13 październik 2020

Informujemy, że w Planie Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji” przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/21/12/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., określone zostały trzy poziomy ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza.

W myśl zapisów Planu Działań Krótkoterminowych i Procedury powiadamiania o jakości powietrza - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZK). WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które z kolei przekazuje je do gmin ze wskazaniem poziomu ostrzegania, jeśli występuje (I lub II lub III POZIOM).

Gmina niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zamieszcza je na stronie internetowej.

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępny jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 określono jako zagrożenie POZIOMU II (kolor czerwony) oraz powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10 określone jako zagrożenie POZIOMU III: