REGULAMIN REKRUTACJI „OPEN YOUR EYES! OPEN YOUR HEART!”

eramsus logo dobra rozdz

Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów  pt. „Open Your Eyes! Open Your Heart!” („Otwórz swoje oczy! Otwórz swoje serce!”) w ramach programu Erasmus+ KA 229 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

2018-1-PL01-KA229-051244

Główny koordynator projektu: Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Partnerzy projektu:

 1. Włochy - Monreale (Istituto Comprensivo Statale "Antonio Veneziano”)
 2. Finlandia – Mäntsälä (Kirkonkylänkoulu Mäntsälä)
 3. Portugalia  - Olhão (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira)
 4. Hiszpania - Orihuela (CEIP SAN BARTOLOME)

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ W MOBILNOŚCIACH  JEST BEZPŁATNY. WSZYSTKIE KOSZTY POKRYWA UNIA EUROPEJSKA. 

 1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom z wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Dąbiu, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawców i koordynatora projektu na lekcjach wychowawczych,

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń,

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,

d) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły,

e) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawców i koordynatora projektu na zebraniach dla rodziców

 1. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowane min. 19 uczniów w wieku 10-12 lat, którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostaną zorganizowane 4 wyjazdy. Część uczniów poleci na Sycylię (10-16.02. 2019), część do Finlandii (5-11.05. 2019), część do Portugalii (październik 2019), część do Hiszpanii (maj 2020). W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności.
Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce) zostaną włączeni również czestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zapewnią zakwaterowanie i utrzymanie w swojej rodzinie dodatkowych uczestników z krajów partnerskich. Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich.
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski (grudzień  2018).

 1. Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w drugiej połowie września 2018r,  z możliwością późniejszych uzupełnień.
Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie zgłosi chęć udziału w projekcie koordynatorowi projektu, mgr Katarzynie Bacy lub wychowawcom klas piątych i szóstych. Odbędzie się spotkanie inaugurujące projekt. Podstawowym kryterium naboru jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie i wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu (zał. 1)

Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:

 • gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy
 • włączenie się w akcje prowadzone przez Klub Wolontariatu, działający w szkole
 • aktywność na polu działań projektowych,
 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym  (np. hiszpańskiego, włoskiego)
 • frekwencja na zajęciach projektu

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu,  w-ce dyrektora, nauczyciela pracującego w projekcie i Samorządu Uczniowskiego.

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny, w którym powinny zostać ujęte: dotychczasowe dokonania (w projektach realizowanych w szkole, zwłaszcza w kontekście wolontariatu i pomocy słabszym), propozycje działań, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp.

 1. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.