Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku gradobicia

W związku z licznymi zgłoszeniami zniszczeń powstałych w wyniku gradobicia, jakie przeszło przez gminę Psary 24 czerwca, informujemy, że komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat przez cały czas pracuje i spisuje protokoły. Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach przypomina, że pomoc będzie udzielana zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami pomoc finansowa z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie zdarzeń klęskowych na remont lub naprawę budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce 24 czerwca 2021 r., może trafić do osób samotnych lub rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

O pomoc może się ubiegać właściciel budynku, czyli osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości: numer księgi wieczystej, postanowienie o nabyciu spadku, akt notarialny. Dopuszcza się również udzielenie wsparcia najemcom oraz osobom, na rzecz których ustalone zostało prawo dożywocia.

Podstawą do określenia wysokości pomocy jest protokół spisywany przez komisję oraz wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu środowiskowego ocenia się sytuację rodzinną, mieszkaniową, zawodową, zdrowotną i majątkową z uwzględnieniem uprawnień, zasobów i możliwości rodzin, które powinny w pierwszej kolejności je wykorzystać. Wymagane są również informacje o wysokości uzyskanych środków z tytułu ubezpieczania budynku.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy finansowej muszą przedstawić faktury lub rachunki wystawione na właściciela budynku, potwierdzające poniesione wydatki związane z remontem lub odbudową. W przypadku gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków albo przeznaczy przyznaną pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została udzielona, będzie ona podlegać zwrotowi.

Decyzję o ewentualnym przyznaniu pomocy oraz jej wysokości wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.