Opłata śmieciowa, kto i jak często będzie ją płacić

Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od stycznia 2017 roku

Na sesji Rady Gminy Psary w listopadzie 2016 roku, na wniosek wójta, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która wyniesie 12 zł od osoby na miesiąc - od stycznia 2017 r.

Stawka ta została podniesiona o 2 zł, ponieważ obecne wpływy z opłat od stycznia do października 2016 r. pokrywały jedynie około 75% kosztów związanych ze zbieraniem, wywożeniem i utylizacją odpadów. W obliczeniach tych nie uwzględniono nawet kosztów obsługi administracyjnej całego systemu w Urzędzie Gminy. Zaznaczyć należy, że mieszkańcy gminy Psary rzetelnie wpłacają opłaty za śmieci, a ich ściągalność sięga 94%. Chociaż obecny wykonawca – Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. , świadczący usługi od 1 stycznia 2016 r., zaproponował najkorzystniejszą cenę spośród 4 oferentów w ramach przetargu, to i tak stawki przez niego przedstawione są znacząco wyższe od tych, które obowiązywały poprzedniego wykonawcę w latach 2013–2015. Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma na celu przywrócenie rentowności tego systemu i wynika wprost z przeprowadzonych analiz oraz obliczeń. Przypomnijmy, że zgodnie z umową Urząd Gminy rozlicza się z firmą Remondis w oparciu o ilość odebranych i zagospodarowanych ton odpadów. Przy obecnej umowie tona odpadów zmieszanych – których ilość w największym stopniu wpływa na koszt funkcjonowania systemu – kosztuje gminę 419,65 zł brutto, a poprzedni wykonawca, obsługujący gminę od lipca 2013 do końca grudnia 2015 roku żądał za tę samą usługę 300 zł brutto.

Samorząd gminy na bieżąco i dokładnie kontroluje, czy ilości odpadów odbieranych przez wykonawcę zgadzają się ze stanem faktycznym. Od stycznia, czyli od momentu obowiązywania umowy z nowym wykonawcą, co miesiąc odbierano średnio ponad 358 ton odpadów wszelkiego rodzaju, mieszkańcy wpłacali do gminy ok. 107 tys. zł z opłat za śmieci, ale faktyczny koszt obsługi tych odpadów przez firmę Remondis wynosił przeciętnie 143 tys. zł (bez wydatków administracyjnych ponoszonych przez urząd). W ciągu 10 miesięcy tego roku łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie były o ponad 427 tys. zł wyższe niż wniesione w tym samym okresie opłaty śmieciowe przez mieszkańców. Zastosowana podwyżka opłat wnoszonych przez mieszkańca nie zredukuje tej różnicy do zera, ale pozwoli ją ograniczyć o blisko połowę. Dzięki niej szacunkowy miesięczny deficyt w utrzymaniu całego systemu spadnie od stycznia 2017 r. z 42,7 tys. zł do 21,3 tys. zł – przy założeniu, że ilość odpadów do zagospodarowania nie ulegnie zmianie.

Przypomnijmy, że działanie gminnego systemu gospodarowania odpadami wynika z ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, z pobranych opłat gmina finansuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli przede wszystkim płaci za odbiór, transport, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie śmieci. Warto w tym miejscu zauważyć, że w ramach przyjętej stawki śmieci komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu przez cały rok, co nie jest standardem we wszystkich gminach. Należy również pamiętać, że w ramach tej opłaty mieszkaniec ma zapewniony kosz do składowania odpadów zmieszanych.

Przyjęta przez Radę Gminy Psary nowa stawka wyniesie 12 zł od osoby za miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 18 zł, jeśli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania opłaty według nowych stawek od stycznia 2017 roku, czyli pierwszy termin płatności przypada do 25 stycznia.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt gminy ma obowiązek zawiadomić właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty miesięcznej i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość). Zawiadomienia te w postaci pisma będą dostarczane właścicielom nieruchomości za pokwitowaniem, od połowy grudnia, przez gońca urzędowego, który będzie mógł jednocześnie odpowiedzieć na podstawowe pytania i wątpliwości w tej kwestiiNależy też wiedzieć, że właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji w sprawie odbioru odpadów, by płacić nową stawkę.

Uprzejmie prosimy o okazanie zrozumienia dla wprowadzanych zmian i dalsze sumienne i rzetelne wpłacanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Usługi dodatkowe:

Formularz zamówienia usług dodatkowych