Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium

23 czerwca w sali bankietowej w Dąbiu odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Psary, na której wójt Tomasz Sadłoń przedstawił raport o stanie gminy za rok 2020. Po przeprowadzonej debacie i przyjęciu sprawozdania finansowego, rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Dodatkowo podczas spotkania pracownicy Urzędu Gminy w Psarach zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę.

Podczas czerwcowej sesji wójt przedstawił raport o stanie gminy. W dokumencie znalazły się informacje dotyczące programów i strategii realizowanych przez gminę, a także sposoby wykonywania uchwał podjętych przez radę gminy. Omówiono także sytuacje demograficzną i finansową gminy, inwestycje, sprawy dotyczące oświaty i wychowania, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej oraz pandemii COVID-19 w gminie Psary. Po przeprowadzonej nad raportem debacie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania. Następnie po przyjęciu sprawozdania finansowego za poprzedni rok i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat realizacji budżetu gminy za 2020 rok, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium.

Rok 2020 to dla naszego samorządu czas pełen wyzwań i intensywnej pracy. Mimo trudności jakie w ubiegłym roku niosła za sobą pandemia, w gminie Psary udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.

Podsumowanie budżetu za 2020 r.

Po raz kolejny dochody gminy wzrosły i sięgnęły 69,1 mln zł. Na wydatki majątkowe - gminne inwestycje - przeznaczono 13,1 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami, która jest najważniejszym wskaźnikiem kondycji finansowej gminy, była najwyższa w historii i wyniosła aż 9 mln zł. O dobrej sytuacji finansowej świadczy także 225 pozycja Psar w rankingu zamożności gmin wiejskich w Polsce według czasopismu „Wspólnota”.

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna oraz drogi

Przez cały 2020 r. trwała kompleksowa przebudowa DW 913. Równolegle z pracami prowadzonymi przy tej ulicy trwała wymiana wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. Koszt tego przedsięwzięcia, który poniesie Gmina Psary to blisko 7 mln zł. Ponadto ZGK własnymi siłami, za ponad 1 mln zł, przebudował i wybudował nowe sieci wodociągowe w Preczowie, Dąbiu, Gródkowie, Sarnowie i Strzyżowicach.

W ubiegłym roku rozpoczęto prace dotyczące opracowania projektu technicznego budowy Centrum Przesiadkowego w Psarach, wybudowano odcinki chodników przy drogach powiatowych w Górze Siewierskiej, Gródkowie, Preczowie i Strzyżowicach, a na drodze gminnej Brzękowice Wał firma STRABAG sfinansowała nową nakładkę asfaltową. Ponadto przebudowano ciąg pieszo-jezdny w Gródkowie oraz utwardzono nawierzchnie gminnych dróg kruszywem lub frezem w Strzyżowicach i Goląszy Dolnej.

Poszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej

W 2020 r. otwarto Przedszkole Publiczne w Psarach, w którym utworzono 4 grupy przedszkolne dla 100 dzieci, wyremontowana została część pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, a w Szkole Podstawowej w Psarach zamontowano klimatyzację. Ponadto ogłoszony został przetarg na wykonawcę budowy nowej sali gimnastycznej w Gródkowie oraz zagospodarowano przestrzeń przy żłobku i przedszkolu w Psarach.

Kultura, sport i rekreacja

2020 r. to również czas, w którym zakończono termomodernizację i remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania za ponad 2,5 mln zł, z czego 1,6 mln stanowiły pozyskane dofinansowania. W placówce utworzony został klub aktywnego mieszkańca, mieszkania chronione i bawialnia dla dzieci. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół budynku. Jednym z większych przedsięwzięć, którego realizacja rozpoczęła się w zeszłym roku była budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, gdzie powstaje wieża widokowa i nowoczesny plac zabaw z licznymi ścieżkami edukacyjnymi. Na to, warte ponad 4 mln zł zadanie, Gmina pozyskała wsparcie finansowe ze środków unijnych oraz GZM sięgające ponad 3 mln zł. Na stadionie KS Gminy Psary zbudowano natomiast system nawadniania, ustawiono blaszany garaż i utwardzono teren wokół niego, przy placu zabaw w Górze Siewierskiej powstała siłownia zewnętrzna i altana, a przy Szkole Podstawowej w Gródkowie siłownia zewnętrzna.

Ochrona środowiska i programy dla mieszkańców

W ubiegłym roku realizowano także 5 programów dotacji dla mieszkańców na ekomodernizacje prywatnych budynków mieszkalnych, wymianę źródeł ciepła, budowę odnawialnych źródeł energii oraz usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Samorząd dba o bezpieczeństwo mieszkańców

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców dofinansowano zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Dąbie. Wykonano również bezpieczne przejścia dla pieszych poprzez zamontowanie urządzeń do pomiaru prędkości przy szkole i OPS w Psarach.

Pandemia COVID-19 w gminie Psary

W ubiegłym roku wszystkim przyszło się zmierzyć z pandemią COVID-19. Mieszkańcy załatwiali sprawy urzędowe przez Internet, psarski samorząd zakupił dodatkowy sprzęt dla OSP i wsparł finansowo Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu oraz Szpital Powiatowy w Czeladzi. Ponadto wiele osób zaangażowało się w akcję szycia maseczek, dezynfekowano przestrzeń publiczną, a przed urzędem pojawił się higientomat. W tym trudnym czasie nieocenioną pomoc nieśli strażacy ochotnicy oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy m.in. dostarczali maseczki potrzebującym czy zakupy osobom będącym na kwarantannie. Rok szkolny 2019/2020 był pierwszym w historii polskiej oświaty, w którym nauka odbywała się zdalnie, a nie stacjonarnie. Gmina zadbała, by do szkół trafił sprzęt komputerowy, który został przekazany uczniom z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji finansowej.

Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę

Podczas sesji, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wójt Tomasz Sadłoń wręczył pracownikom urzędu Medale za Długoletnią Służbę. Złotymi medalami zostali uhonorowani: Teresa Nowak i Arkadiusz Maraszek, a srebrnymi: Marta Szymiec, Wioletta Nowak oraz Anna Michałek.

Wspomniane medale stanowią nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa polskiego. W zależności od przepracowanych lat nadawane są złote, srebrne i brązowe.