Nowy system gospodarowania odpadami

W Polsce od 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zapewnić większy porządek w gminie oraz lepszą segregację odpadów. Recykling jest znaną na całym świecie metodą ochrony środowiska naturalnego. Segregacja śmieci i późniejsze odzyskiwanie z nich surowców zapobiega przepełnianiu się składowisk, ogranicza emisję szkodliwych związków do atmosfery, chroni drzewa oraz zmniejsza zanieczyszczenia wód gruntowych.

Prowadzenie selektywnej zbiórki przynosi również korzyści finansowe, ponieważ koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów segregowanych jest znacznie niższy, niż w przypadku 1 tony odpadów zmieszanych. Słowem segregacja się opłaca.

W związku z pojawiającymi się pytaniami jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi w gminie Psary, powstał informator, który ułatwi mieszkańcom poprawną segregację. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego treścią.

INFORMATOR DOTYCZĄCY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuję od dnia 06.09.2019 r. ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc wrzesień należy składać do 10 października i analogicznie w miesiącach następnych).
Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ucpg właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku zakończenia zamieszkiwania np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.
Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy termin zgłoszenia zamieszkiwania na danej nieruchomości.
Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


 

Lista dokumentów / aktów prawnych regulujących system gospodarowania odpadami w gminie: