Zdobyte dotacje unijne i krajowe


Dotacje unijne i krajowe

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 24 lipca 2018 roku dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych otrzymały 124 projekty, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 38 830 257,77 zł.

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Projekty współfinansowane w roku 2021/2022 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar B:
  “Dostosowanie budynków szkół i przedszkoli na terenie Gminy Psary do potrzeb osób z niepełnosprawnością”
  Przewidywany koszt 41 461,00 zł Dofinansowanie 22 799,42 zł
  Do budynków edukacyjnych zakupione zostaną tablice tyflograficzne – 11 sztuk i schodołaz oraz zostaną oznaczone krawędzie stopni.

“Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”
Przewidywany koszt 68 606,28 zł Dofinansowanie 24 005,33 zł
W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną działania wybudowanie rampy, przesuniecie miejsca postojowego wraz z korektą krawężnika oraz oznaczenie krawędzi stopni w Urzędu Gminy w Psarach, a do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach zostanie zakupiona tablica tyflograficzna i stanowiskowa pętla indukcyjna.

 • Projekty współfinansowane w roku 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach”. Przewidywany koszt: 8 013 013,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie: 1 127 200,00 zł; dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie: 1 127 200,00 zł.
sm pfron

• Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021

Wartość dofinansowania zadania inwestycyjnego 690 500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach dofinansowania realizowana jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie.
Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.Umowa nr 2021/0100/2786/SubA/DIS/SP z dnia 25.10.2021r.
Termin ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego określa się do dnia: 15-11-2022 r.
sm flaga i godlosm ministerestwo sportu
 • Zdalna Szkoła+

  Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Do realizacji obowiązku nauki, w tym nauki zdalnej wykorzystanych zostanie tym razem 16 sztuk komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem.

  Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupionych zostanie 16 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów do realizacji obowiązków szkolnych, w tym ewentualnej kontynuacji kształcenia zdalnego. W pierwszej kolejności komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli.

  Kwota dofinansowania w wysokości 45 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16 989 722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7 477 713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do 11 realizowanych projektów to 4 418 324,25 zł, a łączna wartość projektów wynosi 4 630 790,49 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3 114 796,56 zł na dofinansowanie siedmiu projektów, których łączna wartość wynosi 7 917 943,72 zł

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 11 389 338,06 na dofinansowanie 16 projektów, których łączna wartość wynosi 17 345 528,02 zł.

- "Budowa przedszkola w Psarach"

               - "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

              - „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. ”

               - "Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej"

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836 724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska (plik PDF)

  W ramach programu realizowane jest 14 projektów mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe (plik PDF)
  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 34 projektów wyniosła 31 268 538,18 a dofinansowanie 9 717 235,9 zł.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zestawienie projektów - PROW(plik PDF)
  Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 2 projektów, których łączna wartość wynosi 3 493 719,51 zł, natomiast kwota dofinansowania 1 876 126,00 zł.
 • Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

- "Szkoła sukcesu"

- "Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach"

- "Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego"

               -  "Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej"

               - "Aktywna rodzina - wsparcie mieszkańców Gminy Psary"

               - "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA PSARY"
 

logo efs
 • Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 Moduł II
Wartość dofinansowania w wysokości 28 160,00 zł ze środków budżetu państwa.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i  dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci    niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Logo Maluch 

 •  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 23 366,50 zł. Kwota grantu w całości jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE w okresie realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie, ul. Szkolna 5, 42-512 Psary.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.