Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów

Od 20 czerwca w Urzędzie Gminy Psary przyjmowane będą zgłoszenia do Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadpodstawowych oraz absolwentom tych szkół za ostatni rok nauki:
a) w dziedzinie nauki – finalistom (uczestnikom finałów) i laureatom (zdobywcom pierwszych trzech miejsc) konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 4,5,
b) w dziedzinie kultury i sztuki – (uczestnikom finałów) i laureatom (zdobywcom pierwszych trzech miejsc) konkursów artystycznych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 4,5.
O stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu klasy pierwszej, przy czym nie może zostać ono przyznane w przypadku nagannej oceny z zachowania. W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:
a) dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych,
a) dyrektorzy placówek kulturalnych,
b) zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na udostępnionym poniżej druku wniosku, do którego należy dołączyć:
a) opinię rady pedagogicznej szkoły, której uczeń jest kandydatem do stypendium albo opinię dyrektora innej placówki oświatowej lub kulturalnej,
b) uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego,
c) dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata,
d) oświadczenie, że osoba starająca się o stypendium jest mieszkańcem gminy Psary,
e) oświadczenie oraz klauzulę informacyjną RODO (druk udostępniamy poniżej).

Uczeń, który osiągnął wybitne sukcesy w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym i którego średnia ocen nie jest brana pod uwagę, nie musi załączać uwierzytelnionej kopii świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 20 czerwca do 31 sierpnia. Wnioski rozpatrywane będą między 01 a 15 września. Przypominamy, że stypendium przyznawane jest uczniom na jeden rok szkolny w wysokości 1200 zł i wypłacane jest ono w dwóch równych częściach.

Wniosek

Klauzula RODO

Regulamin

Oświadczenie