Opis systemu gospodarowania odpadami

Na terenie naszej gminy działa już od kilkunastu lat skuteczny system odbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy są przyzwyczajeni i nowy model w dużej mierze na nim bazuje. Wybrana przez gminę w przetargu firma od 1 lipca 2013r. będzie odbierać z nieruchomości zamieszkanych śmieci zmieszane oraz odpady segregowane w następujących frakcjach: tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz szkło. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble, opony i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańca raz na pół roku, a metale raz na rok. Nowy model systemu gospodarowania odpadami przewiduje utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego w określonych dniach i godzinach jego funkcjonowania mieszkańcy będą mogli dostarczać następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i odpady budowlane z drobnych remontów w ramach limitu 100kg na gospodarstwo domowe na rok.


W Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie przyjęto limit odpadów zmieszanych wytwarzanych przez
1 mieszkańca w wysokości 60 litrów miesięcznie na osobę. Wielkość ta została wyliczona w oparciu o dane ze sprawozdań dotyczących ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy Psary w poprzednich latach. W ramach uiszczanej opłaty śmieciowej każda posesja zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności adekwatnej do liczby osób zamieszkujących na niej np. nieruchomość, na której mieszkają 2 osoby otrzyma kosz 120 litrowy, a 4-osobowa rodzina dwa pojemniki o pojemności 120 litrów lub pojemnik o pojemności 240 litrów. Odpady zmieszane będą odbierane od mieszkańców przez cały rok dwa razy w miesiącu.


W ramach uiszczonej opłaty mieszkaniec otrzyma także worki na odpady segregowane (plastik, szkło, papier i metal) oraz uzyska możliwość oddawania określonych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawione powyżej usługi składają się na zakres podstawowy, który obejmuje opłata śmieciowa.


Nowy system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele sklepów, restauracji, zakładów usługowych i produkcyjnych, tak jak dotąd zobowiązani będą do posiadania umowy z odpowiednią firmą, która będzie odbierać śmieci z ich terenu.

INFORMATOR dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi