m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat,
2. osiągnęła wiek:
• w przypadku kobiet – 60 lat,
• w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona do świadczenia będzie musiała dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Psary, wydane przez Wójta Gminy.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Psary (wzór wniosku).

W związku z powyższym Wójt Gminy Psary na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych  będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli UG nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu tego wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Opłata skarbowa

Zaświadczenie, o pełnieniu funkcji sołtysa podlega opłacie skarbowej, na podstawie części II pkt 21 ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł.

Dowodem uiszczenia opłaty skarbowej jest: wydruk z konta potwierdzający dokonanie opłaty bankowej, dowód zapłaty.

Powyżej opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Gminy Psary:

Bank Spółdzielczy Będzin o/Psary

Nr rachunku: 68 8438 0001 0000 0257 2022 0002

W tytule należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „opłata skarbowa”.

 

Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa

Wniosek do KRUS o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa