III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary

Psary, dnia 10.06.2021r.

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Młodzieżowa Rada Gminy Psary

Uprzejmie zawiadamiam,
że III - Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 17 czerwca 2021r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

 

Porządek obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
4) Podjęcie uchwał Młodzieżowej Rady Gminy Psary w sprawie:
   1. Zmiany Uchwały Nr II/5/2019 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. Sportu i ustalenia ustawowego składu osobowego.
   2. Zmiany Uchwały Nr II/6/2019 Młodzieżowej Rady Gminy Psary z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska i ustalenia ustawowego składu osobowego.
5) Przedstawienie przez Pana Wójta zadań należących do kompetencji samorządu gminnego.
6) Interpelacje i zapytania.
7) Wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Psary
Karolina Paciej                            

 

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusem covid -19, osoby uczestniczące w obradach Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Psary proszone są o zachowanie dystansu społecznego jak również założenie maseczki lub stosowanie innych form zakrycia ust i nosa, a także założenie rękawiczek ochronnych.

 

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.