RUSZA XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów dla najzdolniejszych uczniów z małych miejscowości. Roczne stypendium wyniesie 7000 zł.

Jesteś ambitny, chcesz dalej się uczyć ale brakuje Ci pieniędzy na ten cel? Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów! FEP zaprasza wszystkich zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 7000 zł rocznie, które będą wypłacane w 10 ratach.

1.Kryteria przyznawania stypendium:

a) Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100.

b) Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydaci realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

c) Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

Regulamin

Szczegółowe informacje