XXXIII Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 15.06.2021 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że XXXIII - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. o godz. 14:00
w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020 przez Wójta Gminy Psary.
7) Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2020.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Psary.
9) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2020 i przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
10) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Psary za rok 2020.
11) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary za rok 2020.
12) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Psary.
13) Debata w przedmiocie wykonania budżetu.
14) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2020 rok.
b) Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Psary.
c) Zmian w budżecie na 2021 rok.
d) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
e) Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Psary położonych w obrębie Sarnów, Preczów, Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
f) Zmiany Uchwały nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
g) Zmiany Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
h) Zmiany Uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
i) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.
j) Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Psary na II półrocze 2021r.
k) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021r.
l) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy na II półrocze 2021r.
m) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych na II półrocze 2021r.
n) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2021r.
o) Zmiany Uchwały nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych Wójta Gminy Psary dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
p) Przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Psary”.
15) Interpelacje i zapytania.
16) Wolne wnioski.
17) Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

 

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa COVID -19, osoby uczestniczące w obradach Sesji Rady Gminy Psary proszone są o zachowanie dystansu społecznego jak również założenie maseczki lub stosowanie innych form zakrycia ust i nosa, a także założenie rękawiczek ochronnych.

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

 

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.