PLAN PRACY BIBLIOTEKI

 

 

PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRACE ORGANIZACYJNE

1.PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

-opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

-prowadzenie statystyki dziennej i okresowej

-dokumentacja pracy

-opracowanie semestralnego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki

2.ORGANIZACJA LOKALU

-modernizacja kącika DVD i komputerowego

-zmiana dekoracji pomieszczenia biblioteki i zaplecza, gazetek tematycznych

-uzupełnienie druków bibliotecznych

3.GROMADZENIE, OPRACOWANIE I SELEKCJA ZBIORÓW

-uzupełnianie zbiorów: zakup nowości książkowych, pozyskiwanie nabytków,

-uzupełnianie działu lektur, zakup filmów VHS, VCD, DVD, programów komputerowych prenumerata czasopism,

-ewidencja, opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne nowych nabytków

-selekcja wybranych zbiorów

4.ORGANIZACJA WARSZTATU INFORMACYJNEGO I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

-sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego

-aktualizacja kart czytelników

-aktualizacja wykazu lektur

-konkurs indywidualne i klasowej aktywności czytelniczej uczniów

5.ORGANIZACJA WARSZTATU CZYTELNICZEGO

-gromadzenie pomocy dydaktycznych /edukacja czytelniczo-medialna/

-uzupełnianie literatury fachowej bibliotekarza

-aktualizacja norm i przepisów

PRACA PEDAGOGICZNA

6.UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW

-wypożyczenia

-udostępnianie zbiorów piśmienniczych

-udostępnianie indywidualne i zbiorowe dokumentów audiowizualnych

7.DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PORADNICTWO W WYBORACH CZYTELNICZYCH

-udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,  tekstowych i rzeczowych

-szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliograficznych

-udzielanie porad w wyborach czytelniczych

-propagowanie biblioteki, książek i innych dokumentów

8.EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

-lekcje biblioteczne

-instruktaż indywidualny

9. ROZWIJANIE KULTURY CZYTELNICZEJ UCZNIÓW, KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNYCH ZGODNIE Z OGÓLNOLUDZKIMI WARTOŚCIAMI

-praca indywidualna z czytelnikami: rozmowy na temat zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności – pomoc w doborze odpowiedniej literatury, zachęcanie do lektury uczniów   stroniący od książki, indywidualny pomiar aktywności czytelniczej i ocena innych elementów kultury czytelniczej.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I POZASZKOLNYM

10. Udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, opiekunom organizacji i kół zainteresowań.

11. Udzielanie pomocy w organizowaniu pracy z książką i innymi dokumentami.

12. Udostępnianie rodzicom książek i innych materiałów.

13. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.

ZAJĘCIA CZYTELNICZO-BIBLIOTECZNE DLA DZIECI POZOSTAJĄCYCH  NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Czytanie lektur i czasopism.
  2. Konkursy, gry i zabawy dydaktyczne.
  3. Odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji /informacje, materiały/.

KONKURSY

  1. Konkursy klasowe i międzyklasowe na najlepszego czytelnika.
  2. Konkursy tematyczne dla klas I – III i IV – VI (I – II, III – IV, V – VI)
  3. Udział w konkursach zewnętrznych.