Budżet gminy Psary na rok 2021 uchwalony

17 grudnia w trybie zdalnym odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Psary, podczas której uchwalony został budżet gminy Psary na 2021 rok. Radni jednogłośnie poparli plan finansowy, w którym aż 19 mln zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje.

Budżet gminy Psary zakłada w 2021 r. osiągnięcie dochodów w wysokości ponad 73 mln zł. Dochody bieżące w tej kwocie to 64,6 mln zł, a dochody majątkowe przeszło 9,2 zł. Poziom wydatków majątkowych w roku 2021 to około 19,1 mln zł, co stanowi przeszło 23% wszystkich wydatków gminy w bieżącym roku. Jest to niezwykle rzadko spotykany wskaźnik rozwojowy, kiedy to prawie ćwierć wszystkich wydatków danej organizacji jest przeznaczanych na rozwój oraz inwestycje. Wydatki ogółem budżetu wynoszą 81,5 mln zł, z czego wydatki bieżące to 62,4 mln zł.

19 mln zł na inwestycje

W planie finansowym na 2021 r., przewidziano 19 mln zł na wydatki majątkowe, czyli inwestycje remontowo-budowlane, które gmina planuje zrealizować praktycznie we wszystkich obszarach swojej działalności: od gospodarki wodno-ściekowej przez drogi i ochronę środowiska, aż po edukację i infrastrukturę sportową.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Ogółem wydatki majątkowe gminy na sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 2021 r. to ponad 3 mln zł. Największym zadaniem pozostaje dokończenie budowy sieci wodociągowej w DW 913, dodatkowo nowy wodociąg powstanie w Sarnowie na ul. Wiejskiej, od skrzyżowania z DK 86 do ul. Spacerowej, na ul. Wolności w Psarach oraz ul. Jaworowej w Preczowie. 500 tys. zł przeznaczone jest na wymianę wodociągu w Goląszy Górnej.

Budowy i remonty dróg

Sporo pieniędzy, bo aż 3,5 mln zł, zostało przeznaczonych na budowę i remonty dróg. Największym zadaniem jest kompleksowa przebudowa ul. Brzozowej w Malinowicach, gdzie powstanie całkowicie nowa droga z pełną podbudową, nową nawierzchnią asfaltową oraz chodnikiem. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel 1,3 mln zł, a zadanie to jest dofinansowane z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2021 r. gmina planuje także wykonać remont i odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie, nawierzchnię z kostki betonowej na ul. Kamiennej w Psarach oraz nową nakładkę asfaltową na ul. Jaworowej w Preczowie.

W bieżącym roku powstaną również liczne projekty techniczne budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w Psarach, Sarnowie, Preczowie, Gródkowie i Strzyżowicach. W budżecie Psar na 2021 r. przewidziano 400 tys. zł dotacji dla powiatu będzińskiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Władze gminy chcą, by za te środki powiat dokończył budowę chodników przy drodze powiatowej na Bisce oraz na ul. Leśnej w Górze Siewierskiej.

Inwestycje w placówkach oświatowych

Największą inwestycją w zakresie infrastruktury oświatowej jest budowa sali gimnastycznej w Gródkowie, na którą przewidziano ponad 1,5 mln zł. To zadanie o wartości szacowanej na ponad 3 mln zł ma zostać zakończone w 2022 r. Prawie 450 tys. zł pochłoną remonty szkół w Dąbiu i Strzyżowicach. Dodatkowo planuje się budowę nowego placu zabaw przy szkole w Dąbiu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej spore wydatki przewidziano na modernizację budynku OSP w Sarnowie, w tym przebudowę garażu strażackiego. Gmina chce również pomóc strażakom ochotnikom z Sarnowa w zakupie nowego pojazdu pożarniczego i zamierza przekazać jednostce OSP dotację na ten cel w wysokości 330 tys. zł.

Ochrona środowiska

Kolejny obszar priorytetowych wydatków majątkowych gminy to ochrona środowiska, a szczególnie finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Psary. W sumie gmina realizować będzie 2 projekty z unijnym dofinansowaniem, dzięki którym mieszkańcy zamontują ogniwa fotowoltaiczne, panele solarne oraz pompy ciepła w swoich domach. Ogólna wartość projektów w 2021 r. to 4,1 mln zł.

Do końca 2021 r. planuje się zakończenie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Na ten cel przewidziano około 2,5 mln zł,
a środki te praktycznie w całości pochodzą z dotacji unijnej oraz metropolitalnej.

Kultura, sport i rekreacja

Warto wspomnieć również o planowanym remoncie wewnętrznym niewykorzystanych dotychczas pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach, na który przewidziano ponad 140 tys. zł. Gmina planuje także przeznaczyć 200 tys. zł na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej. W Goląszy Górnej i Psarach powstaną zadaszone altany, a stadion piłkarski w Sarnowie wzbogaci się o nowy garaż i budynek gospodarczy, przy którym zostanie wybrukowany teren. W 2021 roku rozpocznie się także zagospodarowanie placu za remizą i ośrodkiem kultury w Górze Siewierskiej. Na I etap prac zarezerwowano 400 tys zł.

- Przyjęty w grudniu budżet gminy Psary na 2021 rok zakłada bardzo ambitny ale też realny plan inwestycyjny - mówi wójt Tomasz Sadłoń. - Pomimo ograniczenia dochodów wszystkich samorządów w ostatnich dwóch latach oraz spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 udało nam się wygospodarować na wydatki rozwojowe w 2021 r. aż 19 mln zł. Osobiście bardzo cieszy mnie fakt, że realizowany przez nas plan inwestycyjny jest bardzo zrównoważony – planowane przez nas przedsięwzięcia budowlane będziemy wykonywać we wszystkich sołectwach naszej gminy i dotyczyć one będą wszystkich obszarów, za które gmina odpowiada.