XXIX Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 17.02.2021 r.

RADA GMINY PSARY
42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

Uprzejmie zawiadamiam,
że XXIX - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 14:00
w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
a) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem.
b) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
c) Zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.
d) Wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie odpłatnej służebności przesyłu wraz z prawem przejazdu i przechodu przez działkę ozn. nr 2/6 stanowiącą własność Gminy Psary położoną w Psarach.
e) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
f) Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokali użytkowych mieszczących się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie stanowiących własność Gminy Psary na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
g) Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie stanowiącej własność gminy.
h) Wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Brzękowice na podstawie kolejnej umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
i) Zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Psary.
j) Zmian w budżecie na 2021 rok.
k) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
l) Zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.
m) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków.
n) Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice.
o) Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary.
p) Zmiany uchwały nr XXVIII/279/2021 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach” na rok 2021.
r) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
s) Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
6) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
7) Interpelacje i zapytania.
8) Wolne wnioski.
9) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Psary informujemy, iż obrady są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

 

Klauzula Informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestniczy w obradach sesji ma prawo dostępu do nagrania oraz osoba nie pełniąca funkcji publicznej ma prawo do jego usunięcia (anonimizacji) na zarejestrowanych obrazach w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.