„LV" Sesja Rady Gminy Psary

 

 RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Psary, 16.05.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam,
że „LV” Sesja Rady Gminy Psary
odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

Porządek obrad „LV” Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z „LIV” sesji Rady Gminy Psary.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
  7. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

a) Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy położonych w obrębie Malinowice i Strzyżowice na podstawie kolejnych umów zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

b) Wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr S4783.

c) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

d) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

e) Zmian w budżecie na 2023 rok.

f) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

                                  

Przewodniczący Rady Gminy Psary

                                                                                               /-/ Jacenty Kubica

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań,
a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.