m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Przypominamy o kontrolach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do kontrolowania nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzone są kontrole przestrzegania i stosowania przepisów ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się ich. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Psary systematycznie sprawdzają umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Psary na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli:
• Obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
• Obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Psary na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Psary. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinni zrobić to niezwłocznie.
• Obowiązku posiadania dowodów zapłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków za okres ostatnich 12 miesięcy.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do opróżniania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku oraz do opróżniania osadów ściekowych z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z zapisów instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
Przypominamy również, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie ścieków powinni złożyć do Urzędu Gminy Psary zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary pod adresem www.bip.psary.pl