m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ruszyły przebudowy kolejnych gminnych dróg

Rozpoczęły się prace związane z przebudową kolejnych gminnych dróg - ulic Głównej w Sarnowie oraz Cichej w Strzyżowicach. Nowa nawierzchnia pojawi się również na ulicy Kamiennej w Sarnowie. łączny koszt prac to ponad 3,3 mln zł.

Dotacje pokryją ponad 90% kosztów przebudowy ulicy Głównej w Sarnowie

Jednym z zadań, którego realizacja rozpoczęła się na początku roku jest przebudowa gminnej ulicy Głównej w Sarnowie. Inwestycja obejmuje wy­konanie nowej nawierzchni asfaltowej na 840 m odcinku jezdni, budowę bli­sko 700 m odcinka chodnika z kostki betonowej, utwardzenie poboczy kru­szywem oraz przebudowę zjazdów na posesje prywatne. Wykonane zostanie także odwodnienie drogi i renowacja istniejącego rowu.

Koszt inwestycji wyniesie 2 681 255 zł, z czego prawie 95% stanowić będą pozyskane dofinansowania – 1 931 255 zł dotacja z Programu Rozwoju Obsza­rów Wiejskich na lata 2014-2020, a 750 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma P.P.U.H. LIBUD LIBERDA Sp. Jawna z Czeladzi, a prace zgodnie z umową potrwają do 8 grudnia 2024 roku.

Na ulicy Cichej w Strzyżowicach pojawi się nowa nawierzchnia

Kolejną inwestycją, która rozpoczęła się w tym roku jest przebudowa ulicy Cichej w Strzyżowicach. Zadanie obej­muje rozebranie starej nawierzchni, korytowanie drogi, a następnie wyko­nanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej na blisko 169 m od­cinku jezdni.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest fir­ma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Ka­towic, a jego koszt wynosi 244 056,24 zł. Zgodnie z umową prace potrwają do końca maja.

Ulica Kamienna w Sarnowie zostanie przebudowana

Wyremontowana zostanie także ulica Kamienna w Sarnowie, gdzie na około 240 m odcinku pojawi się nowa nawierzchnia. Inwestycja obejmie ro­zebranie starej nawierzchni, a następ­nie wykonanie korytowania, podbu­dowy i poboczy z mieszanki kruszyw. Następnie na całej długości pojawi się nowa nawierzchnia z kostki betonowej. W planach jest także budowa kanaliza­cji sanitarnej ciśnieniowej na długości 196 m wraz z przyłączami do granic po­ sesji, dzięki czemu mieszkańcy w przy­szłości będą mogli zostać podpięci do zbiorczego systemu oczyszczania ście­ków. Zadanie, którego koszt wyniesie 413 369,13 zł wykona firma Sile­sia Trans Service Sp. z o.o. z Kato­wic. Prace zakończą się pod koniec roku.

Zdajemy sobie sprawę, że realiza­cja wspomnianych inwestycji wią­że się z pewnymi utrudnieniami. Są one jednak niezbędne dla poprawy infrastruktury drogowej w naszej gminie, a co za tym idzie komfortu życia mieszkańców. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosi­my o wyrozumiałość.