m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

XX Sesja Rady Gminy Psary

[nbsp]Psary, dnia 13.06.2012r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

[nbsp][nbsp]

Uprzejmie zawiadamiam,
że XX - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 21 czerwca 2012r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Sarnowie

[nbsp]

[nbsp]

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Psary.

4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.

6) Analiza wykonania budżetu za 2011r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

- Sprawozdanie Wójta Gminy Psary.

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania

budżetu.

- Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu.

7) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za rok 2011.

2. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.

3. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych ozn. nrnr działek 434/1, 435/1, położonych w Preczowie na rzecz osób fizycznych.

4. Nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 1 w Strzyżowicach.

5. Nadania statutu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Nr 2 w Sarnowie.

6. Rozpatrzenia skarg Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.

7. Rozpatrzenia pisma zatytułowanego „odwołanie” Pana Józefa Smyczyka.

8. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2012r.

9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.

10. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2012r.

11. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na II półrocze 2012r.

12. Zmian w budżecie gminy na 2012r.

8) Interpelacje i zapytania.

9) Wolne wnioski.

10) Zakończenie obrad.

[nbsp]

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica