Ważne informacje dla osób ubiegających się o odszkodowanie

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradobicia rozdysponowana będzie zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. Podstawą do wypłaty pomocy finansowej jest protokół spisywany przez komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat oraz dokumentacja fotograficzna powstałych zniszczeń.

Zgodnie z zasadami odszkodowanie może otrzymać właściciel, współwłaściciel lub inna osoba, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego, na którym powstała szkoda.

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy finansowej muszą przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków albo przeznaczy przyznaną pomoc na wydatki niezgodne z celem, na jaki została ona udzielona, będzie ona podlegać zwrotowi.