50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

III sesja Rady Gminy

W dniu 18 grudnia 2014r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015r. Uchwała budżetowa zakłada dochody budżetu Gminy na rok 2015 w wysokości 42 648 303,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w w kwocie 34 140 622,91 zł,

- majątkowe w kwocie 8 507 681, 00 zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 43 239 621,87 zł, z tego:

– wydatki bieżące 30 411 819,91 zł,

– wydatki majątkowe 12 827 801,96 zł

W dalszej części sesji, radni przyjęli uchwały w sprawie:

– Udzielenia upoważnienia Panu Jackowi Gwóździowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Psary do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Psary.

– Przyjęcia informacji Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy o wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji.

– Przyjęcia informacji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska o wyborze Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Komisji.

– Przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Psary.

– Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Psary.

– Ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Psary, Wiceprzewodniczących Rady i Radnych.

– Przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

– Uchwalenia Rocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] w Gminie Psary.

– Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na 2015 rok.

– Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] w Rodzinie na lata 2015 – 2017.

– Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015-2035.

– Zmiany uchwały Nr XLVII/481/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.

– Zmian w budżecie gminy na 2014r.

–[nbsp] Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości ozn. nr działki 610/2 położonej w Strzyżowicach, stanowiącej własność osób fizycznych.

– Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

– Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Preczów, Góra Siewierska, Sarnów, Malinowice, Psary, Brzękowice Wał na podstawie kolejnych umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

– Uchylenia uchwały nr XVII/193/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach stanowiących własność gminy.

– Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Malinowicach przy ul. Słonecznej stanowiących własność gminy.

– Nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.

– Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na I półrocze 2015r.

– Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.

– Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na I półrocze 2015r.

– Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska na I półrocze 2015r.