Likwidacja barier architektonicznych w gminie Psary

Budowa pochylni, plany tyflograficzne i pętle indukcyjne to tylko część działań inwestycyjnych, które podejmowane są, by dostosować obiekty gminne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na zlecenie gminy w 2020 r. została opracowana analiza dostępności obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Psary, dzięki której sukcesywnie realizowane są zadania wynikające z opracowania.

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa nakłada na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Gmina Psary stale podejmuje działania zwiększające dostępność i wprowadza przepisy ustawy. Zgodnie z nią zostały wyznaczone osoby pełniące funkcje koordynatorów ds. dostępności, które przygotowują i wdrażają plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, monitorują działalność gminy w zakresie zapewniania dostępności, a także wspierają osoby z niepełnosprawnościami i innymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez gminę. Dodatkowo na stronie BIP Gminy Psary zostały opublikowane dane kontaktowe do koordynatorów oraz treść planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności.

Przestrzeń publiczna dostosowywana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Od 2020 r. dostosowywane są budynki użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Firma handlowa ALTAR Przemysław Sonik 2 lata temu dostarczyła do urzędu 80 tabliczek przydrzwiowych A4, a Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach zamontował je z zachowaniem standardów dostępności. Wartość inwestycji wyniosła łącznie 10 320 zł.

Wiele działań podjęto w 2021 roku
W listopadzie 2021 r. wykonano projekt windy przy budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach za 29 961,60 zł. W tym samym miesiącu przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy pochylni przy budynku urzędu. Zakres działań obejmował dodatkowo przesunięcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, korektę krawężnika oraz oznaczenie 6 stopni taśmą antypoślizgową wykonaną z miękkiego PCV w kolorze żółtym. Wykonawcą zadania była firma ROMEX Budownictwo Sp. z o.o., a jego wartość wyniosła 98 037,41 zł. W tym samym czasie, w związku z projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dostępny Samorząd Plus – Polska Zachodnia i Północna”, zespół pracowników Urzędu Gminy Psary uczestniczył w cyklu szkoleń pt. „Doskonalenie kadr JST w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami”. Dodatkowo w ramach projektu w urzędzie został przeprowadzony audyt dostępności.

Kolejne zadania realizowane w bieżącym roku
W styczniu tego roku złożono wniosek do PFRON-u na dofinansowanie zakupu drukarki brajlowskiej, zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami pokoi nad klamkami na drzwi oraz nakładek na poręcze przy schodach z alfabetem Braille’a. Zakładany koszt realizacji projektu to 29 622,02 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania sięga 10 364,74 zł.

4 kwietnia została podpisana umowa na budowę windy przy Gminnym Centrum Medycznym w Psarach. Wykonawcą prac jest firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik z Ostrowa Mazowieckiego, a ich koszt wyniesie 527 965,20 zł. Zakupiono także schodołaz do przedszkola w Strzyżowicach za 9 800 zł oraz stanowiskowe pętle indukcyjne do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Koszt urządzeń wyniósł 3 936 zł. Zlecono również oznaczenia krawędzi stopni poprzez montaż specjalnych nakładek w: Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach oraz szkołach podstawowych w Dąbiu i w Gródkowie. Łączna wartość tego zadania dla wszystkich obiektów to 31 999,68 zł, a wykonawcą jest firma „OLTECH” Adam Zgrzywa. W ostatnim czasie zakupiono także tablice tyflograficzne z planami budynku: do Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, do szkół w: Dąbiu, Gródkowie, Sarnowie i Strzyżowicach oraz do przedszkoli w Sarnowie i w Strzyżowicach. Odzwierciedlają one przestrzeń danej kondygnacji oraz jej najważniejsze elementy. Plany wykonane zostały przez Nowe Studio Wojciech Nowicki, a łączna wartość tego zadania wynosi 49 938 zł.
Warto wspomnieć, że dostosowane do osób z niepełnosprawnościami zostało także Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, do którego zakupiono schodołaz. Urządzenie umożliwi dostanie się na wieżę widokową osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Koszt tego zadania to 9 999 zł. .W razie potrzeby skorzystania z urządzenia wystarczy minimum dwa dni wcześniej skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury, pod nr tel. 32 267 22 59. Ponadto, cały czas przeprowadzane są szkolenia z zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dokonywane są analizy obiektów użyteczności publicznej w gminie pod kątem dostosowania do osób z niepełnosprawnościami, analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, wspieranie tych osób w dostępie do usług świadczonych przez urząd, zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Gminy, a także monitorowanie działań w zakresie zapewnienia dostępności. Na rok 2023 zaplanowano natomiast wykonanie nowej strony internetowej dla urzędu gminy.