Mierzymy jakość powietrza w Psarach

Na budynku Urzędu Gminy w Psarach zamontowana została stacja pomiarowa Syngeos Air Pro wraz tablicą LED, informującą mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza. Na tablicy wyświetlane są naprzemiennie dane dotyczące jakości powietrza, a pomiar jest wykonywany w czasie rzeczywistym.

Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM10, PM2,5, PM1, wilgotność, temperaturę oraz ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na tworzenie się smogu.

Na tablicy LED zamontowanej na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Psary, wyświetlane są informacje dotyczące temperatury powietrza, ciśnienia oraz aktualnego procentowego przekroczenia normy stężenia pyłów PM10. Pojawia się również komunikat informujący o aktualnym stanie jakości powietrza ("bardzo dobra", "dobra", "umiarkowana", "dostateczna", "zła" i "bardzo zła").

Gminny system monitoringu jakości powietrza pozwala na stałe raportowanie jakości powietrza w gminie. Szczególnie ważne jest to w sezonie grzewczym, gdy czujniki wykazują większe stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu. Należy jednak podkreślić, że pomiary stacji są dokonywane w czasie rzeczywistym i informują o aktualnych parametrach związanych z jakością powietrza.

Natomiast alarmy smogowe dotyczące pyłu zawieszonego PM10 ogłaszane przez Departament Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach, odnoszą się do uśrednionych wyników pomiarów z całej doby.

W Polsce dobowe normy dla pyłu PM10 są ustalone na trzech poziomach:
• poziom dopuszczalny - 50 µg/m3
• poziom informowania - 100 µg/m3
• poziom alarmowy - 150 µg/m3

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania (ostrzeżenie smogowe) – 100 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest dwukrotnie.
Poziom alarmowy (alarm smogowy) – 150 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest trzykrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.

Aktualne informacje o jakości powietrza w gminie Psary można śledzić na bieżąco na stronie gminy Psary w zakładce Jakość Powietrza.

Na stronie https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=5703, można zapoznać się również z danymi z ostatniej doby dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.