m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Nowe dowody osobiste

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie nowego wzoru dowodu osobistego, przedstawiamy niezbędne informacje o tych zmianach.

Jednocześnie przypominamy, że dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

{{image::files/img/2015/2015-03-19-Nowe_dowody/wzor_ID_1_mini.jpg?width=684[&]mode=proportional[&]rel=lightbox}}

{{image::files/img/2015/2015-03-19-Nowe_dowody/wzor_ID_2_mini.jpg?width=684[&]mode=proportional[&]rel=lightbox}}

Ulotka o zabezpieczeniach nowych dowodów osobistych[nbsp](do pobrania, dokument PDF, 2,5MB)