Świetlica szkolna

Na zajęcia świetlicowe w naszej szkole uczęszcza 70 uczniów z klas I-III. Zadania realizowane przez świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach :

  • Zapewnianie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
  • Tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy w nauce.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach, na powietrzu, mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  • Ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
  • Przygotowanie do właściwego spędzenia czasu wolnego, zapewnienie kulturalnej rozrywki oraz wyrabianie nawyków kultury życia codziennego.
  • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości ozachowanie zdrowia.
  • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
  • Realizacja zajęć w ramach autorskiego programu,,Nie damy się nudzie”- profilaktyka zdrowotna z elementami arteterapii.