokładnie, na jakie inwestycje proekologiczne jest największe zapotrzebowanie oraz jakie wsparcie finansowe ze strony budżetu gminy i dotacji zewnętrznych jest niezbędne. Badanie dało nam także lepszą wiedzę na temat stanu technicznego domów mieszkańców i największych problemów z ich modernizacją czy utrzymaniem, zwłaszcza w kontekście metod ogrzewania. Zdobyliśmy też informacje, o ilości budynków wymagających pilnego usunięcia azbestu z ich powierzchni.

Respondenci wykazali się dobrą znajomością tematu, wskazując konkretnie, jakich udoskonaleń potrzebują, a także podając własne rozwiązania proekologiczne. Mieszkańcy najbardziej interesowali się wymianą kotła (najczęściej zaznaczano opcję z kotłem gazowym) oraz ociepleniem ścian zewnętrznych domu. Niewiele mniejszą uwagą cieszyły się docieplenia dachów/dachospadów oraz instalacje kolektorów słonecznych, dalej znalazła się m.in. fotowoltaika. Na samym końcu udogodnień wymienianych przez ankietowanych znalazły się pompy ciepła – tylko 56 domostw rozważa takie rozwiązanie techniczne. Wśród wypełniających ankiety znalazły się także osoby, które podsuwały nam własne pomysły np. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę wiatraka produkującego energię i inne.

Na część z tych usprawnień gmina będzie starała się pozyskać fundusze. Planowane inwestycje odbędą się w 2016 r. Zainteresowani mieszkańcy, którzy w ankiecie podali nam swoje dane kontaktowe, będą informowani o działaniach samorządu w tych kwestiach.

Wyniki ankiety posłużą teraz do opracowania „Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy.

Wszystkich mieszkańcom serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i zachęcamy do współpracy w przyszłości.