Zapraszamy do lektury „Raportu o stanie gminy za 2018 rok”

Wójt, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta gminy Psary w roku poprzednim. Znajdują się w nim w szczególności informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę Psary, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez radę gminy.

Raport zawiera analizę działalności wójta w obszarach:
• sytuacji demograficznej i finansowej gminy,
• inwestycji gminnych,
• oświaty i wychowania,
• kultury, sportu i rekreacji,
• pomocy społecznej,
• bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
• ochrony środowiska naturalnego.

Rada gminy rozpatrzy raport 29 maja, podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona dyskusja. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
• w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób,
• w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, czyli do 28 maja. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Raportu o stanie gminy za 2018 rok znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informujemy, że w związku ze zmianą terminu IX Sesji Rady Gminy Psary pisemne zgłoszenia mieszkańców chcących zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2018 rok będą przyjmowane do 13 czerwca 2019 r.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na Sesji poświęconej omówieniu Raportu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
• w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób,
• w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.