27. czerwca b.r. odbyła się IX już sesja VI kadencji Rady Gminy Psary. Radni głosowali nad 17 projektami uchwał, w tym uchwałą absolutoryjną. Przedłożone przez Wójta Tomasza Sadłonia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. (w większości realizowanego jeszcze przez Wójta Mariana Kozieła), pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy były podstawą do jednogłośnego udzielenia Wójtowi Gminy Psary absolutorium. Na mocy odrębnej uchwały rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.


Rada Gminy przyjęła zmiany budżecie gminnym na 2011 r., spowodowane zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszów sołeckich. Uchwaliła też nowe procedury uchwalania budżetu gminy oraz sposób sporządzania informacji budżetowych za okres pierwszego półrocza. Wyraziła zgodę na podjęcie zadania majątkowego "Budowa obiektów sportowych - Moje Boisko - ORLIK 2012" przy gimnazjum w Psarach.
Cztery spośród zatwierdzonych uchwał związane były z gospodarką nieruchomościami i dotyczyły:

- Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu mieszczącego się w budynku OSP w Górze Siewierskiej z przeznaczeniem na sklep spożywczo – przemysłowy.

- Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości położonej w Sarnowie pomiędzy drogą krajową DK-86 a działką przedszkola w celu wybudowania traktu pieszego, zwiększającego bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przemieszczających się do przedszkola i szkoły.

- Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbiu Chrobakowym stanowiących własność gminy, dla których plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów z zakresu usług agroturystycznych.

- Przekazania w drodze darowizny nieruchomości o pow. 0,0220 ha w obrębie Goląszy Dolnej, stanowiącej własność Gminy Psary na rzecz Powiatu Będzińskiego, celem poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 4783S.
Radni zatwierdzili też plany pracy rady Gminy i jej komisji stałych na II półrocze `2011 oraz powołali Zespół opiniujący kandydatów na ławników.


Podczas sesji samorządowcy podziękowali za długoletnią pracę odchodzącej na emeryturę Pani Krystynie Pawlik, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki w Psarach, podkreślając jej nieocenioną rolę w organizacji sieci nowoczesnych, dobrze wyposażonych bibliotek w naszej gminie.