50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

VI - Sesja Rady Gminy Psary

[nbsp]Psary,dnia 18.03.2015r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

[nbsp]

Uprzejmie zawiadamiam, że VI - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 26 marca 2015r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie

[nbsp]

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad[nbsp] i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Psary.

4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.

6) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach za 2014 rok.

7) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

  1. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2015r”.
  2. Nadania nazwy ulicy w miejscowościach Malinowice i Sarnów.
  3. Rozpatrzenia skargi Pana J.S.
  4. Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki 1046/2 o powierzchni 0,4000 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Gródków stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, na realizację zadań publicznych.
  5. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku lokalu biurowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy stanowiącego własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  6. Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości gruntowej ozn. nr 718/6 stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Gródków, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  7. Zmian w budżecie gminy na 2015r.
  8. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goląszy – Brzękowicach.
  9. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
  10. Zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 8)[nbsp][nbsp] Interpelacje i zapytania.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 9)[nbsp][nbsp] Wolne wnioski.

[nbsp][nbsp] 10)[nbsp][nbsp] Zakończenie obrad.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Przewodniczący Rady Gminy Psary

[nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp]/-/ Jacenty Kubica