Zarządzenie Wójta Gminy Psary

Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 05.02.2020 r.