Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:
• poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 17:00
• środa - od godz. 13:00 do godz. 17:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

PSZOK jest obsługiwany przez firmę Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metal,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady zielone i ulegające biodegradacji (w limicie 100kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w limicie 100kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym).

Adresy punktów zbierania folii i sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

KOMART Sp. z o.o., 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44, tel. 32/235 11 83, 32/335 50 60