14 lutego rusza gminna dotacja na usunięcie azbestu

Mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny mogą skorzystać z dofinansowania na zadanie, które służy ochronie środowiska. 14 lutego rusza nabór wniosków na dotacje celowe, dzięki którym można usunąć i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest z terenu gminy Psary.

Azbest, zwłaszcza w latach 60-tych stosowany był na szeroką skalę w budownictwie. Jednak po przeprowadzonych w późniejszych latach badaniach, uznany został za rakotwórczy. Wyroby, które go zawierają są źródłem emisji włókien, których wdychanie i gromadzenie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym nowotwory. Dlatego tak ważne jest, by były usuwane.

W zeszłym roku radni gminy Psary podjęli uchwały, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy mogą otrzymać dotację celową na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Kto i na co może otrzymać dotację?

Jeśli posiadasz wyroby zawierające azbest, które są składowane na Twojej posesji lub wymagają demontażu, od 14 lutego możesz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w pok. 209 i po rozliczeniu otrzymać dotację. Wsparciu finansowemu będą w szczególności podlegały:
• demontaż z budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest,
• zbieranie i zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek,
• uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,
• transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich utylizacji środkami transportu spełniającymi wymogi określone przepisami prawa,
• przekazanie zebranych odpadów na składowisko właściwe do unieszkodliwienia tego rodzaju odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają zrealizować zadanie, będące mieszkańcami gminy zameldowanymi na jej terenie na stałe lub, które wykazały fakt zamieszkiwania na jej terenie w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonym w Urzędzie Skarbowym za ostatni rok podatkowy lub w formularzu ZAP-3 aktualizującym miejsce zamieszkania. Jeśli dotacja ma zostać udzielona w związku z nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, to będzie stanowić pomoc de minimis i wymagać złożenia dodatkowego formularza.

Uwaga! Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed rozpoczęciem zadania – dotacja nie przysługuje na zadania już zrealizowane.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu?
1. Zapoznaj się z regulaminem programu. Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Psary oraz na naszej stronie internetowej
www.psary.pl w znajdującej się po prawej stronie zakładce „Gminne dotacje”.
2. Złóż w urzędzie, w pokoju nr 209 kompletny wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniami.
3. Na podstawie regulaminu udzielania, w przypadku usuwania azbestu, kwotę dotacji ustala się w wysokości
1 000 zł do każdej zutylizowanej tony odpadów, ale nie więcej niż
6 000 zł dla jednego Wnioskodawcy.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym oraz po przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Psary oględzin w miejscu realizacji zadania, zostanie zawarta umowa o udzielenie dotacji. Po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji.
5. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie wynajmując firmę, którą sam wybierzesz.
6. Po zakończeniu realizacji zadania dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 15 października danego roku. Niezłożenie w terminie wniosku o wypłatę dotacji skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z odmową wypłaty dotacji.
7. Do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć odpowiednie dokumenty (rachunek lub fakturę VAT wystawione na Wnioskodawcę i kartę przekazu odpadu).
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów oraz po pozytywnym wyniku kontroli zrealizowanego zadania objętego dofinansowaniem.
9. Przyznane środki zostaną wypłacone do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Regulamin udzielania dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o udzielenia dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o wypłatę dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbeststanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Instrukcja wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest