Nabór na stanowisko Intendenta

10 czerwiec 2021

10 czerwiec 2021

Nabór na stanowisko intendenta

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta w wymiarze 8/8 etatu.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne).
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienione stanowisko.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Nieposzlakowana opinia.
  6. Znajomość przepisów HACCAP.
  7. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.
  8. Obsługa komputera (Excel, Word).
  9. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  Umiejętność analitycznego myślenia.
  Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.
  Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
  Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
  Odpowiedzialność za realizację działań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych, umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi.

Przestrzeganie zasad HACCAP i DPH.

Naliczanie i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami.

Rozliczanie stanu magazynowego.

Składanie zamówień żywieniowych zgodnie z normami.

Udział w inwentaryzacji.

Współpraca z dyrektorem i wicedyrektorem ZSP Nr 1 w Strzyżowicach.

Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły i przedszkola.

 1. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.

Zatrudniony kandydat musi odbyć służbę przygotowawczą zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2014 r. poz. 202).
Praca przy monitorze ekranowym:
- możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
- bezpieczne warunki pracy.

Możliwość zatrudnienia od 1 sierpnia 2021 r.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Curriculum vitae.
  2. List motywacyjny.
  3. Oświadczenie o niekaralności.
  4. Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
  5. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  6. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia.
  8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
  9. Kopie świadectw pracy.
  10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, 42-575 Strzyżowice
Termin składania ofert od 14 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu ZSP Nr 1 w Strzyżowicach). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Oferty powinny być opisane:
„Nabór na stanowisko intendenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach”.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje w tej sprawie.

 Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu ZSP Nr 1 w Strzyżowicach pod numerem telefonu: 32 267 22 33.