m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Projektowanie ulicy Kolejowej trwa

Jednym z priorytetowych zadań naszego samorządu jest kompleksowa przebudowa ulicy Kolejowej w Psarach wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz oświetleniem ulicznym. Po nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy terenów należących do Polskich Kolei Państwowych, na których częściowo leży wspomniana droga, przystąpiliśmy do przygotowywania dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Kolejowej.

Przejęcie terenów od PKP
W 2016 roku przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Kolejowej w Psarach. W ramach przeprowadzonych prac zinwentaryzował on teren, na którym położona jest wspomniana ulica, przeprowadził konsultacje z mieszkańcami i rozszerzy koncepcję rozbudowy drogi. Po wykonaniu inwentaryzacji okazało się, że część ulicy Kolejowej leży na działkach należących do Polskich Kolei Państwowych. Wykonanie inwestycji w procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej byłoby bardzo kosztowne, z uwagi na wypłaty odszkodowań za działki należące do PKP. Ich szacowany koszt wyniósłby około 1,1 mln zł. W związku z powyższym podjęliśmy działania, by nieodpłatnie przejąć wspomniane tereny od Polskich Kolei Państwowych.
Złożyliśmy wniosek do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Śląskiego z 3 lutego 2006 roku, nadającej tytuł prawny działek w obrębie ulicy Kolejowej w Psarach Polskim Kolejom Państwowym. Wniosek został przyjęty i w lutym 2021 roku wpłynęła do naszego urzędu decyzja stwierdzająca nieważność decyzji wojewody. Kolejnym krokiem było przygotowanie wniosku do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości, które stanowią pas drogowy ulicy Kolejowej. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy drogi.

Powstanie nowa droga
Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy blisko 1800 m bieżących drogi o nawierzchni asfaltowej. Na całej długości jezdni pojawi się chodnik. Wykonany zostanie także projekty odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej i oświetlania ulicznego.
Wykonawcą projektu jest firma Certigos Engineering sp. z o.o. z Rybnika, a jego koszt wyniesie 314 880 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Przed przebudową ulicy Kolejowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. planuje wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociagowej w tej drodze. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie. Zakres prac obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicach Kolejowej i Irysów w Psarach oraz wymianę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej. Przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie prywatnych posesji zostaną wybudowane i zakończone przydomowymi przepompowniami ścieków. Szacowany koszt inwestycji to prawie 10 mln zł.