Lekcja geografii w klasie VII

19 maj 2023

Na lekcji geografii uczniowie klasy 7 zajmowali się zagadnieniem produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł, formułowali odpowiedź na pytania:
Dlaczego poszukuje się nowych źródeł energii ?
Dlaczego zwiększenie ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych jest dzisiaj koniecznością ?
Pracowali w grupach metodą projektu. Efektem ich pracy jest opracowana przez każdą z grup broszura informacyjna na wylosowany temat dotyczący jednego z odnawialnych źródeł energii, do których zaliczamy energię: wody, wiatru, Słońca, geotermalną, biomasy i biogazu.
Każda broszura zawiera informacje na temat warunków produkcji energii elektrycznej z omawianego źródła, lokalizacji elektrowni tego typu w Polsce i wybranych krajach Europy, przebiegu procesu technologicznego oraz jakie są zalety i wady omawianego rodzaju energetyki.
Zdjęcia przedstawiają ostatni etap pracy – prezentacja opracowanego materiału.