50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Informujemy, że pod poniższym linkiem można zapoznać się z projektem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Psary.

Projekt zmian