XLIV Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 20.06.2022 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

 

Uprzejmie zawiadamiam,
że XLIV Sesja Rady Gminy Psary
odbędzie się dnia 27 czerwca 2022r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu

 

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Psary.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021 przez Wójta Gminy Psary.
7. Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Psary.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2021 i przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2021.
11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary za rok 2021.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary.
13. Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
14. Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2021 rok.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
c) Zmian w budżecie na 2022 rok.
d) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
e) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2022r.
f) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022r.
g) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2022r.
h) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych na II półrocze 2022r.
i) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2022r.
j) Zmiany Uchwały Nr XLI/420/2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Psary na 2022r.
k) Przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Psary.
l) Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla powiatu będzińskiego.
m) Nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra Siewierska.
n) Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w celu realizacji zadania pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków”.
o) Nabycia na rzecz Gminy Psary nieruchomości oznaczonej numerem działki 2556/19 położonej w Psarach.
p) Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Preczowie, stanowiącej własność Gminy Psary.
r) Przekazania środków finansowych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
w Katowicach dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
s) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26
sierpnia 2021r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.