WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE PSARY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • 28.06-09.07.2021 r.– Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka
  w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, tel.: 32 267 22 70, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 12.07-16.07.2021 r.– Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu,
  ul. Pocztowa 39, tel.: 32 267 22 04, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 19.07-30.07.2021 r.– Przedszkole Publiczne w Psarach, ul. Malinowicka 16, tel.: 661-599-222, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 02.08-13.08.2021 r.– Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie,
  ul. Leśna 2, tel.: 32 267 22 40, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 16.08-28.08.2021 r.– Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka
  w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, tel.: 32 360 43 71, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 30.08-31.08.2021 r.– pracują wszystkie przedszkola.

Opieką wakacyjną mogą być objęte przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Psary

Osoby, które chcą zapisać dziecko na dyżur do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu proszone są o zgłoszenie tego faktu w szkole i wypełnienie wniosku do dnia 18 czerwca 2021r.

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

Data przyjęcia deklaracji:   

               

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego
w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu w roku szkolnym 2020/2021

 1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 
 1. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 
 1. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: od ................... do .....................
 2. Oświadczam, że
  1. wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
  2. niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,
  3. Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO - Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Dąbiu danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola

...........................................................

              (czytelny podpis rodziców)

 1. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły                             ...........................................................                                                                                                                                   (podpis dyrektora szkoły)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
  w Dąbiu reprezentowana przez dyrektora szkoły tel: 322672204, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. 322672204
  lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dane osobowe uczniów/rodziców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. ( U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy ustalone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. Rodzicom przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz  w sekretariacie szkoły.