Informacja dotycząca wyborów uzupełniających na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu

W związku z utworzeniem z dniem 1 kwietnia 2022 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 roku (Dz.U. z 2021r., poz. 528), Sądu Okręgowego w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3, obejmującego swoją właściwością miejscową i rzeczową sprawy z obszaru właściwości: Sądu Rejonowego w Będzinie, Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Sądu Rejonowego w Jaworznie, Sądu Rejonowego w Sosnowcu i Sądu Rejonowego w Zawierciu konieczne jest przeprowadzenie na obszarze gminy wyborów uzupełniających na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.
Kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu ustaliło ogólną liczbę ławników na poziomie 79 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w ilości 6 ławników, z czego do wyboru w gminie Psary przypada odpowiednio 1 ławnik.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020r., poz. 2072 z późn.zm) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy
6. duchowni
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej
8. funkcjonariusze Służby Więziennej
9. radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 25 maja.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r., poz. 172 i 1493), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Przedmiotowe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty dotyczące wyborów uzupełniających na ławników sądowych należy składać na Kancelarii Urzędu Gminy (parter) w terminie do 25 maja 2022r. w godzinach pracy Urzędu.
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Psary po upływie terminu (tj. po 25 maja 2022r.), a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki:

Formularz do KRK

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Klauzula RODO

Wzory oświadczeń

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika