SZKOŁA WIEJSKA W EUROPIE

NASZA SZKOŁA BENEFICJENTEM PROJEKTU ERAMUS+ KA101 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

TERMIN: 1.06.2018. - 31.10.2019.

SZKOŁA WIEJSKA W EUROPIE 

2018-1-PL01-KA101-048507

PRZYZNANE DOFINANSOWANIE : 25 365 E

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA101-048507

 

               image.png

                              

 

 

                                           

 

Celem Szkoły Podstawowej w Dąbiu jest polepszenie jakości pracy i nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez wdrożenie Europejskiego Planu Rozwoju. Szkoła kształci młodych ludzi z terenów wiejskich - ważne jest, by w naszej szkole zdobywali jak najlepsze wykształcenie z zakresu przedmiotów humanistycznych i ścisłych i osiągali wysokie wyniki na sprawdzianie. Jest to warunkiem dostania się do wymarzonych szkół średnich w różnych miastach. Wykształcenie oraz wychowanie, które im oferujemy powinno rozwinąć ich kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego umożliwi naszym absolwentom poruszanie się w środowisku międzynarodowym, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie. Chcemy promować otwartość na innych, budować ponadnarodowe więzi, burzyć granice. Aby tego dokonać, potrzebujemy: -podnieść kwalifikacje i kompetencje kadry szkolnej poprzez szkolenia metodyczne i językowe, co poprawi wyniki edukacyjne uczniów, -zapoznać nauczycieli j.angielskiego z najnowszymi osiągnięciami międzynarodowymi z zakresu metodyki nauczania języków obcych z elementami kulturowymi i ICT tak, aby rozwinąć i udoskonalić warsztat pracy na wzór europejski i wzbogacić go o aktywizujące metody pracy z uczniem (również starszym), -wprowadzić innowację do oferty edukacyjnej, nadając szkole wymiar europejski: nawiązać współpracę z zagranicznymi szkołami i instytucjami, wyszkolić przedmiotowców w kierunku nauczania zintegrowanego CLIL oraz efektywnego wykorzystania ICT, -stworzyć nowoczesny model zarządzania placówką edukacyjną: wymieniać doświadczenia zawodowe z nauczycielami z krajów UE, przeanalizować europejskie systemy edukacyjne, wdrożyć dobre praktyki do systemu nauczania w szkole. Pracownicy zaangażowani w projekt, 9 osób, zamieszkują tereny wiejskie i mają kilkanaście lub więcej lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Zaplanowane szkolenia:

1. Intensive General English (podniesienie kompetencji językowych):

-dyrektor placówki (przygotowanie do kursu dla dyrektorów School Management Training Course)

 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (przygotowanie do kursu metodycznego Bi-component z elementami praktyki szkolnej)

2. Szkolenia CLIL dla nauczyciela historii, przyrody i geografii, surdopedagoga oraz nauczyciela języka polskiego i techniki, olinofrenopedagoga w dwóch różnych centrach kształcenia (wprowadzenie innowacji "English Everywhere" na pięciu przedmiotach)

3. Szkolenia metodyczne dla nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela dzieci przedszkolnych, który uczy ich również języka angielskiego  (poznanie innowacyjnych metod nauczania)

4. Szkolenia-warsztaty na temat kreatywnego wykorzystania ICT w praktyce szkolnej dla nauczyciela j. polskiego (efektywne wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym)

5. Szkolenie Teaching Through Coding, Robotics And Tablets dla nauczyciela informatyki (wprowadzenie zajęć z robotyki)

6. Szkolenie Gamification dla nauczyciela świetlicy (wprowadzenie innowacji "ACTive Learning" na zajęciach świetlicowych, przedszkolnych oraz w klasach 1-3)

Jakość pracy SZKOŁY podniesie się dzięki podnoszeniu zawodowych kwalifikacji nauczycieli, wprowadzeniu metod aktywizujących, wzbogaceniu oferty zajęć o nowoczesną technologię ICT. Popularyzacja mobilności edukacyjnej wśród uczniów podkreśli korzyści płynące z nauki języków obcych - otwarte granice dotyczące edukacji, zatrudnienia w krajach UE i współpracy międzynarodowej. Nawiązanie współpracy ze szkołami UE, prowadzące do mobilności następnych nauczycieli i wymiany uczniów uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły i podniesie prestiż szkoły w środowisku lokalnym. W rezultacie będzie to miało korzystny wpływ na wizerunek LOKALNEJ EDUKACJI - realizując Strategię Rozwoju Edukacji w Gminie Psary - powiększymy grupę szkół o standardzie europejskim.

 

Koordynator projektu: mgr Katarzyna Baca