Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów

Od 20 czerwca w Urzędzie Gminy Psary przyjmowane będą zgłoszenia do Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów.

Przypominamy, że stypendium może być przyznane studentom studiów wyższych, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 25 roku życia. Stypendium przyznawane jest w dziedzinie nauki oraz w dziedzinie kultury i sztuki.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub zdobył nagrodę w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie na pracę naukową albo jest autorem znaczącej publikacji naukowej albo uzyskał w danym roku akademickim międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Certyfikat B1 lub CI),
b) swoje umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi umiejętnościami w pracy w konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych albo osiągnięciami w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo - badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi,
c) legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,8, liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać student, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) uzyskał tytuł laureata albo zdobył co najmniej 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo odniósł sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej,
b) swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził w trakcie studiów wysokimi wynikami z przedmiotów artystycznych lub innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich i wojewódzkich albo jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców gminy Psary,
c) legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,0, liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów.

W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć studenta w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
a) zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny,
b) dyrektorzy placówek kulturalnych,
c) rektorzy, dziekani, rady wydziałów wyższych uczelni.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są na udostępnionym poniżej druku wniosku, do którego należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki,
b) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
c) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
d) oświadczenie, że osoba starająca się o stypendium jest mieszkańcem gminy Psary,
e) oświadczenie oraz klauzulę informacyjną RODO (druki udostępniamy poniżej).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Urząd Gminy Psary od 20 czerwca do 15 października. Wnioski rozpatrywane będą między 16 a 30 października.

Przypominamy, że stypendium przyznawane jest studentom na jeden rok akademicki w wysokości 1800 zł i wypłacane jest ono w dwóch równych częściach.

Wniosek

Klauzula RODO

Regulamin

Oświadczenie