Raport o stanie gminy za 2020 rok - debata

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Psary za 2020 rok

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 z późn.zm.) mieszkańcy gminy Psary mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

• Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r.

• Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na 23 czerwca 2021 r.

• W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Psary pisemne zgłoszenie.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Wzór zgłoszenia i klauzula informacyjna

Lista poparcia

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2021r. w Urzędzie Gminy Psary, w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Raport o stanie gminy Psary za rok 2020 dostępny jest pod linkiem: http://www.bip.psary.pl/11583