Firma DL Project Management SA w Katowicach jest coraz bliżej uzyskania pozwolenia na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego, dzięki uprawomocnieniu się 21 marca 2014 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tejże inwestycji.

Przypomnijmy, że wykonanie bezkolizyjnego połączenia z DK86 jest konieczne w celu budowy centrum logistycznego i magazynowego w Sarnowie i Psarach przez inwestora: DL Project Management SA w Katowicach. Lokalizacja węzła już kilka lat temu została wskazana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Decyzja środowiskowa stanowiła kolejny etap przygotowywania dokumentacji, będącej nieodłącznym załącznikiem do wniosku na pozwolenie na budowę. W porównaniu ze Studium i MPZP, decyzja środowiskowa określa jedynie wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne oraz wskazuje propozycje rozwiązań, które można wykorzystać do zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodę. W dokumencie tym, wydanym 19 lutego 2014 r., wskazano tylko jedno realne zagrożenie w tej dziedzinie – zwiększony hałas w określonych miejscach. Analiza ta uwzględniała m.in. przewidywane natężenie ruchu pojazdów i konieczność montażu ekranów akustycznych o odpowiednich parametrach.

Wobec powyższego w trakcie postępowania środowiskowego, na inwestora nałożony został obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej, mającej na celu m.in. ocenę skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko wodne czy jakość powietrza. Analiza ta ma być wykonana po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania.

Aby zminimalizować ponadnormatywny hałas, Wójt Gminy Psary – na mocy decyzji środowiskowej – zobowiązał inwestora do zaadoptowania istniejących oraz wykonania nowych ekranów akustycznych, a także do zastosowania na przebudowywanych i nowo budowanych odcinkach drogi tzw. cichej nawierzchni asfaltowej, minimalnie redukującej hałas. Ekrany akustyczne powstaną zarówno na pasie zjazdowym/włączeniowym w kierunku Warszawy oraz poniżej projektowanego wiaduktu w stronę Będzina. Ochronią one przed hałasem okoliczne zabudowania, w szczególności te położone przy ulicy Granicznej w Sarnowie. Na długości około 30 metrów obecnie istniejące ekrany zostaną przesunięte minimalnie przesunięte ze względu na poszerzanie drogi. Ponadto powstanie dodatkowo 285 metrów nowej konstrukcji dźwiękochłonnej.

Dzięki uprawomocnieniu decyzji środowiskowej, inwestor może się obecnie skoncentrować na dokończeniu projektu budowlanego oraz na uzyskaniu pozostałych dokumentów koniecznych do otrzymania pozwolenia na budowę węzła. Po zrealizowaniu bezkolizyjnego węzła drogowego z DK86 w Sarnowie będzie mogło powstać centrum logistyczne.

Fragment planu bezkolizyjnego węzła z DK86 w Sarnowie