CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku, każdy obywatel i zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku budynków już istniejących, termin na jej złożenie wynosi 12 miesięcy, w sytuacji gdy źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację ?
Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który rozpoczął się 1 lipca ubiegłego roku ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących użytkowanych źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do rejestru należy zgłosić wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW. Aby to zrobić należy wypełnić odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć elektronicznie, posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny, albo w wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.
Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 12 miesięcy, w przypadku budynków już istniejących lub w terminie 14 dni, jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca.


Do czego posłużą zgromadzone dane?
Celem stworzenia centralnej bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. Stworzenie kompletnej bazy danych umożliwi organom administracji centralnej i samorządowej realizowanie polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

CEEB - broszura informacyjna